Forkortelser

A/S
aktieselskab (i navne)
a.
amt
adj.
adjunkt
adm.
administrator
adsk.
adskillige
adv.
advokat
afb.
afbildet
afbildning
afd.
afdeling
afsl.
afsløret
aktiekap.
aktiekapital
allr.
allerede
alm.
almindelig
amer.
amerikansk
amtsforv.
amtsforvalter
anl.
anlagt
ans.
ansat
ansatte
anv.
anvendt
anvendelse
arab.
arabisk
arb.
arbejde
arbejdere
arkt.
arkitekt
arkæol.
arkæologisk
art.
artikel
ass.
assessor
aug.
august
bd.
bind
beg.
begyndelse
begyndelsen
begyndte
begr.
begravet
best.
bestyrer
bev.
bevaret
bibl.
bibliotek
bidr.
bidrag
bill.
billede
billedhg.
billedhugger
billedsk.
billedskærer
biol.
biologisk
bkg.
bekendtgørelse
bl.
blandt
bl.a.
blandt andet
blandt andre
bl. a.
blandt andet
blandt andre
blands.
blandsæd
bogtr.
bogtrykker
bol.
bolig
borgm.
borgmester
brolægn.
brolægning
bronzest.
bronzestøber
brt.
brutto
bruttoregistertons
bygn.
bygning
c
courant (i møntbetegn.)
c.
courant (i møntbetegn.)
ca.
cirka
Chr.
Christian
Chr.VI
Christian VI
Chr. VI
Christian VI
Chrf.
Christoffer
cm
centimeter
D.G.U.
Danmarks geologiske Undersøgelse
D.k.P.
Danmarks kommunistiske Parti
D. k. P.
Danmarks kommunistiske Parti
D.R.
Danmarks Retsforbund
D.S.
Dansk Samling
d.Y.
den Yngre
d.Æ.
den Ældre
da.
dansk
dat.
dateret
dav.
daværende
dec.
december
dek.
dekoreret
dekoration
dep.
deputeret
deribl.
deriblandt
Det statistiske Depart.
Det statistiske Departement
DGU
Danmarks geologiske Undersøgelse
DGU.
Danmarks geologiske undersøgelse
dir.
direktør
distr.
distrikt
dlr.
daler
dalere
DNN
dansk normal nul
dr.
doktor (fx. dr. jur. / dr. med. / dr. phil. / dr. theol.)
dronn.
dronning
eftf.
efterfølger
egl.
egentlig
ejd.
ejendom
ejdsk.
ejendomsskyld
ejdv.
ejendomsværdi
eks.
eksempel
ekskl.
eksklusive
eksp.
ekspert
el.
eller
endv.
endvidere
eng.
engelsk
etc.
etcetera
europ.
europæisk
event.
eventuel
eventuelt
f
og følgende side / år osv.
f.
født
og følgende side / år osv.
f.m.
fredet minde
f.n.
forneden
f.o.
foroven
f.t.
for tiden
f. t.
fortiden
for tiden
fabr.
fabrik
fabrikant
fam.
familie
familien
febr.
februar
ff
og følgende sider / år osv.
ff.
og følgende sider
år osv.
fgd.
foged
fhv.
forhenværende
fig.
figur
fl.st.
flere steder
flg.
følgende
-fmd.
formand
forb.
forbindelse
foreg.
foregående
forf.
forfatter
forligskr.
forligskreds
-formd.
formand
forord.
forordning
forordn.
forordning
forp.
forpagter
forsk.
forskellig
forst.
forstander
forsv.
forsvunden
forv.
forvalter
Fr.
Frederik
fr.
fransk
Fr.berg
Frederiksberg
Fr.borg
Frederiksborg
Fr.V
Frederik V
Fr. V
Frederik V
fribol.
fribolig
friv.
frivillige
fuldm.
fuldmægtig
fund.
fundats
fundam.
fundament
fundamenter
fx.
for eksempel
fædr.
fædrende
fædr.
fædrene
fær.
færøsk
G.
Grønland
g.
gift
G. I.
Geografisk Institut
Geologisk Institut
G.L.
Geografisk laboratorium
G. L.
Geografisk Laboratorium
g.m.
gift med
g. m.
gift med
GAS
Grønlands Arbejdersammenslutning
gd.
gård
gde
gårde
gdr.
gårdejer
genmst.
gennemsnit
genopf.
genopført
geogr.
geografisk
geol.
geologisk
GFI
Godthåb Fiskeindustri A/S
GGU
Grønlands geologiske Undersøgelse
gl.
gammel
gamle
gnmst.
gennemsnit
gr.
græsk
grl.
grundlagt
grundlægger
gross.
grosserer
grv.
grundværdi
Grw.
