Hammer herred

Sognene: Toksværd, Rønnebæk, Holme Olstrup, Næstelsø, Mogenstrup, Vejlø, Vester Egesborg, Hammer, Lundby, Køng, Sværdborg, Kastrup.

Hammer herred ligger sydvestligst i Præsto amt og strækker sig i n.-s. fra Holmegårds mose til Smålandshavet ved Vordingborg og i ø.-v. fra vandskellet ml. Østersøen og Smålandshavet til Karrebæksminde bugt. I hrd. ligger øen Gavnø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Herredets areal udgjorde 1951 27.152 ha; deraf var 21.057 ha landbrugsareal, 272 ha gartnerier og frugtplantager, 2633 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 466 ha bebygget grund og gårdsplads, 550 ha private haver, 761 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 133 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 1106 ha tørvemoser, 47 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 127 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 12.475 indb. fordelt på 3565 husstande. (1801: 7437, 1850: 10.846, 1901: 12.139, 1930: 12.713). – Kreaturholdet var i juli 1953: 2596 heste, 18.590 stk. hornkvæg (heraf 9611 malkekøer), 27.658 svin og 182.926 høns.

(Våbenskjold). 1584

1584

Hammer hrd. (bortset fra Kastrup so., som hører under Bårse og Mønbo hrdr.s provsti) udgør i kirkelig henseende sa.m. Tybjerg hrd. (bortset fra Herlufsholm so.s mindre del, der sa.m. Herlufsholm so.s større del, jf. s. 231, hører under V. og Ø. Flakkebjerg hrdr.s provsti i Sorø a.) eet provsti m. 18 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hammer hrd., i ValdJb. kaldet Hamarsheret og Hamersheret, hørte i middelalderen vistnok administrativt til Lolland-Falster, indtil 1660 lå det under Vordingborg len, og fra 1660 hørte det til Vordingborg amt, der 1750 lagdes sammen med Tryggevælde amt (se videre s. 36).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926. 105–12.