Malt herred

Sognene: Lindknud, Brørup, Holsted, Føvling, Malt, Folding, Vejen, Læborg.

Malt herred omgives af Anst, Slavs, Skast, Gørding og Ribe hrd. samt Haderslev a. (Frøs hrd.). Det strækker sig fra Holme å i n. til Kongeå i s., fra Holsted i v. til Vejen å i ø. Det meste af hrd. optages af bakkeøterræn, dels Lindknud bakkeø, der i Store Stenbjerg når 103 m o.h., dels bakkeøen omkr. Holsted og Brørup, som i Tislund Bjerg når 70 m o.h. Disse bakkeøer adskilles af og afgrænses mod n. og s. af smeltevandsdale m. hedeslettedannelser langs de nuv. åer Holme å, Holsted å og Kongeå; dernæst går der langs hrd.s ø.grænse en smeltevandsdal m. hedesletter, der førte vandet fra isranden i Randbølegnen mod s. til Kongeådalen. Intet sted i hrd. når disse hedesletter en større udstrækning. Jordbunden er i hrd.s nordl. del mest sandet, medens der mod s. er en del lerjord, idet den sidste istid synes at have sendt en istunge helt hen til Brørup, men ret snart har trukket sig tilbage til hovedopholdslinien omkr. Anst og Verst. Navnlig mod nv. i hrd. er ret store arealer dækket af flyvesand.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Våbenskjold). 1535

1535

Herredets areal var 1960: 32.293 ha; heraf var 24.747 ha landbrugsareal og ca. 105 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 17.975 indb. fordelt på 5606 husstande (1801: 2897, 1850: 5646, 1901: 11.828, 1930: 16.656, 1955: 17.980). – Husdyrholdet var juli 1963: 405 heste, 30.684 stk. hornkv., hvoraf 13.210 malkekøer, 56.078 svin og 161.350 høns.

I kirkelig henseende udgør Malt hrd. sa. m. Anst hrd. og Slavs hrd. ét provsti – Malt, Anst og Slavs hrdr.s provsti, Ribe stift – m. 17 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Malt herred (* 1231 Moltæheret) synes opr. også at have omfattet Gørding hrd., der ikke nævnes i ValdJb. Plovstrup i Jernved so., Gørding hrd. har tidl. hørt til Malt hrd., mens Hovborg i Lindknud so. opr. lå i Slavs hrd., tidl. Jerlev hrd. Ved kgl. brev af 20/7 1584 blev der givet ordre til, at Malt hrd. skulle lægges under Slavs hrd., hvormed det tidl. havde været forenet. Begrundelsen var, at kronen ikke havde så meget gods i hrd., at de derpå boende bønder kunne stille de til tinget nødvendige fogder, sandemænd og nævninge. Det er tvivlsomt, om ordren er blevet efterkommet, og oplysningen om, at Malt og Slavs hrdr. tidl. skulle have været forenet, er i hvert fald forkert. Fra 4/12 1683 havde Malt og Gørding hrdr. fælles herredsfoged, og 16/12 1684 blev der givet tilladelse til, at der måtte holdes fælles ting for de to hrdr. 11/1 1737 blev Skast hrd. forenet m. Gørding-Malt hrdr., men blev 3/10 1800 på ny udskilt som en selvstændig retskr. 7/7 1812 blev Hunderup birk lagt sa. m. Gørding-Malt hrdr. If. kgl. resol. af 6/5 1859 blev so. Darum, Hunderup, Jernved og den del af Vilslev so., som ikke hørte under Riberhus birk, overført fra Gørding-Malt hrdr. til det nævnte birk, mens byerne Tømmerby og Terpager i Sneum so. i civilretslig henseende blev lagt til Skast hrd., men kom ved bekendtg. af 5/9 1898 under Ribe hrd. fra 1/9 1899. Samtidig kom Bramming so. også under denne jurisdiktion. Risbøl i Lindknud so., men under Hejnsvig kom., blev if. bekendtgørelse af 2/12 1896 overført til Gørding-Malt hrdr., men blev ved lov af 21/3 1956, jf. kgl. anordning af 1/2 1962, lagt under Slavs hrd. m.v. 1919 blev Gørding-Malt hrdr. til retskr. nr. 88, fra 1956 nr. 99, og blev en del af politikr. nr. 65, der også omfattede Ribe kbst. og hrd.

