Horns herred

Købstæder: Frederikshavn (se s. 79), Skagen (se s. 98). Sognene: Skagen landsogn, Råbjerg, Tværsted, Mosbjerg, Bindslev, Elling, Tolne, Hørmested, Lendum, Åsted, Skærum, Flade, Gerum og Hirsholmene.

Horns herred omfatter den nordøstl. del af amtet, omgives af Skagerrak og Kattegat og støder op til Dronninglund, Børglum og Vennebjerg hrd. På en kortere strækning danner Glimsholt og Uggerby åer grænsen til sidstnævnte. Største delen af hrd. består af hævede havbundsdannelser, dels fra slutn. af istiden (senglacialtiden) som omkr. Mosbjerg og Bindslev, og dels fra stenalderen som på Skagens odde nø.f. en linie fra Frederikshavn til Tværsted. Store dele heraf er klit el. mose. Den sydl. del af hrd. er derimod et stærkt sønderskåret istidslandskab (Tolne bakker, Flade bakker), hvori grus og sand er de dominerende aflejringer. Til hrd. hører øgruppen Hirsholmene.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Frederikshavn og Skagen kbst.) 53.983 ha; deraf var 31.855 ha landbrugsareal, 109 ha gartneri og frugtplantager, 7296 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 590 ha bebygget grund og gårdsplads, 907 ha private haver, 1262 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 324 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 896 ha tørvemoser, 10.595 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 149 ha vandarealer. – Folketallet var 1/10 1955: 45.216 fordelt på 13.694 husstande (1801: 6925, 1850: 10.201, 1901: 16.262, 1930: 32.812). – Kreaturholdet var juli 1958: 2833 heste, 33.154 stk. hornkvæg (hvoraf 16.848 malkekøer), 40.382 svin og 201.127 høns.

Horns hrd. (med undtagelse af Lendum so., der som anneks til Torslev so. hører under Dronninglund hrd.s provsti) udgør, tillige med Læsø, Horns hrd.s provsti, hvortil også hører Uggerby so. af Vennebjerg hrd. (anneks til Tværsted so.). Provstiet omfatter 12 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Horns hrd. (*1231 Hornsheret) omfattede i 1500- og 1600t. flg. so.: Skagen, Råbjerg, Tværsted, Mosbjerg, Bindslev, Elling, Tolne, en mindre del af Hørmested, Hirsholmene, Sindal, Astrup, Bjergby, Mygdal, Uggerby, Horne, Asdal og Tornby. 26/11 1687 blev det forenet med Vennebjerg hrd., og 23/6 1797 blev Gårdbo birk indlemmet deri. Ved en deling af jurisdiktionen 15/11 1815 blev flg. sogne lagt under Horns hrd.: Fladstrand, Hirsholmene, Råbjerg, Elling, Tolne, Flade, Gerum, Åsted, Skærum, Lendum, Hørmested, Mosbjerg, Bindslev og Tværsted. I 1818 blev Fladstrand en kbst. under navnet Frederikshavn, og det nye byfogedembede blev forenet med herredsfogedembedet for Horns hrd. 1919 kom det sa. m. Frederikshavn, Skagen og Læsø birk til at udgøre retskreds 71, fra 1956 nr. 77, og politikreds nr. 51.

I første halvdel af 1600t. var tingstedet ved Bindslev kirkegård, fra 1688 ved Astrup kirke, hvor der blev opført et tinghus. Fra 28/5 1668 var herredsfogeden tillige byfoged i Hjørring, og 1702 blev tingstedet flyttet til denne by. Fra 1815 var det i Fladstrand, sen. Frederikshavn, hvor det siden er forblevet. Bitingsteder i Skagen og Byrum.

Horns hrd. hørte indtil 1560 under Ålborghus, men blev da et særligt len, der dog allr. 1563 på ny blev lagt under Ålborghus, fra 1660 under Ålborghus amt, derefter ved reskr. af 10/12 1687, der måske først fik gyldighed 1707, under Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter, der fra 1714 havde amtmand fælles med Ålborghus. Fra 1793 under det nyoprettede Hjørring amt.

s. 128

I gejstlig henseende hørte hrd. under Vendelbo el. Børglum stift, efter reformationen Ålborg stift. Indtil 1813 udgjorde det et særligt provsti, men indgik da som en del af amtsprovstiet for Horns, Vennebjerg og Børglum hrd. 10/4 1824 oprettedes et særligt provsti for Horns og Vennebjerg hrd. 5/3 1864 blev det delt, og Horns hrd. blev et provsti for sig. Ved ændringen af den verdslige jurisdiktion 1815 bevaredes den gl. herredsinddeling i gejstlig henseende, og først 17/11 1841 blev denne identisk med den verdslige.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 179–88. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 226.