Skodborg herred

Købstad: Lemvig (se s. 95). Sognene: Nørlem, Nr. Nissum, Tørring, Heldum, Lomborg, Rom, Bøvling, Flynder, Møborg, Nees, Gudum, Fabjerg, Resen, Humlum, Venø.

Skodborg herred omgives af Hjerm hrd., Nissum fjord, Vandfuld hrd. samt Limfjorden (Nissum bredning og Venø bugt). Til hrd. hører også øen Venø. Det strækker sig fra Venø bugt i ø. til Nissum fjord i v. og fra Nissum bredning i n. til Damhus å i s. Den nordl. del er et frugtbart morænelandskab, der s.f. en linie fra Resen over Rom til Lønborg afløses af hedesletter, afsat af smeltevandsstrømme fra n. På disse flader ligger Danmarks største plantager (Kronhede og Klosterhede plantager), og først hvor hedefladerne i sv. kun ligger få meter over vandspejlet i Nissum fjord, findes der atter større sammenhængende dyrkningsflader. Gennem hedefladerne løber Flynder å og Fåre Mølleå.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1962: 43.223 ha, heraf var 33.732 ha landbrugsareal og 890 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960 (inkl. Lemvig kbst.) 19.158 indb. fordelt på 5430 husstande (1801: 5011, 1850: 7712, 1901: 14.191, 1930: 17.546, 1955: 18.836). – Husdyrholdet var juli 1962:771 huste, 39.594 stk. hornkv. (heraf 14.705 malkekøer), 74.774 svin og 290.292 høns.

I kirkelig henseende udgør herredet sa. m. Vandfuld hrd. ét provsti – Vandfuld og Skodborg hrdr.s provsti – m. 15 pastorater – under Viborg stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Skodborg herred (*1231 Skodburgheret). Heldum og Nr. Nissum so. anføres i ValdJb. under Vandfuld hrd., men synes i øvrigt at have ligget til Skodborg hrd., hvortil også hørte byen Slyk i Gørding so., Hjerm hrd., samt Harboør. Ved reskr. af 6/1 1832 blev Slyk lagt til Hjerm hrd. 7/10 1684, jf. åbent brev af 13/3 1688, blev det forenet med Vandfuld hrd. og Gudumklosters birk. 10/9 1772 blev Rammegård og gods lagt herunder, og 17/10 1821 blev Rysensten birk indlemmet i herrederne. Fra 22/9 1687 var herredsfogedembedet forenet m. byfogedembedet i Lemvig. Ved bekendtgørelse af 5/10 1874 blev fra 1/1 1875 Venø so. overført herfra til Hjerm-Ginding hrdr. Den del af landtungen ml. Nissum fjord og Vesterhavet, som lå n.f. Torsminde, blev fra 1/4 1892 lagt fra Ulfborg-Hind hrdr. til Skodborg-Vandfuld hrdr. 1919 blev denne jurisdiktion til retskr. nr. 82, fra 1956 nr. 92, samt politikr. nr. 61, fra 1960 nr. 62. Ved lov af 21/3 1956 blev Resen og Humlum so. overført til Struer retskr. samt politikr. nr. 60, Holstebro kbst. m.v.

Det ældre tingsted må have været i nærheden af to høje, der kaldes Galgehøje, i den nordl. del af Klosterhede i Gudum so. 8/6 1608 gav kongen ordre til, at tinget, der tidl. havde været holdt i den ene ende af herredet, skulle flyttes til fjerdingskirken midt i herredet. Denne var i Rom, hvor tinget var 1638. Endnu 1747 hedder det i Testrups Relation om tingene, at tinget var beliggende ved Rom by. På dette tidspunkt var det dog flyttet, idet 1743 oplyses, at det tidl. har været holdt en fjerdingvej fra Lemvig, »men formedelst mangel der af husleje og staldrum er nu med proprietærernes vilje og øvrigheds approbation tilladt at holdes der i Lemvig«. Ved reskr. af 17/4 1750 blev det bestemt, at der skulle bygges et tinghus i Lemvig. Endnu 1753 blev tinget holdt hos en af byens borgere.

Skodborg hrd. i Hardsyssel var i senmiddelalderen et særligt biskoppeligt len, Bøvling, hvortil Vandfuld hrd. blev lagt 1537; fra 1597 omfattede det også Hind og Ulfborg hrdr. Bøvling len, fra 1660 Bøvling a., var fra 1671 forenet m. Lundenæs a. I h. t. resol. af 4/9 1793 blev det 19/3 1794 en del af det nyoprettede Ringkøbing a.

Fra gl. tid hørte hrd. under Ribe stift, men kom 1922 under Viborg stift. Indtil 1812 udgjorde det et særskilt herredsprovsti, men indgik da i Ringkøbing ndr. amtsprovsti, indtil det ved kgl. resol. af 10/4 1824 blev en del af Ringkøbing amts ndr. provsti, hvortil også hørte Vandfuld og Ulfborg hrdr. I h. t. resol. af 10/6 1902 har det fra 1/7 s.å. udgjort et selvstændigt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 26f. M. Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 214f., 327f. Henrik Larsen, smst. 101. Præsteindberetn. s. 170 fra 1638. DSaml. 2. R. IV. 1 f. O. Nielsen. Hist.-topografiske Efterretninger om S. og Vandfuld Hrdr. 1894. T. Gravlund. Herreds bogen, Jylland. 1930. Bøvling Amt og Egn samt Fiskeri ved Vester-Kanten. Auctor Studiosus Lassen (efter 1756). Efter Jac. Langebeks Excerpter, ved P. Storgaard Pedersen, AarbHards. 1931. 58–65. Knud Andersen. Stenalderen i S.-Vandfuld Hrdr., AarbHards. 1943. 36–55. Niels Mølgaard. Kulturbilleder fra vestjydske Egne. 1950. Peter Skautrup. Hardiske mål II. 1942. 31f.