Greenwich
grønl.
grønlandsk
GTO
Grønlands tekniske Organisation
guldsm.
guldsmed
H.
Højre
h. k.
hestekræfter
ha
hektar
hartk.
hartkorn
-hdlr.
-handler (fx. papirhdlr.)
hebr.
hebraisk
henh.
henholdsvis
herald.
heraldisk
hgd.
hovedgård
hidr.
hidrørende
hist.
historisk
historie
historiker
hj. af
hjørnet af
hmd.
husmand
hofjægerm
hofjægermester
hofjægerm.
hofjægermester
holl.
hollandsk
hornk.
hornkvæg
hornkv.
hornkvæg
hpcl.
hovedparcel
hpl.
holdeplads
hrd.
herred
hs
hus
hse
huse
hvoribl.
hvoriblandt
håndv.
håndværk
i alm.
i almindelighed
i an. af
i anledning af
i anl. af
i anledning af
ICAO
International Civil Aviation Organization
if.
ifølge
i h.t.
i henhold til
i h. t.
i henhold til
illustr.
illustreret
indb.
indbyggere
indberetn.
indberetning
indr.
indrettet
indskr.
indskrift
indt.
indtægt
indtægter
indv.
indviet
ing.
ingeniør
inkl.
inklusive
insp.
inspektør
inst.
institution
isl.
islandsk
ist.f.
i stedet for
ist. f.
i stedet for
i st. f.
i stedet for
ital.
italiensk
jan.
januar
JB
jordebog
Jb
jordebog
jf
jævnfør
jf.
jævnfør
jordv.
jordværdi
journ.
journalist
jur.
juridisk
juridiske
jurist
jy.
jysk
jægerm.
jægermester
K.
Det konservative Folkeparti
kand.
kandidat
kapt.
kaptajn
kass.
kasserer
Kbh.
København
kbhsk.
københavnsk
kbmd.
købmand
kbst.
købstad
kgd.
kirkegård
kirkegården
KGH
Den kgl. Grønlandske Handel
kgl.
kongelig
Kgl. Bibl.
Det kgl. Bibliotek
kirkl.
kirkelig
kl.
klasse
klasser
klokkest.
klokkestøber
km
kilometer
kmh.
kammerherre
KNAPP
Den grønl. fisker- og fangerforening
kom.
kommune
-komm.
-kommissær
konc.
koncession
kr.
kreds
kroner
kur.
kurant
kV
kilo Volt
kVA
kilo Volt-Ampère
kW
kilo Watt
kWh
kilo Watt timer
L.
Lille (i stednavne)
LAF
Landsarkivet for Fyn
landbr.
landbrug
landinsp.
landinspektør
landstingsm
landstingsmand
landstingsm.
landstingsmand
LAS
Landsarkivet for Sjælland
LASø.
Landsarkivet for de sønderjydske landsdele
lat.
latin
latinsk
lejligh.
lejlighed
lign.
lignende
litt.
litteratur
lok.
lokale
lokaler
løjtn.
løjtnant
m
meter
m.
med
-m.
mester
mesterinde
m. fl.
med flere
m. h. t.
med hensyn til
m.m.
med mere
m. undt. af
med undtagelse af
mag.
magister
malerm.
malermester
matr.
matrikel
matr.
matrikul
mdr.
måneder
Medd. om Grønl.
Meddelelser om Grønland
medl.
medlem
medlemmer
Met. Inst.
Meteorologisk Institut
middelald.
middelalderlig
mill
million
millioner
mill.
million
millioner
min.
minister
Min. f. G.
Ministeriet for Grønland
ml.
mellem
mølle
mm
millimeter
modell.
modelleret
mrk.
mærket
mul.
muligt
muligvis
mus.
museum
mødr.
mødrene
møllebg.
møllebygger
n.
nord
n.br.
nordlig bredde
n.f.
nord for
n. f.
nord for
n.å.
næste år
ndf.
nedenfor
ndr.
nordre
neden.
nedennævnte
nedenn.
nedennævnte
nederl.
nederlandsk
NL.
Nationalliberal
NLA
Landsarkivet for Nørrejylland
no.
norsk
nord.
nordisk
Nordg.
Nordgrønland
Nord-G.
Nordgrønland
nordl.
nordlig
nordlige
nov.
november
Nr.
