Ivigtut kommune

Kryolitbruddet: Ivigtut. Flådestationen: Grønnedal.

Ivigtut kom. består hovedsageligt af et plateau på 450-900 m. Bjergarterne i kom. rummer tre hovedgrupper af prækambrisk alder: 1) En ældste gruppe af gl. gnejser (prækambrisk), der udgør hovedbjergartstypen i den vestligste del af kommunen. 2) En mellemste bjergartsgruppe (ketilidisk) bestående af metamorfoserede sedimenter og vulkanske bjergarter samt en serie granitiske gnejser, øjegranitter og pegmatitter. Denne gruppe er overvejende koncentreret i den østl. del af kom., hvor de strækker sig fra Arsuk Bræ til fjorden Qôrnoq. 3) En yngste gruppe af ikke-metamorfoserede intrusive bjergarter af forsk. typer, der tilhører gardarperioden (1100 mill. år). Slægtskabet ml. de to førstn. grupper er kompliceret, da de begge er blevet påvirket af intensive foldninger, som sluttede for ca. 1600 mill. år siden, og da det virkelige slægtskab ml. de to grupper kun kan studeres n. f. kom. i Grænseland (i Frederikshåb kom.).

Bortset fra mange generationer af gardargange indeholder gruppe 3 to intrusioner, der tiltrækker sig betydelig interesse: Grønnedal-Íka nefelinsyenitkomplekset og Ivigtut granitkomplekset.

Grønnedal-Íka massivets centrale del udgøres af karbonatit. I forb. m. karbonatitten findes en magnetjernmineralisering – den s.k. Jernhat. Forekomsten rummer minimalt 3 mill. t jern if. en undersøgelse, der blev foretaget i årene efter 2. verdenskrig m. en event. udnyttelse for øje. Udvinding har ikke fundet sted.

I den centrale del af Ivigtutgranittens øverste del findes en speciel pegmatitisk dannelse med ansamling af kryolit. Kryolitten (Na3AlF6) ledsages af blandt andet jernspat, kvarts, zinkblende, kobberkis, svovlkis, og blyglans. Kryolitforekomsten, der har været den eneste brydeværdige af sin art i verden, er nu udtømt.

Niels Henriksen mag. scient.

Ang. plantevækst og dyreliv, se under Frederikshåb kom. s. 426 og 427.

Ivigtut kom. omfatter området i Arsuk Fjord inden for Ikerasârssuks ø.ende og inden for linierne Isua-Quiartorfiks v.pynt og Quiartorfiks ø.pynt – Kangârssuk.

Der findes ingen grønl. bosteder i kom., der kun omfatter kryolitbruddet Ivigtut og flådestationen Grønnedal. Afstanden ml. de 2 bebyggelser er omkr. 5 km, og G.s eneste kørevej ml. 2 uafhængige bebyggelser er anlagt her.

Administrativ inddeling. Ivigtut kom. er sammenfaldende m. Ivigtut retskreds. Kom. hører ind under Frederikshåb præstegæld, skoledistrikt, politidistrikt og landsrådskreds, men hører ikke ind under noget lægedistrikt el. handelsdistrikt. Til folketingsvalg hører kom. under 2. opstillingskreds. Kæmneren i Frederikshåb er landshøvdingens repræsentant, men er i kom. repræsenteret af en under Den kgl. grønlandske Handel ansat speditør, der tillige er kæmnerassistent. De kommunale anliggender er henlagt til en folkevalgt kommunalbestyrelse, der har 3 medlemmer. Der er 1 valgkreds, Ivigtut valgkreds, der omfatter Ivigtut og Grønnedal, og som vælger de 3 medlemmer. Sekretær for kommunalbestyrelsen er kæmneren.

Udover udgifterne til flådestationen omfatter de statslige udgifter kun mindre beløb til bl.a. kæmnervæsen, skolevæsen og til opgaver, der varetages af Den kgl. s. 424 grønlandske Handel. De kommunale udgifter ligger på omkr. 10.000 kr. årl., hvoraf ca. 8.000 kr. går til børnetilskud, der som i de øvr. grønl. kommuner fuldt ud refunderes af staten.