Øster Han herred

Sognene: Lerup, Tranum, Brovst, Torslev, Øster Svenstrup, Haverslev, Skræm, Aggersborg, Bejstrup, Øland.

Øster Han herred er det sydvestligste i amtet og omgives af Hvetbo hrd., Limfjorden og Aggersund, Thisted amt (V. Han hrd.) samt Skagerrak. Landskabeligt består hrd. af en stor og flere mindre morænebakkeøer, der på alle sider er omgivet af hævet stenalderhavbund. Denne fremtræder på den havvendte side som klitheder og klitmoser, for en del beplantet, på den fjordvendte side som fugtige engdrag, såfremt kunstig afvanding ikke har fundet sted. Til hrd. hører den tidl. ø Øland og en mængde lave holme i Limfjorden.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951: 28.715 ha; deraf var 21.294 ha landbrugsareal, 16 ha gartnerier og frugtplantager, 2972 ha skove og plantager (inkl. læplantninger og småplantninger), 400 ha bebygget areal, 376 ha private haver, 542 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 65 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 604 ha tørvemoser, 2369 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 77 ha vandarealer. – Folketallet var 1/10 1955: 11.094 fordelt på 3251 husstande (1801: 4283, 1850: 6356, 1901: 9725, 1930: 10.629). – Kreaturholdet var juli 1958: 2618 heste, 20.062 stk. hornkvæg (hvoraf 8970 malkekøer), 37.489 svin og 186.351 høns.

Ø. Han hrd. udgør sa. m. Vester Han hrd. (i Thisted amt) ét provsti med 11 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Øster Han hrd. er en del af det opr. Han hrd., i ValdJb. (*1231) kaldet Hanæheret, der var en del af Thy syssel, selv om det allr. i middelalderen oftere nævnes særskilt uden for det egl. Thy. De vestl. so. af Han hrd. kaldtes i øvrigt Næsbo fjerding, Næsbo hrd. el. Hannæs birk, som opr. kun bestod af Arup, Vesløs, Øsløs, Tømmerby og Lild, hvortil kom Torup, Klim og Vust so., som blev forenet med Hannæs birk før 1631. Et særligt ting herfor omtales efter 1363. Før 1559 blev Hannæs ting imidlertid nedlagt, der var utilfredshed hermed, og 4/9 1588 fik Hannæs lov at beholde sit eget ting, fordi Han hrd.s ting lå langt borte, og vejen gik over en ond vejle. 1687 kaldtes de to dele af hrd. Ø. og V. Han hrd., og hvert af disse havde sin herredsfoged. Til Ø. Han hrd. hørte dengang de sa. so. som sen. samt Hjortdal, Kettrup, Kollerup og Gøttrup. V. Han hrd., der allr. nævnes 1669, var identisk med det tidl. Hannæs birk. 26/11 1687 blev de to hrd.r forenet. Ø klosters el. Ølands, sen. Oksholms birk går tilbage til middelalderen, men blev bekræftet 8/8 1581. Det blev 4/7 1811 indlemmet i Ø.- og V. Han hrd. Et tidl. kgl. birk, Aggersborg, blev nedlagt 17/3 1606, fordi kongen kun ejede præstegården og en enkelt bonde i byen. 1919 kom de to hrdr. til at udgøre retskreds nr. 73, fra 1956 nr. 80, og blev henlagt under politikreds nr. 53, Thisted by, Hillerslev-Hundborg hrd. samt Ø.- og V. Han hrd.

Han hrd. var siden middelalderen et len for sig, som 24/4 1602 blev lagt under Ålborghus len og fra 1660 hørte under Ålborghus amt, idet en del af Ø. Han hrd. dog også lå under Åstrup og Sejlstrup amter, der fra 1714 havde amtmand sa. m. Ålborghus. 4/9 1793 kom Ø. Han hrd. under Hjørring amt, V. Han hrd. under Thisted amt. Hjortdal, Kettrup, Kollerup og Gøttrup so., som tidl. havde hørt under Ø. Han hrd., blev regnet til V. Han hrd. og kom under Thisted amt. Man fulgte her den gejstlige inddeling.

1638 var Han hrd.s ting på heden i Skræm so., fra 13/3 1688 i Brøndum i Kollerup so. Før 1762 blev det flyttet til Fjerritslev, ca. 1835 til Skerpinggård, hvor et tinghus blev opført. 16/4 1910 kom det atter til Fjerritslev, hvor et nyt tinghus var blevet bygget, og her har tingstedet været siden. Hannæs birketing blev holdt ved Tømmerby kirke.

s. 385

I gejstlig henseende hørte hrd. under Vendelbo el. Børglum stift, efter reformationen Ålborg stift. Ret tidligt blev herredet i gejstlig henseende delt i to provstier, der imidlertid ikke fulgte den retslige deling, idet fire so. i Ø. Han hrd., Hjortdal, Kettrup, Kollerup og Gøttrup, hørte til V. Han hrd.s provsti, i hvert fald allr. i 1660erne. 1812 blev hrd. en del af amtsprovstiet for Ålborg by, Kær, Jerslev, Hvetbo og Ø. Han hrd. 11/6 1817 blev der oprettet et amtsprovsti for Jerslev, Hvetbo og Ø. Han hrd., 10/4 1824 et provsti for Hvetbo, Ø. og V. Han hrd. De to sidste blev et særligt provsti 30/10 1858.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: J. G. B. Dreyer. Erindringer fra mit Landliv i Østerhanherred som Bidrag til Kundskaben om denne Egns Agerbrug, Tidsskrift for Landøkonomi. Ny Rk. IV. 1842. 79–118; V. 1843. 1–49. S. C. Sortfeldt. Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred, AarbThisted. 1922. 391–409; 1923. 493–500. Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 147–54. Edv. Danielsen. Han Herredernes Udstykningsforenings Historie. 1934. P. Røn Christensen. Fra Øster Han Herred, AarbVends. 1935. 106–20. B. Thorlacius Ussing. Paa Strejf gennem Han Herrederne. 1946. C. Klitgaard. Fra Hanherrederne, AarbThisted. 1956. 9 22.