Lynge-Kronborg herred

Købstad: Helsingør, se s. 27. Sognene: Tikøb, Egebæksvang, Hornbæk, Hellebæk, Asminderød (med Fredensborg by), Humlebæk, Grønholt, Karlebo, Blovstrød, Birkerød og Hørsholm

Herredet er det nordøstligste i Fr.borg amt og omgives af Øresund, Kbh.s amt, Ølstykke hrd., Lynge-Fr.borg hrd. og Holbo hrd. I ø.-v. strækker det sig fra Øresundskysten til Esrum sø, St. Dyrehave, Lillerød og i n.-s. fra Hornbæk til Rude Skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). Kronborg birks segl 1648

Kronborg birks segl 1648

Herredets areal udgør 1951: 31.463 ha; deraf var 16.026 ha landbrugsareal, 6691 ha skov og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 995 ha gartnerier og frugtplantager, 1258 ha bebygget grund og gårdsplads, 1804 ha private haver, 1020 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 1291 ha byggegrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 483 ha tørvemoser, 50 ha klit, hede olgn. og 1845 ha vandarealer. Folketallet var 1950: 62.673 (1801: 16.895, 1850: 19.683, 1901: 35.889, 1930:45.964). Kreaturholdet var i juli 1951: 2585 heste, 15.301 stkr. hornkvæg (heraf 8278 malkekøer), 13.995 svin og 106.531 høns (heraf 43.498 høner).

L.-K. hrd. udgør sa.m. Lillerød kom. i Lynge-Fr.borg hrd. eet provsti med i alt 11 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Lynge-Kronborg hrd. udgjorde sa. m. Lynge-Frederiksborg hrd. i middelalderen eet hrd., det gamle Lynge hrd. (i Østersyssel), *1085 Liungaherathi, i ValdJb. Lyungheret, og har navn efter Lynge sogn i herredets sydl. del. Sa. m. Strø og Jørlunde (sen. Ølstykke) hrdr. udgjorde Lynge hrd. til 1562 een jurisdiktion, det såkaldte Try hrd. (ɔ: »de tre herreder«), men i dette år fordeltes sognene mellem flere birker, fra 1660 mellem Kronborg og Hørsholm amter. I gejstlig henseende er Lynge hrd. formodentlig allerede før 1500 blevet delt i Lynge-Kronborg og Lynge-Frederiksborg hrdr.

Peter Skautrup professor, dr. phil.

Litt.: A. P. Andersen. Try herred i AarbFrborg. 1909. 72–103. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland 1926. 94–102.