Hodsager sogn

(Avlum-H. kom.) omgives af Haderup so., Hammerum hrd. (Simmelkær, Ørre, Avlum og Tvis so.) samt Hjerm hrd. (Mejrup og Borbjerg so.). Ved so.s ø.grænse løber bl.a. Lilleå, mens v.grænsen til Hammerum hrd. dannes af Storå, hvortil Lilleå strømmer. Storåen bugter sig forbi Hodsager mod nv. hen s. 332 over en jævn, sandet hedeslette, hvis eneste opragende punkt er Yllebjerg (46 m), en lille erosionsrest m. stejle sider, der hæver sig 12–15 m over omgivelserne. De sandede jorder er efterhånden til dels opdyrkede el. beplantede (Hodsager plantage). Langs den smukke Storå løber en gl. vandingskanal.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1962: 3686 ha. Befolkning 26/9 1960: 619 indb. fordelt på 157 husstande (1801: 99, 1850: 225, 1901: 563, 1930: 637, 1955: 624).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Hodsager Kirkeby (1330–48 Holsagher; so. u. 1803) m. kirke, centralskole (opf. 1955–56, arkt. Tage Hansen) m. afdelingsbibl., missionshus (opf. 1919), andelsmejeri (opf. 1908) og telf.central. – Saml. af gde og hse: Gl. Hodsager (1688 Gammel Haadsaggaerard); Nørreholm; Brogård Mark; Yllebjerg m. stor grusgrav; Hallundbæk (1483 Hallondhbek, 1498 Hallingbeck); Halkær Huse; Ommosegd. (*o. 1500 Aamose, 1688 Ommesgaard). – Gårde: Neder og Over Yllebjerg (1597 Øyliebierg, 1683 Neder Yllebierg, Owen Yllebierre); Brogd. (1524 Brogordt); Birkkær; Agerskov; Overgd.; Toppergd.; Bredvigbæk (1683 Brewibeck).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

H. so., der sa. m. Avlum so. i Hammerum hrd. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hammerum hrd.s provsti, Viborg stift, hører under sa. retskr., politikr., lægekr., amtstuedistr. og folketingsopstillingskr. som Haderup so., men under 68. skattekr. (Herning) og under amtsskyldkredsens 3. vurderingskr. (Hjerm hrd.s). So. udgør 5. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 166. lægd og har sessionssted i Holstebro.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den nuv. kirke er opf. 1903 (indv. 6/12) i st. f. en ældre, som da blev nedbrudt. Bygn., hvortil arkt. V. Ahlmann gav tegn., er rejst tæt v.f. den gl. og består af tresidet afsluttet kor, skib og et lille, tagrytteragtigt tårn m. slankt pyramidespir. Kor og skib er af kløvet kamp m. hjørnekvadre, for en del materiale fra den gl. kirke og kirkegårdsdiget, tårnet af mursten og tagene af skifer. Indgangen er i tårnet. Kor og skib har fladt loft. – Den lille, gl. kirke, af rå kamp m. enkelte detaljer af munkesten, var næppe ældre end 1400t. og bestod af et udelt langhus, hvortil der sen. var føjet et lille våbenhus foran n.døren. Det indre havde bjælkeloft. En muret klokkestabel på kgd. var af nyere dato. Da H. kirke omtales i Ribe Oldemoder fra o. 1325, må også den senmiddelald. bygn. have haft en forgænger. – Af den gl. kirkes inventar er største parten overflyttet til den nye, således altertavlen, et enkelt renæssancearbejde med tredelt storstykke, hvori er indsat malerier fra 1800t. (den korsfæstede og evangelisterne), vistnok af Andr. Jæger i Viborg (sml. Ejsing kirke). Alterstager i barokstil. Romansk granitdøbefont (Mackeprang.D. 173). Dåbsfad af sydty. type fra slutn. af 1500t. Prædikestol og lydhimmel i renæssancestil. En skriftestol fra 1621 er anv. som panelvæg ved alteret. På n.væggen er opsat en sengotisk figurgruppe, Gud Fader holdende den døde søn. Stolestaderne er fra 1903. Over forhallen er 1963 opsat et orgel på 5 stemmer (Frobenius & Co.). I tårnet en ny klokke af støbestål. En kasseret lille klokke fra 1512, med minuskelindskr., henstår på loftet (Uldall.K. 237). En helgengrav af egetræ fra den gl. kirkes alterbord opbevares i Nationalmuseet tillige med et røgelseskar og nogle sengotiske figurer (apostlene Andreas og Johannes samt to munke). På kgd. er opf. et ligkapel.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Skove: Avlum-Hodsager kom. ejer Hodsager plantage, 198 ha, 156 ha bevokset, fortrinsvis m. bjergfyr. Plantagen er anl. 1919 og dækker sa. m. de ligeledes af kom. ejede plantager Saphøj Skjerk i Avlum og so. i alt 266 ha. Mindre plantager tilh. private, oftest so.s gde. En plantage, 10 ha, ved Hallundbæk tilh.sa. m.et større hedeareal og et landbrug A/S Danapin, Hvidovre.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Gden Hjelmsgd. (1597 Hiellumsz hustedt, 1660 Hielmbsgaard) er mul. identisk m. Neder Yllebjerg. Dalgårdhus (1585 Dalsgaards Hussted, 1597 Dalgaardtz hustedt) er nedrevet i nyeste tid.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: 5 høje, hvoraf de 4 danner gruppen Firhøje og den 5. er Troldens Tommelfinger; alle ligger i so.s vestl. del. – Sløjfet el. ødelagt: To høje. – Gudenåbopladser kendes fra Nørreholm.

Hodsager var anneks til Ørre, indtil det ved reskr. af 30/10 1818 blev anneks til Avlum 1822.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: N. P. Larsen. Hodsager-Minder. 1917.