Hornbæk sogn

(H.-Tånum kom.) omgives af Randers a. (Råsted og Borup so. samt Randers kbst. i Støvring hrd. og Vorup og Haslum so. i Galten hrd.), Middelsom hrd. (Grensten so.) samt Tånum so. S.grænsen dannes af Gudenå og på et stykke af Nørreå. Det jævnt bakkede og sandmuldede, men mod ø. mere lerede terræn står stejlt ned mod Gudenådalen, hvis højestliggende dele udgøres af en sandet terrasse, mens de lavere partier har engkarakter. På skrænter lidt plantage. I so. ligger forstadsbebyggelsen Neder Hornbæk, og gennem det går den jy. længdebane (Randers-Hobro), hovedvej A 16 (Randers-Viborg) og den sydl. landevej ml. de sa. st.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 826 ha. Befolkning 26/9 1961: 1127 indb. fordelt på 326 husstande (1801: 219, 1850: 312, 1901: 398, 1930: 695, 1955: 1054).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Neder Hornbæk (*1347 Hornbeck, *1470 Neder Hornbeck) (ved forstadsbebyggelser sammenbygget med Randers) – bymæssig bebyggelse m. 1960: 627 indb. fordelt på 196 husstande (1930: 419, 1955: 604); fordelingen efter erhverv var 1950 flg.: 84 levede af landbrug m.v., 215 af håndværk og industri, 159 af handel og omsætning, 70 af transportvirksomhed, 49 af administration og liberale erhverv og 59 af aldersrente, pension, formue olgn.; 2 havde ikke opgivet erhverv – m. kirke, præstegd., kom.kontor, kro og maskinsnedkeri; Over Hornbæk (*1470 Øffre Hornbeck) m. centralskole (opf. 1956, udv. 1960), plasticfabr. og savværk (s.f. byen). – Gårde: Frøvadsholm (tidl. Oust Mølle).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

H. so., der sa. m. Tånum so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Middelsom og Sønderlyng hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Nørbæk so. So. udgør 4. udskrivningskr., 513. lægd og har sessionssted i Randers.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den hvidkalkede kirke, fordum viet til Skt. Laurentius, består af kor og skib samt sen. tilbygget v.tårn. De opr. mure er af limsten; men ved en omb. 1853–55 er ydermurene overalt skalmuret m. mursten og forsynet m. stræbepiller. Det opr. materiale ses ved den bev. korbue, der har svære, rundede konsolsten, og på skibets v.gavl, der har rundbuefrise, synlig i tårnets underrum; desuden er limstenen bev. i det murede alterbord, der ligesom kirkens ældste kerne s. 367 stammer fra den ældre middelalders romanske periode. Det senmiddelald. tårn af mursten har kamtakkede, blændingsprydede gavle; dets nedre stokv. er nu våbenhus m. dør i s.siden. Kirken er restaureret 1960. – Kirkens indre dækkes af bjælkeloft. På det murede alterbord står en katolsk fløjaltertavle m. udskårne figurer fra Claus Bergs Odenseværksted og m. topstykke tilsat i 1600t. (Thorlacius Ussing. Claus Berg. 52); tavlen er rest. 1933. Romansk font m. løverelieffer (Mackeprang. D. 229f.); ved fontens fod en sandstensflise m. indridset årst. 1592. Anseligt korbuekrucifiks fra 1300t. på velbev. korstræ m. evangelistsymboler i korsenderne. Prædikestol m. skåret årst. 1637 er if. indskr. opsat, mens hr. Iver Pedersen var sgpr. og Mikkel Christensen kirkeværge. Stoleværket har bev. gavle og låger m. skåret årst. 1653. I Randers Museum opbevares snitværker m. Niels Jonsen Vifferts våben o. 1600. I koret findes to ligsten, den ene over Anna Brahe, † 1722, enke efter Holger Rosenkrantz til Brusgd., den anden over Mette Cathrine Pags, † 1730 (g. m. Niels Rosenkrantz til Brusgd.); begge sten blev genfundet under korgulvet under en rest. af kirken 1960–61, ved hvilken lejlighed der kom nyt murstensgulv, alt inventaret istandsattes, og kirken fik nyt varmeværk (arkt. Edv. Thomsen).

Jan Steenberg dr. phil.

I so. lå Nederstmølle (* 1477 Nederst mølle). Oplysningen i Pont.Atlas, at der i so. har ligget tre hovedgde Fruerlund, Stanumgd. og Lenhøj, kan ikke verificeres.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skolen har tidl. ligget i Neder H. ved kirken, hvor den blev opret. 1730 af Niels Rosenkrantz til Brusgd.; i beg. af 1800t. blev den flyttet til Over H.

H. var før 1600 anneks til Kristrup og blev det igen 1615; ved reskr. af 8/3 1862 blev det bestemt, at det skulle være anneks til Tånum, og dette skete 1875.

En genforeningssten er rejst i Over H.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: En del af Fladbro skov, i alt 45 ha, ligger i so. Skoven ejes af Randers kom.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i so., men der har været 3 høje. – Ved Fladbro har der været en køkkenmødding, og i åen er fundet flere hjortetaksøkser og, lidt ø.f. broen, flere sværd og andre sager fra vikingetiden. I en mose ved Over Hornbæk er fundet 5 guldbrakteater, en sølv-bøjlenål og 2 glasperler.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.