Hemmed sogn

(Gjerrild-H. kom.) omgives af Gjerrild, Rimsø og Glesborg so. samt Kattegat. På skellet til Gjerrild en enklave af Rimsø so. Grænsen til Glesborg dannes af Treå, der afvander en stor kærstrækning (Hemmed kær, Bønnerup kær), hvori stenalderhavet i sin tid strakte sig ind, men som ved en række strandvolde derefter blev afspærret fra forbindelsen m. havet. Ø. herfor ligger et stærkt bakket og sandet morænelandskab, hvori Hessebrøndshøj når 59 m (trig.stat.), og som mange steder bærer præg s. 924 af flyvesandsvirksomhed. Ret store partier er nu nåletræsplantager på steder, hvor lyngen tidl. bredte sig (Hemmed plantage og ved n.kysten Emmedsbo plantage ved Stavnshoved klint). Ved Bønnerup strand, der er et populært badested, ligger mange sommerhuse, og her er opf. Bønnerup fiskerihavn, en øhavn, der forbindes m. land ved en 200 m lang dæmning, der fortsætter i en 70 m lang, åben bro. Dybden i bassinerne er 2,6 m, henh. 2,8 m.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 1842 ha. Befolkning 26/9 1960: 747 indb. fordelt på 232 husstande (1801: 224, 1850: 247, 1901: 371, 1930: 647, 1955: 792).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Hemmed (*1404 Hemmed, 1464 Hæmeth; u. 1793) m. kirke, skole (opf. 1860, bibeholdes midlertidigt, centralskole for Gjerrild-Hemmed kom. i Gjerrild, centralskole m. realafdeling i Glesborg), so.bibl. (i skolen; opret. 1931; 2200 bd.), forsamlingshus (opf. 1931) og kæmnerkontor; Bønnerup (*1470 Bønndrup marck, 1487 Bøllrwp, 1496 Byldrop; u. 1797) m. forskole (opf. 1931), filialbibl., filialer af Andelsbanken og Banken for Grenå og Omegn, ml. (nu beboelse) og minkfarm. – Saml. af gde og hse: Emmedsbo (1489 Emmesbodh; u. efter 1805); Bønnerup Strand – bymæssig bebyggelse m. 1960: 463 indb. fordelt på 144 husstande (1930: 322, 1955: 426) – m. stor sommerhusbebyggelse, Strandhuset (el. Krudthuset, anvendt som arsenal under krigen m. England 1807–14, nu kro), feriehjemmet Klitgården (Skt. Georgs gildet, Århus), skibsbyggeri og Bønnerup fiskerihavn (anl. 1936–37 som øhavn m. broforb. til land). – Gårde: Stenhøj; Albertinelund; skovejendommen Emmedsbo plantage (14,7 tdr. hartk., 620 ha; ejdv. 320, grv. 114).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

H. so., der sa. m. Gjerrild so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Djurs Nørre og Sønder hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Gammelsogn. So. udgør 4. udskrivningskr., 355. lægd og har sessionssted i Grenå.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den kullede, hvidkalkede kirke består af kor og skib, vistnok fra senromansk tid, m. våbenhus mod n. fra reformationstiden. Kor og skib er opf. af rå kamp på en stærkt fremspringende syld m. tilhugne hjørnekvadre. Den tilmurede s.dør spores kun ved karmsten udvendig. N.døren, der er i brug, er retkantet m. indvendig plankeafdækning. I korets n.mur et tilmuret rundbuevindue, og i skibet mod n. er et retkantet vindue i brug. Korbuen er udv. og overpudset; både kor og skib har flade, malede bræddelofter. I sengotisk tid er der på alle gavle opsat kamtakker. Korgavlen er i ny tid helt ommuret m. små sten. Våbenhuset af kampesten har falset rundbuedør. – Altertavlen består af en gipsgengivelse af Thorvaldsens Kristus omgivet af en spidsbuet, snedkret ramme. Små ottekantede bordstager fra o. 1700 m. kerubhoveder. Romansk granitfont, hvis ellers glatte kumme har dobbelt tovstav ved mundingsranden. På fodens hjørner fire mandshoveder (Mackeprang.D. 305). Sydty. fad o. 1575 m. bebudelsen og graverede våben for Manderup Holck og Lene Juel. Prædikestol 1621 i renæssance m. portalfelter og hjørnesøjler samt våben for Dorthe Juul og hendes afdøde mand Jørgen Kaas. Den er istandsat 1947. Malerier: 1) Jesus m. kalk og brød, o. 1850; 2) den korsfæstede Kristus, af Jes de Laurent, 1930. Kirkeskib: fuldriggeren »Henri« fra 1920. Orgel 1947. – Ved korets s.side gravsten over Mads Rasmussen Møller, † 1770(?). I våbenhuset forvitret gravsten i landlig barok fra 1700t.

Erik Horskjær redaktør

En hellig kilde, Skt. Peders kilde, findes ved Stavnshoved lige ved stranden (Schmidt. DH. 144).

Ved Stavnshoved findes en stor vandreblok, Pekkenil-stenen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: En betydelig del af so. er dækket af Emmedsbo plantage, der sa. m. Brøndstrup plantage i Gjerrild so. indtil 1941 hørte under Sostrup, men nu udgør en selvstændig ejd. på 620 ha, hvoraf bøg 6, eg 9, andet løvtræ 15 og nåletræ 497 ha. 93 ha er ubevokset, heraf 30 ha hede. Plantagen er anlagt på sandede jorder, delvis gl. flyvesandformationer. På henved halvdelen forekommer al. I udkanten af Emmedsbo plantage ved Kattegat mærkes Stavnshoved klint. s. 925 Højeste punkt 35 m m. smuk udsigt. Ejd. ejes af fru M. Malthe-Bruun, Hellerup. En del af Hemmed plantage, der tilh. A/S Sostrup gods, jf. Gjerrild so. s. 923, ligger endv. i so.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Ved tørveskær i en mose i Bønnerup fandtes 1854 63 mønter fra Chr. IV.s og Fr. III.s tid, den yngste fra 1659.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: En langdysse, 3 dyssekamre, 3 langhøje, 70 høje, en røse og en oval stensætning. Langdyssen, ved Emmedsbo, har 5 bæresten og en dæksten; i en af dysserne ved Emmedsbo er fundet en tyknakket økse, en stridsøkse og et lerbæger. Halvdelen af højene og de 3 langhøje, hvoraf en er 60 m lang, ligger i Emmedsbo plantage; 5 af disse høje er af ganske anselig størrelse. Andre større høje er: En nær n.kysten, ved Albertinelund, hvor der findes 5 andre høje og en røse; Holteshøj og de 3 Ørnhøje ved Bønnerup; Regildshøj el. Relshøj v.f. plantagen; Tinghøj ø.f. Bønnerup by; en af Stodishøje (2 er sløjfede) n.f. Hemmed. – Sløjfet el. ødelagt: En dysse og 40 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.