Nørhald herred

Sognene: Glenstrup, V. Tørslev, Asferg, Fårup, Kousted, Spentrup, Gassum, Hald, Tvede, Linde.

Nørhald herred omgives af Onsild og Gjerlev hrdr., Randers fjord, Støvring hrd. samt Viborg a. (Sønderlyng hrd.). Det strækker sig fra Glenstrup sø og tunneldalens fortsættelse ø.på i n. til Kousted, Spentrup og Linde i s. og fra Randers fjord (ved Tvede) i ø. til Skalsådalen i v. Det er et plateauagtigt bakkeland af ret sandet beskaffenhed, med en del plantage på tidl. hedebund, især i n., mens de sydl. dele er af noget bedre kvalitet.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1961: 17.023 ha, deraf ca. 14.800 ha landbrugsareal og ca. 250 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 6334 indb. fordelt på 1857 husstande (1801: 2785, 1850: 3635, 1901: 5419, 1930: 6924, 1955: 6619). – Husdyrholdet var juli 1961: 624 heste, 16.579 stk. hornkvæg, hvoraf 7002 malkekøer, 29.786 svin og 164.573 høns.

I kirkelig henseende udgør Nørhald hrd. sa. m. Gjerlev og Onsild hrdr. samt Råsted so. (i Støvring hrd.) ét provsti: Nørhald, Gjerlev og Onsild hrdr.s provsti i Århus stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Nørhald hrd. (*1231 Hallæheret) har navn efter sognebyen Hald. Ilshøj i Ø. Tørslev so. hørte ikke som sognebyen til Gjerlev hrd., men til Nørhald. Ved reskr. af 20/5 1796 blev den henlagt under Gjerlev hrd. 1686 hedder det, at Onsild og Nørhald hrdr. ligger »indviklet udi hinanden med sognene, såsom nogle gde af Glenstrup birk, som Hans kgl. Majestæts birk, ligger over søen i Onsild hrd. Af Tørslev so. ligger og nogle gde over søen i Onsild hrd. og af Svenstrup so., som kirken ligger i Onsild hrd., ligger dog mesten parten af so. i fornævnte Hald hrd.« True by i Svenstrup so. havde tidl. sin egen kirke, hvilket må være forklaringen på, at byen lå under Nørhald hrd., mens den nordl. del af so. hørte til Onsild hrd. Sen. må True også være blevet henregnet til sidstn. hrd., men ved reskr. af 20/5 1796 blev den lagt under Støvring-Nørhald hrd. Mejlby er delt ml. Linde so. i Nørhald hrd. og Harridslev so. i Støvring hrd. Tidl. lå byen vist helt i Støvring hrd. Den har engang haft egen kirke, ved dennes nedlæggelse er byen vel blevet delt ml. to so. Ved kgl. brev af 20/12 1687 blev Karlby i Glenstrup so. lagt under Onsild hrd. Også i denne by har der tidl. været kirke.

Nørhald-Støvring hrd. samt Glenstrup birk blev forenet 22/11 1687, jf. patent af 13/3 1688. 13/10 1819 blev Galten hrd. lagt under denne jurisdiktion, desuden de dele af Frisenvold birk, som lå i de tre hrdr. 1919 kom jurisdiktionen til at udgøre retskr. nr. 61 b, fra 1956 nr. 68, samt politikr. nr. 44, der også omfattede Randers by. Fra 1930 havde jurisdiktionen sa. dommer som retskr. nr. 59, Rougsø og en del af Sønderhald hrd., og fra 1956 udgør de to retskr. Randers herredsret. 1956 blev Dronningborg so. i Støvring hrd. henlagt under retskr. nr. 61, Randers kbst.

Tinghøje findes fl. st. i hrd., s.f. Gassum, tæt ved Spentrupgård i Spentrup so. og på V. Tørslevs mark. Galgehøje findes sø.f. Gassum, ved Allestrupgård og på Holmgårds mark i Glenstrup so. 1686 oplystes det, at tinget blev holdt »ved Hindstrup«. Ved patentet af 13/3 1688 blev det bestemt, at det fælles ting for den nye jurisdiktion skulle sættes ved Lindbjerggård. 22/11 1776 blev det tilladt at holde tinget i Randers.

Nørhald hrd. hørte under Ommersyssel. Indtil 1516 lå det under Skanderborg len, var derefter et selvstændigt len sa. m. Støvring og Onsild hrdr. 1536 under Århusgård, på ny selvstændigt len sa. m. Gjerlev hrd. 1548–52, derefter under Dronningborg len, fra 1660 Dronningborg a., som fra 1716 var forenet m. Silkeborg og Mariager amter. I h. t. resol. af 4/9 1793 oprettedes Randers a., som Nørhald hrd. blev en del af.

s. 746

Hrd. hørte fra gl. tid under Århus stift. Indtil 1825 udgjorde det et selvstændigt provsti. Fra henh. 1806 og 1808 og indtil 1812 var provsten her også fungerende provst i Gjerlev og Onsild provstier. 1825–32 var det en del af Randers a.s vestre provsti, derefter kom det sa. m. Onsild og Gjerlev hrdr. til at udgøre et selvstændigt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 47. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1933–36. 201, 283. JySaml. 5. Rk. II. 1933–36. 93. AarbRanders. 1915. 49f. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 232ff. J. C. Schmidt. Nørhald Hrd., AarbRanders. 1914. 10–15.