Ars herred

Købstad: Kalundborg, se s. 350 (herunder det 1933 indlemmede K. kbst.s landdistrikt). Sognene: Røsnæs, Raklev, Tømmerup, Årby, Rørby, Ubby, Svallerup, Store Fuglede, Lille Fuglede.

Ars herred er det vestligste i amtet. Det strækker sig i n.-s. fra Sejerøbugten til Halleby ås nedre løb og i ø.-v. fra en linie mellem Saltbæk vig og Tissø og ud til Store Bælt, hvor det danner de to halvøer Røsnæs og Asnæs.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Herredets areal udgjorde 1951 21.983 ha; deraf var 17.312 ha landbrugsareal, 68 ha gartnerier og frugtplantager, 675 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 482 ha bebygget grund og gårdsplads, 541 ha private haver, 678 ha gader, veje, jernbaner olgn., 424 ha byggegrunde, sommerhusgrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 163 ha tørvemoser, 88 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 1552 ha vandarealer. Folketallet var 7/11 1950: 18.948 indb. fordelt på 5862 husstande. (1801: 6740, 1850: 11.150, 1901: 14.807, 1930: 18.280). Kreaturholdet var i juli 1951: 2862 heste, 15.810 stk. hornkvæg (heraf 8775 malkekøer), 22.148 svin og 107.467 høns.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

(Våbenskjold). 1584

1584

I kirkelig henseende udgør hrd. sa.m. Løve hrd. eet provsti m. 21 pastorater, hvortil også hører Tersløse, Stenlille og Niløse so. af Merløse hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ars hrd., i Valdemars Jordebog kaldet Arfshæreth, hørte i middelalderen til Sjællands Vestersyssel, sen. under Kalundborg len og fra 1660 til Kalundborg amt, som 1671 forenedes med Sæbygd.s og Dragsholms amter (se videre s. 328). Største delen af de so., der i kirkelig henseende hørte til Skippinge hrd., lå i jurisdiktionel henseende under Ars hrd., indtil de to hrdr. forenedes under sa. jurisdiktion 1685.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Den nære forbindelse søværts med Jylland afspejler sig i dialekten, der på visse punkter kan minde om jysk (»Kalundborgjyder«, »Kalundborgjysk«; jf. Dyrlund. Udsigt over de danske Sprogarter. 1857. 24. Marius Kristensen. Nydansk. 1906. 49. J. Brøndum-Nielsen. Dialekter og Dialektforskning. 1927. 98. J. S. Møller i Det 11. danske Hjemstavnsstævne. 1933. 42.

Litt.: J. H. Larsen. Arts Herred, Ms. i Nationalmuseet. 1848. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 134–41. A. M. Frederiksen. Kalundborg Omegns og Løve Herreds Landboforening 1888–1938. 1938. Rasmus Jensen, Sparekassen for Arts Herregd. 1939. Henrik Larsen. Opdyrkningen og Bebyggelsen i Arts og Skippinge Herreder i Fortiden. AarbHolbæk. 1942. 130–46.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Kalundborg købstads landdistrikt, 1933 indlemmet i Kalundborg, se s. 352.