Åsum herred

Sognene: Seden, Åsum, Fraugde, Allerup, Davinde, Rønninge, Rolsted, Sønder Nærå, Nørre Lyndelse, Højby, Nørre Søby.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Åsum herred er det sydøstligste i amtet og grænser i s. og sø. til Svendborg amt, hvor grænsen i den østl. del følger flere mindre ådale (Vindinge og Hellerup åer). I n. når hrd. frem til Odense fjord mellem Odense å og Vejrup å. Sidstn. danner skel til Bjerge hrd., mens Lindved å strækningsvis er grænse til Odense hrd.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 15.261 ha; deraf var 12.020 ha landbrugsareal, 474 ha gartnerier og frugtplantager, 1133 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 344 ha bebygget grund og gårdsplads, 453 ha private haver, 399 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 81 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 217 ha tørvemoser, 39 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 101 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 10.635 indb. fordelt på 2785 husstande. (1801: 4602, 1850: 6942, 1901: 8156, 1930: 9916). – Kreaturholdet var i juli 1954: 1586 heste, 13.776 stk. hornkvæg (heraf 7074 malkekøer), 22.357 svin og 125.156 høns.

I kirkelig henseende udgør Åsum hrd. sa.m. Bjerge hrd. eet provsti med 15 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Åsum hrd., i ValdJb. *1231 kaldet Asumheret, hvor det tillige med Odense og Lunde hrdr. er ansat til 30 mark, hørte fra 1660 til Odensegårds amt; se i øvrigt s. 39. Hrd.s tingsted har i 1600t. formentlig været ml. Fraugdegd. og Birkum, hvor en vang n.f. Birkum 1682 kaldes Thingmarcken og en mark Gallie Agerne (Aasum herreds tingbog 1640–43. 1956. XII).

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 125–32. Vedel Simonsen. Aasum Herreds Beskrivelse (Nationalmus.). Aasum herreds tingbog 1640–43, 1643–45 og 1645–48 under udgivelse ved Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie.