Tybjerg herred

Købstad: Næstved (se s. 58). Sognene: Vester Egede, Aversi, Tybjerg, Herlufmagle, Fensmark, Rislev, Skelby, Glumsø, Bavelse, Næsby, Tyvelse, Sandby, Vrangstrup.

Tybjerg herred er det nordvestligste i Præstø amt og begrænses til tre sider af Susåens store, nordl. slynge, der skiller hrd. fra Sorø amt. Forbindelsen med resten af Præstø amt går over den udstrakte Holmegårds mose, sø.f. hvilken ligger Vester Egede so., helt adskilt fra herredets øvr. sogne og omgivet af Fakse og Hammer hrdr. samt Sorø amt (Ringsted hrd.). Til hrd. hører også Næstved kbst.s kom.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. købstaden) 18.726 ha; deraf var 13.889 ha landbrugsareal, 87 ha gartnerier og frugtplantager, 2536 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 479 ha bebygget grund og gårdsplads, 428 ha private haver, 560 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 207 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 345 ha tørvemoser, 60 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 135 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. købstaden) 27.501 indb. fordelt på 8540 husstande. (1801: 7310, 1850: 11.033, 1901: 16.597, 1930: 20.898). – Kreaturholdet var i juli 1953: 1829 heste, 12.472 stk. hornkvæg (heraf 6765 malkekøer), 19.867 svin og 128.173 høns.

I kirkelig henseende udgør Tybjerg hrd. (bortset fra Herlufsholm so.s mindre del, jfr. III, s. 903, der sa.m. Herlufsholm so.s større del i Sorø amt hører under V. og Ø. Flakkebjerg hrdr.s provsti) og Hammer hrd. (bortset fra Kastrup so., som hører under Bårse og Mønbo hrdr.s provsti) tilsammen eet provsti m. 18 pastorater.

Næstved Skt. Mortens landdistrikt blev 1/10 1923 indlemmet i Næstved kbst. Næstved Skt. Peders landdistrikt blev 1/10 1924 indlemmet i samme.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Tybjerg hrd., i ValdJb. kaldet Thyuthæbiærgheret og Thuthibiarsheret, hørte i middelalderen til Sjæll. Medelsyssel; det lå indtil 1660 under Vordingborg len, og fra 1660 hørte det under Vordingborg amt, der 1750 lagdes sa.m. Tryggevælde amt (se videre s. 36).

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: H. F. Rørdam. Gamle Efterretn. fra Tybjerg Hrd. i KirkehistSaml. 5. R. IV. 1907–09. 408–10. J. V. Christensen. Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. VI. 1922. 43–131. Th. Gravlund. Herredsbogen. I. 1926. 25–32. Aksel Rønnekilde Nielsen. Høst i Tybjerg Herred i gamle Dage. AarbPræstø. 1943–46. 220–24. Johs. C. Jessen. Tybjerg Herreds Skolehistorie indtil 1830, smst. 337–406.