Enslev sogn

(Gjerlev-E. kom.) omgives af Kastbjerg, Dalbyover og Gjerlev so. samt Onsild hrd. (Sem so.). Skellet til Onsild hrd. dannes af Kastbjerg å, der løber i en tidl. tunneldal, som kan følges gennem Glenstrup sø. I øvrigt er terrænet roligt bakket (Risehøj 42 m) og med jorder af jævnt god kvalitet. En mindre plantage er eneste skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 637 ha. Befolkning 26/9 1960: 376 indb. fordelt på 125 husstande (1801: 142, 1850: 205, 1901: 320, 1930: 412, 1955: 405).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Enslev (1463 Ænslewff; u. 1781) m. kirke, skole (opf. 1954, ventes nedlagt når centralskole for hele kom. er bygget i Gjerlev), bibl. (i skolen; opret. 1870; 2150 bd.), missionshus (opf. 1905), forsamlingshus (opf. 1897). – Saml. af gde og hse: Enslev Bjerge; Sønderhuse; Krogager; Østerhede. – Gårde: Bjergegd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

E. so., der sa. m. Gjerlev so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørhald, Gjerlev og Onsild hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Vindblæs so. So. udgør 4. udskrivningskr., 421. lægd og har sessionssted i Randers.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib m. sengotiske tilbygninger – tårn i v. og våbenhus i s. Den romanske bygn. er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel. Begge dørene er bev., s.døren, der stadig er i brug, har på karmene tovstave og udhuggede figurer, korslam og løve, mens den ejendommelige overligger m. en bjørn siddende i hyggelig snak med en slags kentaur, står ved våbenhuset (Mackeprang.JG. 267–68). Den tilmurede n.dør, der bryder sokkelen, har tovstave og malteserkors på karmstenene. Af opr. vinduer er ét i korets ø.mur og ét i dets n.mur tilmuret, mens ét i skibets n.mur er åbent, alle m. monolitoverliggere. Indvendig står den runde korbue overpudset. Den siges at bære spor efter en brand, mul. den, der 31/8 1689 hærgede byen. I sengotisk tid indbyggedes i koret ét og i skibet to krydshvælv, og ved sa. tid tilføjedes tårnet af genanvendte kvadre og munkesten. Det har nu glatte gavle i ø.-v. og på v.-føjedes tårnet af genanvendte kvadre og munkesten. Det har nu glatte gavle i ø.v. og på v.-siden står m. jerncifre F. v. A(renstorff) 1786. Det ligeledes sengotiske våbenhus, der overvejende er bygget af munkesten, har fladbuet dør i tvilling-spidsbuet spejl. – Alterbordet er dækket af et enkelt alterbordspanel m. hesteskobuede portalfelter, og altertavlen er et simpelt snedkerarb. i renæssance, stafferet 1702, og m. maleri fra slutn. af 1800t., kopi efter Marstrands Emmaus. Ny granitfont. Den gl., der var et ufuldført romansk granitarbejde, er nu i Randers Mus. (Mackeprang.D. 38–39). Messingfad m. stærkt slidte, graverede ornamenter, vist fra slutn. af 1600t. Enkel prædikestol m. profil-listefelter og malede initialer: NNK – CEG – 1702. Gravsten over Christen Jensen, † 1793, og Anne Sørensdatter, † 1802.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: N. J. Haosen. E. Kirke, AarbRanders. 1938. 104–12.

Christiern Persen af Enslev nævnes 1492 og 1493.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

En stor del af E. by brændte 31/8 1689. – Ved E. var der en hellig kilde, hvortil der valfartedes (Schmidt.DH. 142).

Der er ingen bev. oldtidsmindesmærker i so., men har været 9 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.