Vester Han herred

Sognene: Kollerup (Fjerritslev kom.), Hjortdal, Kettrup, Gøttrup, Klim, Torup, Vust, Tømmerby, Lild, Øsløs, Vesløs, Arup.

Vester Han herred omgives af Hjørring amt (Ø. Han hrd.), Løgstør bredning, Hillerslev hrd. og Skagerrak. Det strækker sig fra lidt ø.f. Fjerritslev og til Vesløs vejle og Tømmerby fjord. Hævede havbundsdannelser indtager store arealer. Mod n. er de udviklet som klitter og klitheder, mod s. som strandvoldssletter og enge, hvortil kommer de berømte vejler. Istidslandskabet i midten er af sandet og ret ringe beskaffenhed. Kun på Hannæs findes der gode landbrugsjorder.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1655

1655

Herredets areal udgjorde 1955: 36.250 ha; deraf var 20.714 ha landbrugsareal og 1825 ha vandareal. – Folketallet var 1/10 1955: 10.397 indb. fordelt på 2968 husstande (1801: 4467, 1850: 6238, 1901: 8539, 1930: 9585). – Kreaturholdet var i juli 1958: 2256 heste, 17.750 stk. hornkvæg (heraf 7402 malkekøer), 29.946 svin og 156.728 høns.

I kirkelig henseende udgør Vester Han hrd. sa. m. Øster Han hrd. af Hjørring amt ét provsti med 11 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Vester Han hrd. er en del af det opr. Han hrd., i Valdjb. (*1231) kaldet Hanæheret, der var en del af Thy syssel, selv om det allr. i middelalderen nævnes uden for det egl. Thy. De vestl. sogne af Han hrd. blev kaldt Næsbo fjerding, Næsbo hrd. el. Hannæs birk, som opr. kun bestod af Arup, Vesløs, Øsløs, Tømmerby og Lild, hvortil kom Torup, Klim og Vust sogne, som blev forenet med Hannæs birk før 1631. Et særligt ting for Hannæs el. Næsbo nævnes fra 1363. Det blev nedlagt ml. 1547 og 1559, da Hannæs ting omtales som ødelagt, men 4/9 1588 fik Hannæs lov til at have sit eget ting, fordi Han hrd.s ting lå så langt borte, og vejen dertil gik over en ond vejle. 1664 bruges udtrykket V. Hannæs birk, og i hvert fald fra 1669 tales der om V. Han hrd. Tidl. var de to jurisdiktioner blevet betjent af sa. herredsfoged, men i slutn. af 1500t. havde de hver sin foged. 26/11 1687 blev de to herreder forenet, og 4/7 1811 blev Oksholm birk indlemmet i denne retskreds. 1919 kom de to hrdr. til at udgøre retskreds nr. 73, fra 1956 nr. 80, og de blev henlagt under politikreds nr. 53, Thisted by, Hillerslev-Hundborg hrd. samt Ø.- og V. Han hrd.

Siden middelalderen var Han hrd. et len for sig, som 24/4 1602 blev lagt under Ålborghus len og fra 1660 hørte under Ålborghus amt. 4/9 1793 kom V. Han hrd. under det nyoprettede Thisted amt, Ø. Han hrd. under Hjørring amt, Hjortdal, Kettrup, Kollerup og Gøttrup sogne, som tidl. havde hørt under Ø. Han hrd., blev regnet til V. Han hrd. og kom under Thisted amt, idet man her fulgte den gejstlige inddeling.

Han hrd.s ting var på Skræm hede, mens Hannæs birketing blev holdt ved Tømmerby kirke. De to herreders fællesting blev fra 1688 holdt i Brøndum, Kollerup so. (A. Sørensen i Aarb Thisted. VIII. 1938–40. 265 ff.). Før 1762 blev det flyttet til Fjerritslev, ca. 1833 til Skærpinggård i Kettrup so., hvor et tinghus blev opført. 16/4 1910 kom det atter til Fjerritslev, hvor et nyt tinghus var blevet bygget, og her har det været siden.

I gejstlig henseende hørte V. Han hrd. under Vendelbo el. Børglum stift, sen. Ålborg stift. Ret tidligt blev herredet i gejstlig henseende delt i to provstier, der dog ikke fulgte den retslige deling, idet Hjortdal, Kettrup, Kollerup og Gøttrup sogne i Ø. Han hrd. lå under V. Han hrd.s provsti, i hvert fald fra 1660erne (Aarb Vends. IX. 1935. 106f.). 1812 blev hrd. sa. m. Hillerslev, Hundborg, Hassing og V. Han hrd. en del af Thisted amts nordre provsti. Ved kgl. resol. af 10/4 1824 blev det forenet med Ø. Han og Hvetbo hrd. til et provsti, og ved reskr. af 30/10 1858 kom de to Han hrdr. til at udgøre et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: C. M. C. Kvolsgaard. Fiskerliv i Vester Hanherred, skildret i egnens mundart. 1886. Sa. Spredte træk af landbolivet, optegnede i jysk mundart. 1891. J. Damsgaard. Herrnhutismen i Vester Hanherred, AarbThisted. s. 511 1906, 6–27. Sa. Gamle Skikke i Vester Han Herred, smst. 1909. 49–62. J. C. Jacobsen. Slavekrigen i Vester Hanherred 1848, smst. 1911. 112–23. Chr. Heilskov. Personalhistoriske Indskrifter fra Vester-Hanherred, smst. 1923. 454–75. Kong Valdemars jordebog, udg. af Svend Aakjær. II. 1926–43. 14f. Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 147–54. Mogens Lebech i JySaml. 5 r. II. 1935–36. 241 f. Thomas Lindstrøm. Vester Han Herreds Møller Aar 1900, AarbThisted. 1952. 359–66. Jens Rolighed. Limstenen i Han herred anvendt som byggemateriale, smst. 1953. 82–89. Sa. Folkeliv i Han herred, især fra Klim sogn, smst. 1960. 197–203.

(Foto). Gammel milesten i amtsskellet på Ålborg-Thisted landevejen.

Gammel milesten i amtsskellet på Ålborg-Thisted landevejen.