Frejlev sogn

(Sønderholm-F. kom.) omgives af Hasseris, Svenstrup, Ø. Hornum og Sønderholm so. Mod n. ligger hævet stenalderhavbund, afvandet af Hasseris å, der danner skel til Sønderholm. Længere mod s. stiger terrænet hurtigt til et bakket istidslandskab (Oddershøj 64 m), der ved s.grænsen atter flader ud. Jorderne er de fleste steder jævnt gode med mindre, sandede partier, der for en del er beplantede. Men der er ingen gammel skov. Gennem so. går landevejen Ålborg-Nibe.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).
s. 1041

Areal i alt 1955: 1151 ha. Befolkning 1/10 1955: 745 indb. fordelt på 195 husstande (1801: 171, 1850: 209, 1901: 436, 1930: 534).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Frejlev (1445 Fredeloff; u. 1796) m. skole (opf. 1908, udv. 1953), missionshus (opf. 1920), forsamlingshus (opf. 1923), sportspl. (anl. 1948), filial af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse (opret. 1961), cementstøberi, grusgrav, gartneri, posteksp., telf.central og FM- og TV-sender (indv. 1958; masten 230 m høj); Drastrup (1610 Drastrup; u. 1795) m. andelsmejeri (opret. 1908), gartneri, planteskole og tyrestat. – Gårde: Frejlevgd. (8,6 tdr. hartk., 86 ha, heraf 14 skov; ejdv. 300, grv. 123).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

F. so., der sa. m. Sønderholm so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Fleskum og Hornum hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sønderholm so. So. udgør 5. udskrivningskr., 379. lægd og har sessionssted i Nibe.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af skib og kor fra romansk tid samt to gotiske tilføjelser: tårn mod v. og våbenhus mod n. De romanske dele er af granitkvadre på sokkel m. skråkant (skib) og hulkel (kor); soklen er omsat, mul. har koret haft profileret dobbeltsokkel. I skibets s.side sidder en kvader m. menneskehoved. På n.siden er bev. to romanske vinduer, et i skibet m. ornamenteret overligger (tilmuret) og et i koret m. profileret indfatning. Yderligere er en profileret overligger indmuret i tårnrummet. Den retkantede n.dør er bev., s.døren tilmuret. Kirken har fladt bjælkeloft; korbuen, m. profilerede kragbånd, er bevaret. Tårnet er opf. af kvadre fra skibets v.gavl og af munkesten. En planlagt hvælving i tårnrummet har næppe været fuldført. En spidsbue har sat rummet, der anvendes som redskabshus, i forb. m. skibet, men er nu lukket m. en tynd mur, hvori en lille dør. På tårnets s.side læses R L (Raben-Levetzau) 1797. Våbenhuset, m. takket blændingsgavl, er overvejende af munkesten. Tårn og våbenhus er hvidkalket, koret har blytag, de øvr. tage er hængt m. vingetegl, tårnets s.side dog m. bæverhaler. – Alterpartiet er rest. 1957 (arkt. A. Schou og A. Christensen). Nyt alterbord af fyrretræ. Altertavle fra beg. af 1800t. m. sidefløje fra 1957, i midtfeltet et nadvermaleri, sign. F. C. Rodschou 1866. I skibet hænger et maleri af Anker Lund (Christus i Gethsemane), som tidl. havde plads i altertavlen. Alterkalk fra 1600t. Alterstager af messing fra o. 1625. Lille romansk granitdøbefont. Messehagel m. broderet krucifiks svarende til Sønderholms. I skibet en gotisk krucifiksgruppe fra o. 1400. Smuk prædikestol fra o. 1550 m. gotiske stavværksornamenter; istandsat 1953 (J. Th. Madsen). Stolestader fra o. 1880. I skibets v.ende et pulpitur m. et orgel på 5 stemmer, skænket af gårdejer J. P. Hæsum 1922. I kirken en skibsmodel fra 1937 (Henningsen. KK. 158). Klokken er støbt af Meilstrup i Randers 1858. På kgd. et nyt ligkapel.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Skove: Hist og her mindre plantager, således ved Drastrup.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: S.f. Frejlev jættestuen Ørnhøj m. et 4 m langt kammer m. 2 dæksten. I so.s sv.hjørne den 70 m lange langhøj Mulesgrav, dernæst 4 høje, hvoribl. Oddershøj. – Sløjfet el. ødelagt: 5 høje og en jernalders stengrav vestl. i so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.