I Holsted so. ligger Malthøj på trebundet sogneskel ved grænsen ml. Malt og Gørding hrdr. Det er nærliggende at formode, at de to hrdr.s fællesting har været her, og at Malt hrd. har fået navn efter tingstedet. I markbogen 1683 forekommer Tingbloksagre i Malt so. 1638 nævnes i Føvling so. Tingbjerghøj og »Tingbjerg dal og runde«, 1683 på Stenderup mark i sa. so. Tingbjergtægt, der lå ved Tingbjerghede. 1638 blev Malt hrd.s ting holdt i Brørup so. i »Hulvad s. 965 skov, som hedder Hessel«. Efter at de to hrdr. var blevet forenet, bestemte amtmanden efter forhandling m. »proprietærerne« og repræsentanter fra hrd.s so., at det nye tingsted skulle være i Gørding so. »østen på Lovrup mark udi en hede, kaldtes Grimhede, vesten fra Dyredal ved en tue eller knold, hvor Hans Excellence selv en sten henlagde«. Repræsentanten for Holsted so. havde ønsket tinget henlagt til Maltbjerg. 1685 beordrede amtmanden et tinghus rejst på det udpegede sted »med tilbehørige justitialier«, nemlig galge m. stige og en kag m. halsjern og ringe. 10/2 1747 fik amtmanden ordre til at lade opsætte et tinghus nogenlunde midt i de tre nu sammenhørende hrdr. Det blev rejst ved Endrup mølle i Vejrup so. i nærheden af Endrupholm. Tinghuset fik sen. navnet Lille Endrup. Ved reskr. af 26/2 1811 blev det flyttet til Jernvedlund, men allr. 26/5 1814 blev det bestemt, at tingstedet skulle være i Hulvad, og 24/12 1829 kom det til Vejrup kro. 1845 kunne man tage det nye, af Bindesbøll tegnede tinghus i Holsted i brug.

Malt hrd. i Varde syssel lå i senmiddelalderen under Skodborg len. 1573 kom det til Koldinghus, 23/3 1583 til Riberhus, en kort tid var det henlagt under Bygholm, men nævnes 1587 på ny som hørende til Riberhus len, fra 1660 Riberhus a. Da Ribe a. blev opret. 1794 i h. t. resol. af 4/9 1793, blev det en del af dette.

Hrd. har fra gl. tid ligget i Ribe stift. Indtil 1812 var det et selvstændigt herredsprovsti. Det indgik da i Ribe stifts- og ndr. amtsprovsti, indtil det i h. t. kgl. resol. af 12/7 1828 kom til at udgøre et særligt provsti sa. m. Slavs, Anst og Gørding hrdr. Sidstn. blev ved reskr. af 16/1 1861 lagt sa. m. Ribe stiftsprovsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 66. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 221, 337. Henrik Larsen smst. 98. Hans Knudsen smst. 4. Rk. IV. 1922–24. 194–201. O. Nielsen. Historiske Efterretninger om Malt Herred. 1870. Præsteindberetning 1638 i DaSaml. 2. Rk. IV. 1874–76. 110–13. Søren Alkærsig i AarbRibe. 1944. 90f. A. Sørensen smst. 1947. 628–32. P. Eliassen. Kongeaaen I–II. 1925–26. N. J. Termansen. Fra M. Hrd., Aarb. f. d. Kulturhist. 1891. J. Nissen. Skolevæsenets Oprettelse i M. Hrd., JySaml. 3. Rk. I. 1896–98. 345f.