Nørre
nørre
NS
Nationalsocialister
nuv.
nuværende
nv.
nordvest
nø.
nordøst
o.
omkring
o.a.
og andre
o.a.st.
og andre steder
o.h.
over havet
o. h.
over havet
o.m.a.
og mange andre
off.
offentlig
ofl.
og flere
okt.
oktober
olgn.
og lignende
omb.
ombygget
omkr.
omkring
omsk.
omskiftet
omtr.
omtrent
opf.
opført
opr.
oprindelig
opretter
opret.
oprettet
oprettelse
or.
oprindelig
orgelbg.
orgelbygger
orig.
original
osv.
og så videre
ovenn.
ovennævnte
ovf.
ovenfor
p.g.af
på grund af
p.gr.af
på grund af
pcl.
parcel
pers.
personer
pgd.
præstegård
pl.
pladser
plant.-ejer
plantageejer
pol.
politisk
politiske
politiker
politikr.
politikreds
posteks.
postekspedition
posteksp.
postekspedition
pr.
per
preuss.
preussisk
prod.
produktion
prof.
professor
prok.
prokurator
propr.
proprietær
prøjs.
prøjsisk
R.V.
Det radikale Venstre
R. V.
Det radikale Venstre
rbdl.
rigsbankdaler
rbdl. n.v.
rigsbankdaler navneværdi
rbdl. n. v.
rigsbankdaler navneværdi
rbdl. r. s.
rigsbankdaler rede sølv
rbdl. s. v.
rigsbankdaler sølvværdi
rdl.
rigsdaler
rec.
recension
resension
red.
redaktør
reg.
register
registertons
regnsk.
regnskab
regnskaber
reskr.
reskript
resol.
resolution
resp.
respektive
rest.
restaureret
restaurering
retskr.
retskreds
rk.
række (i litteraturforkortelser)
rådm.
rådmand
rådmd.
rådmand
S.
Socialdemokratiet
s.
side
syd
s.br.
sydlig bredde
sydlige bredde
s.d.
se denne
se dette
se disse
s.f.
syd for
s.k.
såkaldte
s.å.
samme år
sa.
samme
sa.m.
sammen med
sa. m.
sammen med
sagf.
sagfører
saml.
samling
samlinger
samtl.
samtlige
sdr.
søndre
sekr.
sekretær
sen.
senere
sept.
september
SF
Socialistisk folkeparti
sgpr.
sognepræst
sidstn.
sidstnævnte
sign.
signeret
sjæll.
sjællandsk
skattekr.
skattekreds
skr.
skrivelse
Skt.
Sankt
skuesp.
skuespiller
skyldkr.
skyldkreds
SL
Slesvigsk parti
slav.
slavisk
slutn.
slutning
slutningen
sml.
sammenlign
smst.
sammesteds
so.
sogn
sognet
spec.
specielt
sst.
sammesteds
St.
store
Store (i stednavne)
st.
sted
steder
St.D.
Statistisk departement
stat.
station
stenhg.
stenhugger
stk.
stykker
stokv.
stokværk
sv.
svensk
sydvest
Sydg.
Sydgrønland
Syd-G.
Sydgrønland
sydl.
sydlig
synl.
synlig
synlige
særl.
særlig
særligt
sø.
sydøst
sølvsm.
sølvsmed
t
ton
tons
t.
tallet (efter hundredtal: fx. 1400t. for 1400tallet)
t.
ton
tons
talr.
talrige
td
tønde
td.
tønde
tdr
tønder
tdr.
tønder
tegn.
tegning
-tekn.
-tekniker
telegrafeksp.
telegrafekspedition
telf.central
telefoncentral
tidl.
tidlige
tidligere
tilbygn.
tilbygning
tilbygninger
tilh.
tilhører
tilhørende
tit.
titulær
trafikass.
trafikassistent
transp.
transport
transpr.
transport
trb.
trinbræt
trig.stat.
trigonometrisk station
trig. stat.
trigonometrisk station
ty.
tysk
U
Uafhængige (politisk parti)
u.
udskiftet
u.h.
under havet
u. h.
under havet
ubest.
ubestemmelig
udf.
udført
udg.
udgiver
udgifter
udsk.
udskåret
udskr.
udskåret
udskrivningskr.
udskrivningskreds
udv.
udvidet
udvidelse
undt.
undtagen
V.
Venstre
v.
vest
v.f.
vest for
v.hj.af
ved hjælp af
v.l.
vestlig længde
valgkr.
valgkreds
vandar.
vandareal
vedk.
vedkommende
Vestg.
Vestgrønland
Vest-G.
Vestgrønland
vestl.
vestlig
vestlige
VR
Venstre-Reformpartiet
væbn.
væbner
ø.
øst
ø.f.
øst for
ø. f.
øst for
ø.l.
østlig længde
ø. l.
østlig længde
økon.
økonomisk
økonomiske
Øst-G.
Østgrønland
Østgr.
Østgrønland
østl.
østlig
østlige
østr.
østrigsk
øvr.
øvrige
årg
årgang
årg.
årgang
årh.
århundrede
årl.
årlig
årlige
årst.
årstal
årstallet