Vrads herred

Sognene: Them, Vrads, Ejstrup, Nørre Snede, Klovborg, Linnerup, Hammer, Åle, Tørring.

Vrads herred er det vestligste i a. og omgives af Gjern, Tyrsting og Nim hrdr., Vejle a. (Nørvang hrd.) samt Viborg a. (Hids hrd.). Det strækker sig fra Salten Langsø, Bryrupsøerne og Mattrup Mølleå i ø. til Nørlund plantage i v. og fra Silkeborgsøerne i n. til Gudenåens og Skjernåens øvre løb i s. Den østl. del hører til den store, midtjy. israndszone m. dens højtliggende, sandede og ofte plantageklædte jorder, mens den vestl. del indbefatter flere hedesletter og mindre bakkeøer, hvorpå ligger nogle af Danmarks større plantager.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal var 1960: 51.502 ha, deraf landbrugsareal ca. 28.000 ha og vandareal ca. 885 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 14.591 indb. fordelt på 4308 husstande (1801: 3507, 1850: 6089, 1901: 9442, 1930: 13.198, 1955: 14.708 indb.). – Husdyrholdet var juli 1962: 694 heste, 29.842 stk. hornkv. (heraf 13.178 malkekøer), 56.422 svin og 191.858 høns.

I kirkelig henseende udgør Vrads hrd. sa. m. Tyrsting hrd. ét provsti – Tyrsting og Vrads hrdr.s provsti, Århus stift – m. 13 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Vrads herred (*1231 Wrazhøgheret). Nogle gde i Ikast so. hørte tidl. til Vrads hrd., nemlig Tyvkær, Bøgeskov, Over Isen og Lille Nørlund samt den i 1683 øde gd. Skovdal. Ved reskr. af 29/11 1822 blev de henlagt under Hammerum hrd. Til Vrads hrd. hørte også Sigten, Guldforhoved, Rønkilde, Ravnholt og Bodholt i Bording so., Hammerum hrd. samt Pårup i Funder so., Hids hrd. Dette forhold blev ændret ved det nævnte reskr.

1687 oplyses det, at Vrads hrd. tidl. havde været forenet m. Tyrsting hrd. De to hrdr. blev lagt sa. 20/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688. Ved reskr. af 19/5 1852 blev Stovgård m. tilh. pcl. overført fra Nørvang-Tørrild hrdr. til Tyrsting-Vrads, og ved kgl. resol. af 11/1 1854 udskiltes Rye og Them so. heraf for at blive indlemmet i Silkeborg birk. 1919 blev jurisdiktionen til retskr. nr. 50, fra 1956 nr. 57. Tyrsting-Vrads og Voer-Nim hrdr. samt Stensballegård birk udgjorde fra 1919 politikr. nr. 37, som ved lov af 21/3 1956 blev forenet med politikr. nr. 36, Horsens kbst. m.m.

I Vrads by ved Torup nævnes Tingdal. Mul. har herredets ældste ting været her. 15/12 1582 påbød kongen, at herredstinget, som havde ligget i den ene side af hrd. og langt fra Silkeborg slot, skulle lægges midt i hrd. 8/8 1590 og 13/3 1592 blev der på ny udsendt kongebreve om dets flytning. 1686 oplyses det, at tingstedet lå »ved en enestegård, kaldes Pallesgårde i Snede so.«. 13/3 1688 blev det bestemt, at tinghuset skulle sættes ved Løvet skov i Grædstrup so. Dette kom efterhånden i forfald. Der var uenighed om, hvor det nye tinghus skulle bygges, men efter en lodtrækning i Skanderborg den 20/3 1744 i h. t. reskr. af 14/2 s.å. kom det til at ligge i Tingholddalen på Nr. Snede mark. 20/4 1759 blev det bevilget, at tinghuset måtte flyttes til Klovborg, hvor der blev bygget et tinghus på seks fag, som justitsråd Thygesen til Mattrup havde påtaget sig at vedligeholde. Ved reskr. af 29/5 1801 blev tingstedet flyttet til Brædstrup, hvor det har været siden.

Vrads hrd. i Loversyssel lå i senmiddelalderen under Skanderborg len. Ca. 1548 kom det under Silkeborg len, fra 1660 Silkeborg a., som 1671 blev forenet m. Mariager a., 1716 desuden m. Dronningborg a. 19/3 1794 kom hrd. under det nyoprettede Ringkøbing a., fra 1/1 1822 blev det overført til Århus a. 1824 kom det under det genoprettede Skanderborg a., som fra 1/7 1867 blev forenet m. Århus a. Fra 1/4 1942 er hrd. en del af det genoprettede Skanderborg a.

s. 637

Hrd. har fra gl. tid hørt under Århus stift. Tyrsting og Vrads hrdr. var forenet under én provst 1691–1722. De blev på ny lagt sammen if. reskr. af 25/11 1796. Fra 1/9 1813 blev de en del af Århus a.s sdr. provsti. I h. t. kgl. resol. af 31/5 1827 kom de to hrdr. fra 1/1 1833 til at udgøre et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 62. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 211, 318. Smst. 95. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 83–89. Anthon Fuglsang. Sandflugtens Dæmning i Vrads Hrd., AarbAarh. 1940. 1–45, 1946. 102–18. P. J. Madsen. Træplantning i V. Hrd., smst. 1957. 156–60. Chr. Heilskov. Vandringer i V. Hrd., ØstjyHj. 1938. 103–24.