Nordboruiner i Ivigtut og Frederikshaab Kommuner

I Egnen omkring Ivigtut-Arsuk findes Ruiner af godt en Snes Gaarde fra Middelalderens Nordbobebyggelse. Disse Ruiner ligger dels i Ivigtut Kom., dels i Frederikshaab. Da Omraadet imidlertid arkæol.-topografisk danner en Helhed, er det fundet mest hensigtsmæssigt at skildre Nordboruinerne i de to Kom. under ét.

De Nordboruiner, der ligger i Ivigtut og Frederikshaab Kom., udgør et lille, isoleret Bosætningsomraade, i Alm. betegnet »Mellembygden«. Dette Navn er af nyere Dato; i Middelalderen kendtes kun Øster- og Vesterbygden. Det er saa godt som sikkert, at Mellembygden i Virkeligheden er en Del af Østerbygden, en nordvestl. Udløber, adskilt fra Hovedbygden af en ubebygget Strækning paa 70-80 km. Naar der findes dette Slip i Bebyggelsen, skyldes det utvivlsomt de geogr. Forhold, der har udelukket Nordbobebyggelse her, hvor Indlandsisen skyder sig langt frem, og hvor Landet ml. Havet og Isen er barskt og m. sparsom Vegetation.

Det har ikke været muligt i Mellembygden at identificere nogen Fjord el. anden geogr. Lokalitet med nogen af de fra de skriftlige Middelalderkilder kendte Nordbonavne.

De 22 Gaarde og 6 Enkeltruiner, der foreløbig (1970) kendes i Mellembygden, strækker sig fra Egnen tæt n. f. Kobbermine Bugt i sø. til Mundingen af Tigssaluk Fjord i nv. Gaardene ligger – med faa Undtagelser – ved Bunden af Fjordene, og ved Bugter og Vige. Næsten alle Nordboruinerne i Ivigtut og Frederikshaab Kommuner er meget sammenfaldne og udflydende, og der er kun foretaget faa Udgravninger (C. L. Vebæk, 1954).

Længst mod sø. i Mellembygden er der en ret tæt Bebyggelse omkr. Qôrnoq Fjord, i hvis Bund den vistnok største Gaard i Bygden ligger. I den efterfølgende Fjord mod nv., Íka Fjord, findes 3 Gaarde, og her er enkelte nogenlunde velbevarede Ruiner. Derefter bliver Bebyggelsen mere spredt. Der er Nordbogaarde ved Taylers Havn, Grønnedal, Eqaluit nø. f. Grønnedal, Ellerslie Havn, Ininguit, Eqaluit ved Kûngnåt og Arsuk. I Fjordene Arfagfiarssuk

Kortet tv.: Nordboernes »Mellembygd«, grupperet omkring Ivigtut (C. L. Vebæk i samarbejde m. E. Laursen). s. 438 og Arfagfik ligger henh. 1 og 2 Gaarde, i Kuånit 1. Endelig er der i Tigssaluk 1 længst mod ø., ved Fjordbunden, og 1 længst mod v., nær det nedlagte Udsted Tigssaluk. Denne sidste Gaard er udgravet.

Der kan ikke være Tvivl om, at der har været mindst én Kirke i Mellembygden. Det er dog endnu ikke lykkedes at paavise nogen. Imidlertid kan bemærkes, at der paa den lille Ø Napassut, s. f. Taylers Havn, er fundet en Runesten. Denne Sten er en Gravsten og maa stamme fra en Kirkegaard. Den er sandsynligvis bragt til Øen af Eskimoer, formentlig fra et Sted i Nærheden. En Nordbokirke maa da søges heromkring, maaske ved Taylers Havn.

C. L. Vebæk museumsinspektør, cand. mag.

Litt.: Daniel Bruun. Oversigt over Nordboruiner i Godthaab og Frederikshaab Distrikter, Medd. om Grønl. LVI. 1918. C. L. Vebæk. Mellembygden, Grønland. Nr. 3. 1956. C. L. Vebæk. Kirke-Topografien i Nordboernes Østerbygd, Grønland. Juni 1966.