Gudme herred

Sognene: Ringe, Ryslinge, Gislev, Svindinge, Langå, Øksendrup, Hesselager, Oure, Vejstrup, Gudme, Brudager, Gudbjerg.

Gudme herred omgives af Store Bælt, Sunds hrd., Sallinge hrd. og Vindinge hrd. Det strækker sig fra Kongshøj å i n. til Vejstrup å i s. og fra Store Bælt i ø. til Ringe so. i v. Til hrd. hører Vresen i Store Bælt.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951: 24.395 ha; deraf var 18.751 ha landbrugsareal, 273 ha gartnerier og frugtplantager, 3288 ha skove og plantager (inkl. små- og læplantninger), 466 ha bebygget grund og gårdsplads, 629 ha private haver, 695 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 13 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 165 ha tørvemoser, 6 ha heder, klitter, sumpe olgn., 109 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 16.946 indb. fordelt på 4709 husstande. (1801: 6837, 1850: 10.622, 1901: 13.875, 1930: 16.587). – Kreaturholdet var i juli 1954: 2612 heste, 22.046 stk. hornkvæg (heraf 11.789 malkekøer), 28.300 svin, 253.929 høns.

Gudme hrd. udgør sa.m. Vindinge hrd. eet provsti med 20 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Gudme hrd., i ValdJb. (*1231) kaldet Guthumheret (delt i flere distrikter, hvoraf de østl. var »Guthumh. vtæn scogh«, ɔ: uden for skoven, og »G. ouæn scogh«, ɔ: oven for skoven), 1380 Guthumehæreth, sen. Gudeme, hørte fra 1660 til Nyborg amt; se i øvrigt s. 550. I retslig henseende sammenlagdes det med Sunds hrd. 22/12 1686 til een jurisdiktion, og tinget holdtes opr. i Sunds hrd.s gl. tinghus på Kirkeby mark, men flyttedes 1792 til Svendborg.

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 141–49. Niels Breitenstein. De romerske Møntfund fra Gudme Herred. Nord. numismat. Årsskr. 1942. 69–98.