Ulfborg herred

Sognene: Husby, Sønder Nissum, Staby, Madum, Ulfborg, Råsted, Idum, Nørre Felding, Vinding, Vind, Timring.

Ulfborg herred omgives af Hammerum, Bølling og Hind hrdr., Vesterhavet og Nissum fjord samt Hjerm hrd. Det strækker sig fra Vegen å i ø. til havet i v. og fra Storå i n. til Madum å i s. Hrd. omfatter den nordvestl. del af Skovbjerg bakkeøs stedvis højtliggende, kuperede terræn, hvor overfladen mange steder er præget af flyvesandsvirksomhed, og på indsandene ligger udstrakte plantager. Kun i v., hvor overfladen nærmer sig havets niveau, findes der en gl., relativt tæt landbrugsbebyggelse, hvor ikke flyvesand fra havet har lejret sig over jorden.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1962: 48.711 ha, hvoraf 28.371 ha landbrugsareal og ca. 1600 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 9686 indb. fordelt på 2714 husstande (1801: 3742, 1850: 5350, 1901: 7777, 1930: 9456, 1955: 9797). – Kreaturholdet var i juli 1962: 605 heste, 28.142 stk. hornkv., hvoraf 11.249 malkekøer, 52.255 svin og 186.180 høns.

I kirkelig henseende udgør Ulfborg hrd. (bortset fra Timring so., der hører under Hammerum hrd.s provsti) sa. m. Hind hrd. ét pastorat (under Ribe stift) m. 18 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ulfborg herred (*1231 Vlburgheret). Af Vildbjerg so. hørte 1688 præstegden, Ågård, Lysgård, Ejsingkær, Burgård, Pugdal, Helleskov og Merrild til Hammerum hrd., resten til Ulfborg hrd. Ved reskr. af 6/1 1832 kom hele so. til Hammerum hrd. Ulfborg hrd. blev forenet m. Hind hrd. 20/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688. Timgård birk blev henlagt hertil 25/1 1806. Fra 9/2 1820 var herredsfogden også byfoged i Ringkøbing. Ved reskr. af 29/11 1822 og 25/1 1843 blev Vinding, Vind og Idum so. i Ulfborg hrd. lagt til Hjerm-Ginding hrdr., mens Sdr. Lem og Ølstrup so. i Bølling hrd. samt den sydl. del af Velling so. kom under Ulfborg-Hind hrdr. Ved sidstn. reskr. kom Timring so. i Ulfborg hrd. til Hammerum hrd. If. lov af 21/3 1873 blev fra 1/5 s.å. Brejning so. overført fra Bølling-Nr. Horne hrdr. til denne jurisdiktion, mens Råsted so. kom herfra til Hjerm-Ginding hrdr. Fra 1/4 1892 blev den del af landtungen ml. Nissum fjord og Vesterhavet, som lå n.f. Torsminde, lagt fra Ulfborg-Hind hrdr. til Skodborg-Vandfuld hrdr. 1919 blev Holstebro kbst. og Ulfborg-Hind hrdr. til retskr. nr. 83, fra 1956 nr. 93, samt politikr. nr. 62, der også omfattede Bølling-Nr. Horne hrdr. Ved lov af 21/3 1956 overførtes den del af Vorgod so., som hørte herunder, til politikr. nr. 59, Herning kbst. m.v.

Det ældste tingsted har været ved Tinghøj og Galgehøj i Nr. Vosborg hede, østl. i Ulfborg so. Flere andre steder i hrd. findes stednavne m. ting: gårdnavnet Ting i Staby, Tinghøj sv.f. Vognstrup i Vinding, Tingsager, en gd. i Vinding. Sen. holdtes ting ved Ulfborg kirke. Ved nyordningen 1688 blev det bestemt, at det fælles ting skulle være ved Madum kirke. 1753 blev det holdt i en bondegd. i Madum, kaldet Vibholm, da der ikke var noget tinghus. 23/4 1777 blev tingstedet flyttet til Ringkøbing.

Ulfborg hrd. i Hardsyssel udgjorde i senmiddelalderen ét len sa. m. Hind og Vandfuld hrdr., fra 1523 var Ulfborg og Hind et særligt len, som fra 1535 lå under Riberhus, men fra 1549 på ny var selvstændigt. 1597 blev det forenet m. Bøvling len, fra 1660 Bøvling a., som fra 1671 var s. 399 forenet m. Lundenæs a. Da Ringkøbing a. blev opret. 19/3 1794 i h. t. resol. af 4/9 1793, blev det en del af dette.

Hrd. hørte fra gl. tid under Ribe stift. Indtil 1812 udgjorde det et provsti for sig, men blev da en del af det nyoprettede Ringkøbing ndr. amtsprovsti. Dette blev ved kgl. resol. af 10/4 1824 delt i tre provstier. Ulfborg hrd. kom sa. m. Skodborg og Vandfuld hrdr. til at udgøre Ringkøbing amts ndr. provsti. Fra 1/7 1902 er Ulfborg og Hind hrdr. ét provsti i h. t. resol. af 10/6 1902.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, DSaml. 2. Rk. IV. 27f. ValdJb. II. 28. M. Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 215, 329. Henrik Larsen smst. 100. Peter Skautrup. Hardiske mål. II. 1942. 33. P. Storgaard Pedersen. Ulfborg Herred. 1900. 2. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. 1930. Jylland. Erh. Qvistgaard. U. Hrd.s gejstlige Skifte- og Justitsprotokol. 1930. Georg Hansen. Provstevisitats i U. Hrd. 1766, AarbHards. 1962. 164–73.