Odense herred

Købstad: Odense (se s. 40). Sognene: Pårup, Næsbyhoved Broby, Trøstrup Korup, Ubberud, Dalum, Sanderum, Brændekilde, Bellinge, Stenløse, Fangel, Verninge, Tommerup, Brylle, Vissenbjerg.

Odense hrd. er det midterste i amtet og omfatter største delen af det centrale Vestfyns høje land med dets væld af issøbakker. Mod ø. når det på den anden side Odense å frem til Lindved å, der delvis danner grænsen til Åsum hrd. Mod s. danner Ulvebæks og Odense ås vide engstrækninger skel til Svendborg amt, mens en tunneldal i n. skiller det fra Lunde hrd. I v. når hrd. frem til Brændeå og Neverkær ø.f. Årup.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1556

1556

Herredets areal udgjorde 1951 31.047 ha; deraf var 23.023 ha landbrugsareal, 828 ha gartnerier og frugtplantager, 1752 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 1328 ha bebygget grund og gårdsplads, 1482 ha private haver, 1319 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 685 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 385 ha tørvemoser, 10 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 235 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. Odense kbst.): 132.673 indb. fordelt på 42.264 husstande (1801: 15.733, 1850: 26.567, 1901: 59.668, 1930: 95.126). – Kreaturholdet var i juli 1954: 3335 heste, 23.868 stk. hornkvæg (heraf 12.407 malkekøer), 37.300 svin og 242.962 høns.

I kirkelig henseende udgør Odense hrd., med undtagelse af Næsbyhoved Broby so., der hører til Lunde, Skam og Skovby hrdr.s provsti, eet provsti med 10 pastorater.

Odense Skt. Hans landdistrikt indlemmedes 1/4 1932 og Vor Frue landsogn 1/4 1936 i Odense kbst.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Odense hrd., i Valdjb. (*1231) kaldet Othænsheret, tillige m. Åsum og Lunde hrdr. ansat til 30 mark, hørte fra 1660 til Odensegårds el. Skt. Hans klosters amt, se i øvrigt s. 39.

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Vedel Simonsen. Håndskrevne saml. t. Odense hrd.s historie (LAF). Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 125–32. F. Hjort. Odense Herreds Historie. 1940.