Hind herred

Købstad: Ringkøbing, se s. 53). Sognene: Rindum, Velling, Hee, No, Torsted, Hover, Nørre Omme, Tim, Stadil, Vedersø, Nysogn, Gammelsogn, Holmsland Klit.

Hind herred omgives af Ulfborg og Bølling hrdr., Ringkøbing fjord samt Vesterhavet. Det strækker sig fra Skovbjerg bakkeøs centrale dele i ø. til havet i v. og fra Madum å i n. til Ringkøbing fjord i s. Til hrd. hører også hele den lange Holmsland klit. Mod ø. ligger der et højt, kuperet bakkeølandskab m. plantage og en del indsande, men v.f. hovedvej A 16 afløses dette af en jævn, lavtliggende og ganske tæt bebygget flade, hvorpå Stadil fjord ligger, og hvor store afvandingsarbejder har skabt stærkt øgede landbrugsmuligheder i ly af klitbæltet, som fra Vedersø klit strækker sig over Søndervig og langs hele Holmsland klit til Nymindegab.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1554

1554

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal (inkl. Ringkøbing kbst.) udgjorde 1962: 48.466 ha, heraf var ca. 30.000 ha landbrugsareal og ca. 3215 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 18.458 indb. fordelt på 5587 husstande (1801: 5625, 1850: 8245, 1901: 11.580, 1930: 15.033, 1955: 17.041). – Husdyrholdet var 1962: 582 heste, 31.217 stk. hornkv. (deraf 12.745 malkekøer), 65.026 svin og 126.665 høns.

I kirkelig henseende udgør Hind hrd. sa. m. Ulfborg hrd. ét provsti – Ulfborg og Hind hrdr.s provsti, Ribe stift m. 18 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hind herred (*1231 Heingæheret). Den sydl. del af Velling so.: Venner, Vennergård og Nørby hørte til Bølling hrd., resten til Hind hrd. Sdr. Lem so. og hele el. en del af Ølstrup so. lå tidl. til Bølling hrd. Ved reskr. af 29/11 1822 og 25/1 1843 blev Sdr. Lem, Ølstrup og den sydl. del af Velling so. lagt under Ulfborg og Hind herreders jurisdiktion. Ulfborg og Hind hrdr. blev forenet 20/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688. Timgårds birk blev indlemmet i hrd. 25/1 1806. Fra 9/2 1820 var herredsfogden også byfoged i Ringkøbing. Ved reskr. af 29/11 1822 og 25/1 1843 blev Vinding, Vind og Idum so. i Ulfborg hrd. lagt til Hjerm-Ginding hrdr. Ved sidstn. reskr. kom Timring so., Ulfborg hrd., til Hammerum hrd. If. lov af 21/3 1873 blev fra 1/5 s.å. Brejning so. overført fra Bølling-Nr. Horne hrd. til denne jurisdiktion, mens Råsted so. kom herfra til Hjerm-Ginding hrdr. Fra 1/4 1892 blev den del af landtangen ml. Nissum fjord og Vesterhavet, som lå n.f. Torsminde, lagt fra Ulfborg-Hind hrdr. til Skodborg-Vandfuld hrdr. 1919 blev Holstebro kbst. og Ulfborg-Hind hrdr. til retskr. nr. 83, fra 1956 nr. 93, samt politikr. nr. 62, der også omfattede Bølling-Nr. Horne hrdr. Ved lov af 21/3 1956 overførtes den del af Vorgod so., som hørte herunder, til politikr. nr. 59, Herning kbst. m.v.

I No so. nævnes 1406 en »Tyngsgorth«. Fra gl. tid har tinget dog været holdt ved Hee kirke, formodentlig på skråningen sv.f. kirken. O. 1580 omtales »Sanden vesten ved Tinget«, som lå n.f. Hee bro over Hover å. Stensvig odde skal tidl. have heddet Tingodden. 1638 oplyses, at Hee kirke er fjerdingskirke »og har ved siden Hing herreds ting«. Ved nyordningen 1688 blev det bestemt, at det fælles ting skulle være ved Madum kirke. 1753 blev det holdt i en bondegd. i Madum, kaldet Vibholm, da der ikke var noget tinghus. 23/4 1777 blev tingstedet flyttet til Ringkøbing.

Hind hrd. i Hardsyssel udgjorde i senmiddelalderen ét len sa. m. Vandfuld og Ulfborg hrdr., fra 1523 var Ulfborg og Hind et særligt len, som fra 1535 lå under Riberhus len, men fra 1549 på ny var selvstændigt. 1597 blev det forenet m. Bøvling len, fra 1660 Bøvling a., som s. 442 fra 1671 havde sa. amtmand som Lundenæs a. Da Ringkøbing a. blev opret. 19/3 1794 i h. t. resol. af 4/9 1793, blev det en del af dette.

Hrd. hørte fra gl. tid under Ribe stift. 1812 indgik det i det s.å. oprettede Ringkøbing sdr. amtsprovsti, som bestod til 1826, da biskoppen i h. t. kgl. resol. af 10/4 1824 gav ordre til, at Hammerum hrd. skulle overgå til østre provsti. De øvr. tre hrdr. i amtprovstiet, Hind, Bølling og Nr. Horne hrdr., blev kaldt Ringkøbing amts sdr. provsti. Fra 1/7 1902 er Ulfborg og Hind hrdr. ét provsti i h. t. resol. af 10/6 s.å.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, DSaml. 2. Rk. IV. 32f. ValdJb. II. 28. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 215, 329. Henrik Larsen smst. 98f. Peter Skautrup. Hardiske mål. II. 1942. 33f. P. Storgaard Pedersen. Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi. 1896.