Øster Horne herred

Sognene: Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup, Ølgod, Ansager.

Øster Horne herred omgives af Varde kbst., Vester Horne hrd., Ringkøbing a. (Nr. Horne hrd.), Slavs og Skast hrdr. S.grænsen dannes for en del af Varde å, som med sine forgreninger løber gennem hrd.; ø.grænsen danner Hoven å. Største delen af hrd. ligger på Varde bakkeø, men mod sø. og langs Varde å findes fortsættelse af Grindsted hedeslette, hvorover enkelte mindre bakkeøer rager op. Det meste af hrd. har sandet jord, dog m. pletter af lagdelt istidsler. Den største højde, 59 m, ligger i Ølgod sogn.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal var 1960: 33.289 ha, deraf landbrugsareal 27.596 ha og vandareal ca. 165 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 13.007 indb. fordelt på 3809 husstande (1801: 2908, 1850: 4266, 1901: 8245, 1930: 12.218, 1955: 13474). – Husdyrholdet var juli 1963: 393 heste, 36.485 stk. hornkv. (deraf 14.406 malkekøer), 71.136 svin og 197.476 høns.

I kirkelig henseende udgør Ø. Horne hrd. sa. m. V. Horne hrd. ét provsti, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti, Ribe stift, m. 12 pastorater. Til provstiet hører også Strellev og Lyne so. af Ringkøbing a.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Øster Horne herred (*1231 Hornsheret). Allr. før 1300 synes hrd. at være blevet delt i tre hrdr., Øster, Vester og Nørre hrdr., thi i dette år nævnes Østerhornsherde. Varde ndr. landso. hørte opr. til Ø. Horne hrd. I matriklen 1664 nævnes Lunderup, Frisvad, Mejls, Blaksmark og Rosengård under dette hrd., men i matriklen af 1688 opføres landsognet under V. Horne hrd. Nr. og Ø. Horne hrdr. blev sammenlagt 12/2 1687, og Nørholm birk blev forenet m. denne jurisdiktion 20/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688. Den største, nordl. del af Øse so. i Skast hrd. lå under birket og kom ved denne lejlighed under Ø. Horne hrd. Lønborggård og Skjern birker kom til disse to hrdr. og Bølling birk 17/6 1796. Fra 1749 var herredsfogden også herredsfoged i V. Horne hrd. og byfoged i Varde. Nr. Horne hrd. udgjorde fra 26/4 1814 sa. m. Bølling hrd. en særlig jurisdiktion. Ved reskr. af 1/11 1816 blev Ø. og V. Horne hrdr. formelt forenet fra 1/1 1817. If. lov af 11/3 1892 blev Varde kbst. en selvstændig jurisdiktion fra 1/4 1893, og hertil blev lagt Varde landso. samt Øse so., der hidtil dels havde hørt til Skast hrd., dels til Ø. og V. Horne hrdr. 1919 blev hrd. en del af retskr. nr. 85, fra 1956 nr. 96, der også omfattede Varde kbst. og landjurisdiktion. Ved lov af 21/3 1956 blev Ansager so. lagt til Slavs hrd.s retskr. Herredet kom 1919 til politikr. nr. 63, der også omfattede Varde by og V. Horne hrd.

Det udelte Horne hrd.s tingsted har vel ligget i Horne, og ved Lervad i Horne so. findes en Galgehøj. 16/2 1594 gav kongen lensmanden ordre til at flytte tingstedet, da der foregik megen uskikkelighed m. drukkenskab og på anden måde, så mange kom drukne på tinget. M. 24 dannemænd skulle han overveje, hvorhen det kunne flyttes. Det kom derefter til at ligge i hrd.s udkant. Herredsmændene klagede herover, og 23/11 1631 fik lensmændene på Riberhus og Lundenæs ordre til at undersøge, hvorfor det var flyttet »fra fjerdingskirken og den bymark, der ligger midt i hrd., hvor det af arilds tid ligget har«. Herredskirken er antagelig Horne el. Tistrup. Om tinget blev flyttet vides ikke. I præsteindberetn. fra 1638 nævnes »nogle høje, kaldes Tinghøje«, i Vestkær sø.f. Tranekærhøj, men det er usikkert, om tinget dengang blev holdt på dette sted. 1687 blev det bestemt, at tinghuset skulle sættes ved »Trankierhøwe«. Stedet og en del af den omgivende hede m. mange vejspor, der stiler mod tinget, er nu fredet. Sen. blev det holdt i Lyne kro, men 25/10 1765 blev det flyttet herfra til Sækbæk, hvor der var tinghus s. 825 1768. Efter herredsfogdens ansøgning tillod kongen 1816, at tinget måtte holdes i Varde fra 1/1 1817.

Ø. Horne hrd. i Varde syssel udgjorde til ca. 1527 et særl. len sa. m. Nr. Horne hrd. Derefter kom det til Koldinghus len, 1537 til Riberhus, lidt sen. var det på ny under Koldinghus, indtil det 1583 blev et selvstændigt len, fra 1584 sa. m. Nørvang hrd. Året efter kom det til Lundenæs len, fra 1660 Lundenæs a., som fra 1671 var forenet m. Bøvling a. Ved resol. af 14/6 1794 blev det en del af det i h. t. resol. af 4/9 1793 oprettede Ribe a.

Hrd. hørte til Varde syssel og har fra gl. tid ligget under Ribe stift. Det var indtil 1800 et provsti for sig, men blev ved reskr. af 17/1 1800 forenet m. Slavs hrd. og indgik 1812 i det nyoprettede Ribe ndr. amtsprovsti. Ved kgl. resol. af 12/7 1828 kom det sa. m. Skast og V. Horne hrdr. til at udgøre et provsti for sig. Dette provsti blev delt 29/12 1900, idet Skast hrd. blev udskilt som et særl. provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 64f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 217, 334. Præsteindberetn. fra 1638, DSaml. 2. Rk. IV. 89f. J. Olsen. Stivelse- eller Kartoffelmelsindustrien i Østerherred, AarbRibe. 1905. 20–26. H. K. Kristensen. Øster Horne Herred. 1944.