Hillerslev herred

Sognene: Ræer, Hansted, Vigsø, Nors, Tved, Vester Vandet, Øster Vandet, Hillerslev, Kåstrup, Sennels, Hunstrup, Østerild, Hjaremål.

Hillerslev herred omgives af Vester Han hrd., Thisted bredning, Hundborg hrd. og Vesterhavet samt Skagerrak; de to have skilles af Hanstholm. Herredet strækker sig fra Vesløs vejle og Tømmerby fjord i ø. til Klitmøller og Vandet sø i v. Meget store dele af hrd. er præget af sandflugten, som fra den hævede havbund er gået op over istidslandskabet. Gode jorder findes næsten kun i sydøst.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1556

1556

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1955: 34.180 ha; deraf var 17.743 ha landbrugsareal og 1450 ha vandareal. –Folketallet var 1/10 1955: 7985 indb. fordelt på 2254 husstande (1801: 4650, 1850: 6229, 1901: 7330, 1930: 8453). –Kreaturholdet var i juli 1958: 1752 heste, 20.508 stk. hornkvæg (heraf 7711 malkekøer), 30.205 svin og 137.445 høns.

I kirkelig henseende udgør Hillerslev hrd. sa. m. Hundborg hrd. ét provsti med 13 pastorater, hvortil dog ikke hører Nørhå so. (af Hundborg hrd.), der hører til Refs og Hassing herreders provsti.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hillerslev hrd.(*1231 Hildeslefheret) havde i middelalderen sandsynligvis sa. udstrækning som sen., selv om visse breve fra omkr. 1400 kunne tyde på, at Skinnerup so. med Fårtoft hørte til hrd. 1443 var det nævnte sogn i hvert fald en del af Hundborg hrd. Sognene Hunstrup, Østerild og Hjaremål udgjorde Østholm, mens Hanstholm bestod af Vigsø, Ræer og Hansted. 26/11 1687 blev Hillerslev hrd. forenet med Hundborg hrd., og n.å. blev Nørhå birk indlemmet i denne jurisdiktion. Fra 23/3 1689 var herredsfogden tillige byfoged i Thisted by. 7/1 1854 blev Snedsted so. samt Sundby i Stagstrup so. lagt under Hillerslev-Hundborg hrd. Sundby havde dog også før dette tidspunkt i civil henseende hørt under denne jurisdiktion. Harring og Stagstrup so. blev henlagt hertil 2/10 1875. Fra 1919 kom Hillerslev-Hundborg hrd. og Thisted by til at udgøre retskr. nr. 74, fra 1956 retskr. nr. 81, og politikr. nr. 53.

Tingstedet var 1638 ved Lille Hillerslev »ret sønden fra byen og i marken«.

Hrd. har vel opr. ligget under kongsgården Hillerslev (*1231 Hyldæslef), endnu 1408 udstedes et brev in castro Hillersløff. Sen. hørte det under Ørum len, fra 1660 Ørum amt, som 1661 blev forenet med Vestervig Kloster amt, hvortil 1664 kom Dueholm amt. 1793 blev det en del af det nyoprettede Thisted amt.

I gejstlig henseende hørte hrd. under Vendelbo el. Børglum stift, sen. Ålborg stift. Indtil 1/1 1813 udgjorde det et særligt provsti, men blev da en del af Thisted amts ndr. provsti, der desuden bestod af Hundborg, Hassing og V. Han hrd. If. kgl. resol. af 19/8 1828 blev dette provsti opløst, og Hillerslev-Hundborg hrd. blev fra sept. 1831 et særligt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Mogens Lebech i JySaml. 5. r. II. 1935–36. 244. Kong Valdemars jordebog, udg. af Svend Aakjær. II. 1926–43. 16f. Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 136–46. Chr. Heilskov. Ældre personalhistoriske indskrifter fra Hillerslev herred, AarbThisted. 1912. 3–20.