Onsild herred

Købstæderne: Hobro (se s. 630), Mariager (se s. 649). Sognene: Mariager landso., Falslev, Hem, Sem, Svenstrup, Skjellerup, Sdr. Onsild, Nørre Onsild, Hvornum, Snæbum.

Onsild herred er det nordligste i a. og omgives af Gjerlev og Nørhald hrdr. samt Viborg a. (Nørlyng og Rinds hrdr.) og Ålborg a. (Gislum og Hindsted hrdr.). Det strækker sig fra Mariager fjord i n. til den lange tunneldal m. Glenstrup sø og Kastbjerg å i s. og fra Kastbjerg ås munding i ø. til Skals å og Onsild å i v. Det er et ret ufrugtbart, mest sandet og i ø. stærkt kuperet bakkeland m. en hel del skov og plantage og hist og her partier med lyng.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1961: 19.244 ha, deraf ca. 14.500 ha landbrugsareal og 320 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960 (inkl. Hobro og Mariager kbst.) 16.044 indb. fordelt på 5161 husstande (1801: 3070, 1850: 4648, 1901: 9317, 1930: 14,395, 1955: 16.298). – Husdyrholdet var juli 1961: 891 heste, 17.367 stk. hornkvæg (heraf 7222 malkekøer), 33.294 svin og 135.944 høns.

I kirkelig henseende udgør Onsild hrd. sa. m. Nørhald og Gjerlev hrdr. samt Råsted so. (i Støvring hrd.) ét provsti: Nørhald, Gjerlev og Onsild hrdr.s provsti, Århus stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Onsild herred (* 1231 Othænshyllæheret) har navn af sognebyerne Sdr.- og Nr. Onsild. True i Svenstrup so. lå tidl. til Nørhald hrd. 1686 hedder det, at Onsild og Nørhald hrdr. ligger »indviklet udi hinanden med sognene, såsom nogle gde af Glenstrup birk, som Hans kgl. Majestæts birk, ligger over søen i Onsild hrd. Af Tørslev so. ligger og nogle gde over søen i Onsild. hrd, og af Svenstrup so., som kirken ligger i Onsild hrd., ligger dog mesten parten af so. i fornævnte Hald hrd.« Ved kgl. brev af 20/12 1687, jf. brev 13/3 1688, blev Karlby i Glenstrup so. lagt under Onsild hrd. Desuden blev det bestemt, at byfogden i Hobro også skulle være herredsfoged i Onsild hrd. Fra 13/7 1774 blev herredsfogedembederne i Onsild og Gjerlev hrdr. samt byfogedembedet i Mariager forenet. Ved reskr. af 20/5 1796 blev True by lagt fra denne jurisdiktion til Støvring-Nørhald hrd. Jurisdiktionen blev udv. ved nedlæggelsen af Mariager og Overgård birker 16/6 1815. 1919 kom den til at udgøre retskr. nr. 62, fra 1956 nr. 69, samt politikr. nr. 45. Glenstrup, Sdr. Onsild, Hvornum, Snæbum og Skjellerup so. kom dog til at høre under retskr. nr. 63, Hobro, Gislum og Rinds hrdr., samt politikr. nr. 46, Hobro kbst. m.m. Også Nr. Onsild kom under denne politikr.

1686 oplyses det, at »tinget holdes ungefærlig midt udi herredet, som er ved Skjellerup kirke«. 1687 blev det bestemt, at det fortsat skulle være her. 16/12 1748 bevilgede kongen, at det måtte holdes i Hobro, da der ikke var noget tinghus og man måtte leje sig ind hos en bonde i Skjellerup, og 9/11 1775 blev det flyttet herfra til Mariager.

Onsild hrd. hørte under Ommersyssel. Indtil 1516 var det en del af Skanderborg len, men blev da sa. m. Støvring og Nørhald hrdr. et selvstændigt len, som 1536 kom under Århusgård, 1547 under Dronningborg len, fra 1660 Dronningborg a., som fra 1716 var forenet m. Silkeborg og Mariager amter. I h. t. resol. af 4/9 1793 oprettedes Randers a., og Onsild hrd. blev en del heraf.

Herredet hørte fra gl. tid under Århus stift. Indtil 1812 udgjorde det et provsti for sig, men blev da – fra 1/9 – en del af Randers a.s vestre provsti. I h. t. resol. af 8/11 1828 blev dette fra 1832 delt, og Nørhald, Onsild og Gjerlev hrdr. kom til at udgøre et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 46f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 200f., 280f. JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 93. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 232 ff. Gudmund Hatt. Oldtidsagre i Onsild Herred. AarbRanders. 1942. 33–68.

s. 697
(Kort).