Holevad sogn

(Sandager-H. kom.) omgives af Barløse, Turup, Gamtofte og Sandager so. Det småbølgede terræn når længst i ø. og s. til godt 33 m og har en god, lermuldet morænebund. Midt gennem so. løber Holevad bæk mod nv., sa. vej som Pugemølle å ved so.skellet til Barløse og Sandager. Begge åerne har i sin tid fungeret som afløbsrender for smeltevand fra sø., hvorfra sandaflejringerne i dalbunden stammer. Til so. hører Mygind skov i sø. og et par mindre skovparceller ved v.grænsen. Det gennemskæres af landevejen Middelfart-Assens og et stykke af vejen Assens-Bogense.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 603 ha. Befolkning 7/11 1950: 304 indb. fordelt på 75 husstande. (1801: 201, 1850: 301, 1901: 317, 1930: 291).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Holevad (*1465 Holeuad) m. kirke og skole (opf. 1876, ombygget 1907) m. filial af bibl. i Sandager; Karup (1383 Kadorp; u. 1793); Smejrup (1383 Smetstorp, *1461 Smeyrop; u. 1793); Mygind (1506 Myginge, 1513 Myginde; u. 1793). – Saml. af gde og hse: Mygindlund; Mygind Skovhuse; Bækager. – Gårde: Holevadgd. (1688 Hoeluadgaard); Østerbygd. (1600 Østerbygrdt); Råhavegd. (1600 Raahaffue; u. 1793); Skyttegd.; Rabølgd. (1600 Ragbøll; u. 1793); Mygindgd.

M. Walther seminarielærer, cand. mag.

H. so., der sa.m. Sandager so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Bågø so. So. udgør 3. udskrivningskr., 181. lægd og har sessionssted i Assens.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 467

Den hvidkalkede, teglhængte kirke, fordum viet Skt. Nikolaus, har tårn i v., skib og smallere, langstrakt kor samt våbenhus mod s. Den opr. romanske kerne omfatter skibet og den vestl. halvdel af koret. Materialet er rå kamp m. tilhugne kvaderhjørner, der endnu sidder i opr. leje i skibets ø.gavl. Et enkelt, højtsiddende romansk vindue, nu tilmuret, ses på skibets s.side ved våbenhuset. Mens n.døren er tilmuret (dog stadig synlig), er s.døren m. indvendig smigede karme og overligger af træ stadig i funktion. I den sen. middelalder blev koret forlænget mod ø.; materialet er overvejende kamp, og hjørnekvadrene i det gl. kor er flyttet hen til den nye ø.gavl, hvis spids muredes af tegl m. blændinger under glatte kamme. I det indre blev koret dækket af 2 smalle fag krydshvælv, utvivlsomt samtidig m. ombygningen, og skibet forsynedes m. 2 næsten kvadratiske krydshvælv. I sengotisk tid opførtes tårnet, der har skibets bredde; kvaderhjørnerne i den gl. v.gavl flyttedes nu til tårnets v.mur, ligesom der er anv. en del kamp (fra den nedrevne v.gavl?) i dets mure. Tårngavlene vender mod n. og s. og har trappeformede højblændinger. Tårnrummet er krydshvælvet. Våbenhuset, ligeledes sengotisk, har dør i spidsbuet spejl, der som en blænding skærer sig op i gavlspidsen; i det indre er der nichedelte sidevægge m. små skår. Kirkens gulv er fornyet 1943. – Ved kgd.s ndr. kampestensdige er bev. resterne af en middelald. kirkelade, dog forlænget mod ø. og v., nu graverbolig.

Jan Steenberg dr. phil.

Alterbord 1941 (arkt. Axel Jacobsen). Nyere altertavle m. malerier af S. Olrik 1915. Gl. alterbillede fra beg. af 1800t., Kristus i Gethsemane. Alterstager o. 1550–75, skænket 1686. Romansk granitfont af Lillebæltstype m. bølgeranke (Mackeprang. D. 132); nederl. dåbsfad o. 1625. Korbuekrucifiks o. 1400. Prædikestol i renæssance fra 1619, af sa. mester som Gamtofte, m. evangelistrelieffer og hjørnehermer. Stolestadegavle i renæssance m. årst. 1607 og 1610 samt kirkeværgenavne. Een klokke, støbt 1857 af Gamst og Lunds eftf. – Gravsten over Hans Hansen Fønbo, som tjente Erik Hardenberg i 33 år, og som boede i Østergaard, † 1596, gift med Kirstine Simonsdatter (CAJensen. Gr. nr. 759); forsv. er en sten over hustruen alene, † 1608.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Østerbygård var 1674 en hovedgd. på godt 22 tdr. hartk., som hr. Jørgen Brahes enke, fru Anne Gyldenstierne til Brahesborg († 1677) d.å. mageskiftede til Claus Daa til Borreby m.m. († 1678). 1682 tilhørte Ø. gehejmeråd Knud Thott til Gavnø († 1702), som d.å. fik bevilling til at lægge 8 gde under Gavnøs hovedgdstakst mod bl.a. at udlægge Ø. til 3 bøndergde.

Jens Holmgaard arkivar, cand. mag.

Om målsgården Mygindgård se AarbKult. 1894. 181–86 og Hans Knudsen. Maalsmænd og Maalbønder, i Smaaskrifter tilegnede Aage Friis. 1940, passim.

Jens Holmgaard arkivar, cand. mag.

I so., uvist hvor, lå bebyggelserne Damsbo (1383 Dampsbo) og Ågårdshave (*1560 Aagordz haffue).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i so., men der har været 4 høje: Duehøj, Brunehøj, Klemhøj og Mogenshøj.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Holevad, der mul. tidl. har haft Turup som anneks, blev 1555 anneks til Sandager.

Litt.: R. J. Jensen. En Mindekrans, AarbOdense. II. 1914. 112.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.