Horns herred

Sognene: Gerlev, Dråby, Skuldelev, Selsø, Skibby, Kyndby, Krogstrup, Ferslev, Vellerup.

Herredet er det vestligste i Fr.borg amt og omgives af Roskilde fjord, Kbh.s amt og Isefjord. Det udgør den nordl. del af halvøen Horns herred indtil en linie fra Vellerup vig til Bredvig. Til herredet hører Eskilsø og flere små holme i Roskilde fjord, medens Orø med omliggende holme efter 1933 administrativt henhører under Holbæk amt.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgør 1951: 17.522 ha, heraf 13.083 ha landbrugsareal, 2380 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 243 ha bebygget grund og gårdsplads, 148 ha gartnerier og frugtplantager, 287 ha s. 267 private haver, 812 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 74 ha byggegrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 164 ha tørvemoser, 134 ha klit, hede olgn. og 198 ha vandarealer. – Folketallet var 1950: 8566 (1801: 5216, 1850: 7812, 1901: 8147, 1930: 8600). I tallene til og med 1930 er medregnet Orø kommune (1930: 875 indb.). – Kreaturholdet var i juli 1951: 1848 heste, 11.083 stk. hornkvæg (heraf 5952 malkekøer), 14.602 svin og 82.443 høns (heraf 31.769 høner).

Horns hrd. udgør sa.m. Ølstykke og Lynge-Frederiksborg herreder (bortset fra Lillerød og Gørløse sogne i sidstn. hrd.) eet provsti med 16 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Horns hrd., *1085 Hornsherathi, ValdJb. Hornshæreth, hørte i middelalderen til Sjællands Medelsyssel. Før 1660 lå det u. Abrahamstrup len, efter 1660 under Abrahamstrup amt. 1675 blev hele hrd. lagt under Roskilde amt, men 1681 lagdes de nordligste so. Dråby og Gerlev under Fr.borg amt. Ved res. af 2/9 1808 blev også herredets sydligste so. lagt under Fr.borg amt. 1933 lagdes Orø under Holbæk amt. På halvøen lå før den store skov Hornsved (ValdJb.: Hornswith), der hørte til krongodset; den nævnes endnu i 1600t.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: H. V. Clausen i Aarb. 1916. 15. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 94–102. Achton Friis. DSØ. II. 1937. 41–75. Arthur Fang. Rundt Roskilde Fjord. 1946. Inger Varder. Sagn og Minder fra Ourø og Horns Herred. 1952. Horns Herreds Landboforening 1863–1913. 1913.