Hørsted sogn

(Sønderhå-H. kom.) omgives af Harring, Hørdum, Sønderhå og Snedsted so. Mod s. danner Hørsted å so.skel. Terrænet er overvejende jævnt med jorder af leret beskaffenhed. Højeste punkt er Dåsen (38 m). Mod nø.ligger Hørsted mose. Gennem det skovløse so. går jernbanen Thisted-Struer.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Areal i alt 1955: 564 ha. Befolkning 1/10 1955: 166 indb. fordelt på 44 husstande (1801: 121, 1850: 200, 1901: 196, 1930: 215).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

(Kort).
s. 620

I so. ligger byen Hørsted (*1360 Hørstedt; u. 1804) m. kirke og skole. – Saml. af gde og hse: Tyrhove. – Gårde: Hørsted Møllegd.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

H. so., der sa. m. Sønderhå so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sønderhå so. So. udgør 5. udskrivningskr., 221. lægd og har sessionssted i Vestervig.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er en lille, hvidkalket og blytækket bygn., hvis ældste dele – skib og kor m. flad altervæg – er opf. af marksten på syld af store kampesten og stammer fra romansk periode. Begge skibets opr. døre er tilmurede, men kan spores som indvendige nicher. Tidl. stod et 1863 opf. våbenhus foran skibets s.dør. Kirkens indgang er nu i s.muren på det 1936 opf. nye v.tårn (arkt. Jens Foged). I korets altervæg er indvendig spor af et romansk vindue. I det af bjælkelofter dækkede indre er korbuen, muret af munkesten, af sen. oprindelse. På det romanske, af gule munkesten opmurede alterbord står en nygotisk altertavle m. maleri, Kristus og børnene, udført 1867 af E. Holm. Den lille font af granit, der mul. opr. er et romansk vievandskar, har sydty. dåbsfad fra o. 1575. Prædikestolen fra beg. af 1600t. har koblede hjørnesøjler og i arkadefelterne malerier af evangelisterne; den tilhørende himmel fra o. 1800. På skibets n.væg hænger et malmstøbt krucifiks på nyt korstræ fra slutn. af 1600t.

Jan Steenberg dr. phil.

Litt.: DanmKirk. XII. 1. Tisted a. 1940. 490–94.

Fredede oldtidsminder: Tinghøj og de 3 Dåshøje, hvoraf den ene er en langhøj, på en banke nø.f. Hørsted. – Sløjfet el. ødelagt: 7 høje.

Nv.f. Hørsted er påvist en boplads med 3 hustomter fra ældre romersk jernalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: AarbThisted. 1928. 413 (om indskrifter). Jf. Sønderhå.