Dommerby sogn

(Højslev-D.-Lundøkom.) omgives af Højslev, Kobberup og Fly so., Skive kbst. og Skive fjord. Den nordl. del er et noget bakket, men dog jævnt frugtbart landskab, og kun mod s. har lynghede indtil fornylig indtaget betydelige arealer. Således er der beplantet et areal på 60 ha s.f. Jegstrup. Den sydl. del af so. indtages for en stor del af den tørlagte Tastum sø (el. Dommerby sø), hvis bund ligger indtil 1 m under havfladen. Ved grænsen til Højslev løber Dommerby å gennem et engdrag, hævet havbund fra stenalderen. Fra bakkerne omkr. Dommerby er der god udsigt over Skive fjord. Gennem so. går jernbanen og landevejen ml. Viborg og Skive.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1253 ha. Befolkning 26/9 1960: 564 indb. fordelt på 150 husstande (1801: 134, 1850: 177, 1901: 324, 1930: 310, 1955: 408).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Dommerby (*1409 Dwnngerby, 1524 Dongerby, Dommerby; u. ca. 1795) m. kirke, skole (opf. 1885), forskole (opf. 1907), afdelingsbibl. (i skolen) og forsamlingshus (opf. 1903). – Saml. af gde og hse: Jegstrup (*1462 Estrup, 1566 Jestrup; u. 1784); Dalsgde (*1467 Dalsgaard; u. 1804); Holmgde (*1407 Holmgaard); Gilsig (1683 Kiælsiig Wang, 1690 Gilletsig). S.f. Dommerby plantage Skive flyveklubs startbane og hangar.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

D. so., der sa. m. Højslev og Lundø so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Fjends hrd.s provsti (Viborg stift), har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Højslev so. So. udgør 5. udskrivningskr., 160. lægd og har sessionssted i Skive.

Ved kgl. resol. af 26/1 1950 blev 26 ha af Dommerby so. indlemmet i Skive kbst.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kirke består af senromansk apsis, kor og skib med våbenhus mod n. fra 1800t. og klokkegalge ved v.gavlen. Den opr. kirke er opf. af munkesten uden synlig sokkel, og kun den s. 226 hvidkalkede n.side uden synlige vinduer står nogenlunde urørt med retkantet dør, mens apsis og hele s.muren er skalmuret med røde mursten 1880, da vistnok også våbenhuset opførtes. Indvendig har apsis bev. sit halvkuppelhvælv, ligesom den runde korbue står uændret. Kor og skib har fornyede bjælkelofter. – Det kvadermurede alterbord dækkes på forsiden af et panel fra o. 1750 med samtidige malerier: Mannasamlingen i ørkenen og Moses, der slår vand af klippen. Trefløjet altertavle med malerier fra sa. tid som alterbordsforsidens – i midtfeltet nadveren, i fløjene Moses og Aron. Et sæt altermalerier fra 1858, Korsfæstelsen, Lukas og Johannes af N. Skov, er ophængt i kirken. Unggotisk kalk fra midten af 1300t. med kegleformet fod på enkelt profileret standkant, flad knop med skarpe ribber og nyt bæger. Alterstager af drevet messingblik, købt 1712 af provsten mag. Christen Erichsøn til Dommerbye kirke. Granitfont, hvis ny eller helt ophuggede glatte kumme hviler på en blødt formet romansk kapitælfod af Viborg-type (Mackeprang. D. 195). Sydty. fad o. 1575 med Habsburg-våben omgivet af skriftring: »Got sei mit uns« og graverede våben (Sehested og Gyldenstierne) og initialer HMS, sammenskrevet LS, G S samt årst. 1652. Enkel prædikestol 1751 med malerier som altertavlens af evangelister og apostle. Klokke fra 1514 med indskriften »Jesus Nazarenus rex judeorum« og bomærkeskjold.

Erik Horskjær redaktør

(Foto). Højgruppe på Dommerby hede.

Højgruppe på Dommerby hede.

I D. boede 1736 løjtnant Alexander Budde.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Fredede oldtidsminder: En langhøj og 33 høje; kun en enkelt ligger i den nordl. del af so.; i et fredet, trekantet hedestykke ml. landevejen og vejen til Fly ligger en ualmindelig smuk gruppe på 25 høje, hovedsagelig de ret lave høje fra stenalderens enkeltgravskultur. – Sløjfet el. ødelagt: 17 høje, deriblandt den højtliggende, store Fladhøj nær Dalsgårde. – Fra Dommerby hede kendes en boplads fra jættestuetiden.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.