Hindsted herred

Sognene: Als, Skelund, Visborg, Vive, Hadsund, Rostrup, Ove, Valsgård, Astrup, Store Arden, Rold, Vebbestrup, Øls, Hørby, Døstrup, samt dele af Solbjerg (Hellum hrd.) og Ravnkilde (Års hrd.).

Hindsted herred, det sydøstligste i a., omgives af Kattegat, Mariager fjord, Randers a. samt Gislum, Års, Hornum og Hellum hrdr., og det strækker sig fra Kattegat i ø. til Døstrup i v. og fra Madum sø i n. til Mariager fjord i s. Grænsen mod v. følger på den længste strækning Simested å, mens n.grænsen løber gennem Rold skov og derefter følger flere mindre vandløb frem til L. Vildmose, hvor grænsen går uden om Tofte skov. Længst mod ø. findes hævet stenalderhavbund med flere mindre, opragende morænepartier, derefter følger omkr. Veddum og Visborg et område med gode, jævne morænejorder, indtil dette v.f. Korup afløses af ujævnt og stærkt sandet bakkeland (et dødislandskab). Ved Arden og i Rold skov har bakkerne karakter af et par randmoræner, der løber fra n. til s. Her ligger amtets højeste punkt, Rold Bavnehøj (114 m, trig. stat.). Moræneflader af bedre beskaffenhed findes mod sv., n.f. Mariager fjord.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets samlede areal udgør 43.909 ha, deraf (1958) landbrugsareal 31.672 ha og vandareal 281 ha. – Folketallet var 1/10 1955 19.819 indb. fordelt på 5743 husstande (1801: 5806, 1850: 8554, 1901: 15.066, 1930: 18.244). – Husdyr- holdet var juli 1958: 3259 heste, 33.127 stk. hornkvæg (heraf 14.496 malkekøer), 51.764 svin og 258.245 høns.

I kirkelig henseende udgør Hindsted hrd. sa. m. Hellum hrd. ét provsti med 14 pastorater under Ålborg stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hindsted hrd. (*1231 Hethænstathæret) har navn af en nu forsv. by af sa. navn. Hertil hørte i ældre tid den østl. del af Ravnkilde so. Ved åbent brev af 21/1 1675 blev Havnø og Dalsgård, som hidtil havde ligget under Visborg birk, lagt under Hindsted hrd., og 26/11 1687 blev dette forenet med Hellum hrd. Ang. denne jurisdiktions senere skæbne se under Hellum hrd.

Tinghøje findes på Redsø mark, Valsgård so. og i Ove so., hvor også Hindsted høje nævnes. Omkr. 1680 var tingstedet ved Rostrup kgd. Her nævnes Tinghøj på Monstrup mark, Galgebakke på Stenstrup mark. Efter 1687 blev det flyttet til St. Arden, hvor det blev holdt i kroen (HimmerlKjær. II. 1915–17. 382–84). Sen. kom det til Bælum, derefter til Terndrup.

Hellum hrd. hørte, i hvert fald fra slutn. af middelalderen, under Ålborghus len, fra 1660 Ålborghus amt, og fra 1793 Ålborg amt.

I gejstlig henseende var hrd. en del af Viborg stift, indtil det ved kgl. anordning af 15/11 1922 kom under Ålborg stift. Til 1812 udgjorde det et provsti for sig, men blev da en del af amtsprovstier for Hornum, Fleskum, Hellum og Hindsted hrdr. I h.t. kgl. resol. af 22/7 1828 blev Hellum og Hindsted hrdr. 1832 et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 1926–43. 41. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1936. 262. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 201 ff. Henrik Larsen. Ejendomsforholdene i H. Hrd. i Slutn. af Middelalderen, JySaml. 5. Rk. III. 1937–38. 144–63.