Lunde herred

Sognene: Norup, Skeby, Otterup, Østrup, Hjadstrup, Lunde, Lumby, Allese.

Lunde herred omfatter den østl. del af Sletten og strækker sig fra Odense fjord i ø. til Skam og Skovby hrdr. i v., mens det i n.-s. strækker sig fra Kattegat ved Hasmark til tunneldalen s.f. Allese. Til hrd. hører Vigelsø i Odense fjord.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 13.089 ha; deraf var 10.911 ha landbrugsareal, 210 ha gartnerier og frugtplantager, 264 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 337 ha bebygget grund og gårdsplads, 355 ha private haver, 668 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 83 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 65 ha tørvemoser, 102 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 94 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 10.061 indb. fordelt på 2729 husstande (1801: 3945, 1850: 5987, 1901: 7170, 1930: 9373). – Kreaturholdet var i juli 1954: 1280 heste, 10.311 stk. hornkvæg (heraf 5333 malkekøer), 18.281 svin og 78.407 høns.

I kirkelig henseende udgør Lunde hrd. sa.m. Skam og Skovby hrdr. eet provsti med 21 pastorater, hvortil også hører Næsbyhoved Broby so. af Odense hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Lunde hrd., i Valdjb. (*1231) kaldet Lundæheret, hvor det tillige med Åsum og Odense hrdr. er ansat til 30 mark, hørte fra 1660 til Odensegårds amt; se i øvrigt s. 39.

Beboerne af Sletten kaldes fra gl. tid »slæboerne«, på vestfynsk udtalt slajboerne.

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Øerne og Sønderjylland. 1930. 120–24. E. Quistgaard. Vedtægt om Begravelser udi Lunde Herred, AarbOdense. 1933. 277–81. Georg Hansen. Begravelsesvedtægt for Lundeherreds Præsteskab, FynskeAarb. II. 1942–46. 599–607. Vedel Simonsens håndskrevne saml. til Lunde hrd.s historie (LAF).