Houlbjerg herred

Sognene: Sahl, Gullev, Hvorslev, Gerning, Vellev, Vejerslev, Aidt, Thorsø, Houlbjerg, Granslev, Haurum, Sall, Skjød.

Houlbjerg herred er det sydøstligste i amtet og omgives af Randers, Århus og Skanderborg amter samt Lysgård og Middelsom hrdr. Det strækker sig fra Gudenåen i n. til tunneldalen med Søbygd. sø og Hammel skov i s. og fra Lilleå i ø. til Tange sø i v. Bortset fra Gudenåens og Lilleåens brede, senglaciale flodsletter er landskabet nærmest et bølget plateau med højder på op til og over 100 m, men med amtets bedste jorder. Landsbybebyggelse dominerer over spredt bebyggelse.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal var 1960: 21.680 ha, hvoraf 16.154 ha landbrugsareal og 121 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 9057 indb. fordelt på 2702 husstande (1801: 3847, 1850: 5071, 1901: 8307, 1930: 10.081, 1955: 9124). – Kre aturholdet var juli 1960: 1218 heste, 21.437 stk. hornkvæg, hvoraf 9276 malkekøer, 39.811 svin og 104.598 høns.

I kirkelig henseende udgør Houlbjerg hrd. sa. m. Hids hrd. og Lysgård hrd. ét provsti (under Århus stift) med 21 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hovlbjerg herred (*1231 Haghælbiargheret). Ved grevsk. Frijsenborgs oprettelse i 1672 kom en stor del af hrd. under Frijsenborg birk. I 1688 lå herunder Houlbjerg, Vellev, Hvorslev, Vejerslev, Aidt og Havrum so. samt større dele af Gerning, Skjød og Sall so., Nøddelund by i Gullev og Vrangstrup by i Granslev so. Under Frisholt birk hørte Sahl so., mens Thorsø so. var under Søbygård. Det var således meget lidt af hrd., der var blevet tilbage. 17/12 1687 blev det forenet med Galten hrd. samt Vester-Lisbjerg birk. 23/12 1808 blev Frisholt birk lagt sa. m. denne jurisdiktion. I h.t. reskr. af 5/9 1814 blev en del af Houlbjerg hrd., nemlig Sahl, Gullev, Vejerslev, Aidt, Thorsø, Sall og Haurum so., lagt under Lysgård-Hids hrd. Samtidig blev det bestemt, at Vellev, Houlbjerg, Hvorslev, Gerning, Granslev og Skjød so. ved vakance skulle henlægges under Sønderlyng-Middelsom hrd. Dette skete 1815. Ved resol. af 15/10 1852 kom Nøddelund i Frijsenborg-Faurskov birk under Lysgård-Hids hrd., mens Vejerslev, Aidt, Thorsø, Sall og Haurum so. blev forenet med det nævnte birk, hvortil den del af hrd., som var blevet henlagt under Sønderlyng-Middelsom hrd., ligeledes blev overført. De dele af hrd., som forblev ved Lysgård-Hids hrd., nemlig Sahl og Gullev so., blev i 1919 en del af retskreds nr. 79, fra 1956 nr. 87, samt politikr. nr. 57, Viborg købstad m.m. Ved lov af 21/3 1956 blev denne forenet med politikr. nr. 58, Fjends-Nørlyng hrd. m.m. If. bekendtg. af 19/5 1960 fik politikredsen nr. 59. Frijsenborg-Faurskov birk blev i 1919 til retskr. nr. 56, fra 1956 nr. 64, samt politikr. nr. 39, fra 1960 nr. 44.

I Vellev so. stod 7 sandemandssten nærved Tinghøj, i Houlbjerg so. findes en galgehøj.

Houlbjerg hrd. lå under Tordrup len indtil 1548, da det kom under Dronningborg len, fra 1660 Dronningborg amt, som 1716 blev forenet med Silkeborg og Mariager amter. Da Viborg amt blev oprettet 19/3 1794, blev det en del af dette.

Hrd. hørte fra gl. tid under Århus stift. Indtil ca. 1812 udgjorde det et provsti for sig selv, men blev da en del af Viborg amts østre provsti, der også omfattede Rinds, Nørlyng, Middelsom og Sønderlyng hrdr. I h. t. kgl. reskr. af 16/1 1827 blev det udskilt af dette og blev forenet med Lysgård-Hids hrd. til et særligt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJB II. 58, Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. 1936. 202, 285. Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 39 ff.