Holbo herred

Sognene: Esbønderup, Nødebo, Søborg, Gilleleje, Græsted, Mårum, Helsinge, Valby, Blistrup, Vejby, Tibirke, Ramløse, Annisse.

Herredet er det nordligste i Fr.borg amt og omgives af Lynge-Kronborg hrd., Lynge-Fr.borg hrd., Strø hrd. og Kattegat. I ø.-v. strækker det sig fra Esrum sø til Arresø og Tisvilde Hegn og i n.-s. fra Gilleleje til Hillerød.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgør 1951 31.757 ha; deraf var 17.571 ha landbrugsareal, 8095 ha skov og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 357 ha gartnerier og frugtplantager, 590 ha bebygget grund og gårdsplads, 678 ha private haver, 687 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 835 ha byggegrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 504 ha tørvemoser, 108 ha klit, hede olgn. og 2.332 ha vandarealer. Folketallet var 1950 17.662 (1801: 7908, 1850: 12.031, 1901: 13.921, 1930: 16.505). Kreaturholdet var i juli 1951 3205 heste, 17.336 stk. hornkvæg (heraf 9643 malkekøer) 19.942 svin og 161.722 høns (hvoraf 76.534 høner).

Herredet udgør sa.m. Strø hrd. eet provsti med 17 pastorater, hvortil også hører Gørløse (anneks til Strø i Strø hrd.) i Lynge-Fr.borg hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Holbo hrd. var opr. den del af Strø hrd., der p.gr.af beliggenheden ml. Kattegat, Esrum sø og Arresø kaldtes »Holm«, ligesom dets beboere kaldtes »holmboer«. Da det, vistnok i slutn. af 1200t. udskiltes som et særligt retsområde, kaldtes det Holmbo herred, nævnt første gang 1285: Holmbohæret; 9/8 1400 holdtes herredsting i Valby, hvad Tingbakke og Galgebakke endnu minder om. Senere hørte det under Fr.borg len og fra 1660 til Kronborg amt, se videre s. 26.

Peter Skautrup professor, dr. phil.

Litt.: N. Stenfeldt. Fra Holbo Herred i AarbFrborg. 1952. 128–57.