Hove sogn

(Klinkby kom.) omgives af Skodborg hrd. (Tørring og Lomborg so.) samt Ramme, Dybe, Vandborg, Engbjerg og Hygum so. Grænsen til Hygum og Tørring so. løber til dels i et par i istidslandskabet dybt indtrængende stenalderfjorde, hvoraf den vestl. afvandes af Hove å, der forinden har løbet gennem Hove by. Det jævnt bølgede og mest lermuldede bakkeland hæver sig mod s., hvor det samtidigt bliver mere småkuperet og rummer adsk. vandhuller. Gennem so. går jernbanen Lemvig-Thyborøn (Klinkby stat.) og landevejene fra Lemvig til henh. Thyborøn og Bøvling.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1962: 1239 ha. Befolkning 26/9 1960: 576 indb. fordelt på 167 husstande (1801: 309, 1850: 408, 1901: 635, 1930: 636, 1955: 599).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Hove (1330–48 Houæ; so. u. 1803–4) m. kirke, skole, missionshus (opf. 1896) og mejeri (opret. 1900 som andelsmejeri, omb. 1913 og 1943, overgået til privat eje 1955); ved landevejen Hove-Tørringhuse De gamles Hjem (opf. 1963–64, arkt. J. Trillingsgaard) m. kom.kontor; Klinkby (o. 1525 Klyenkeby, 1595 Klinckby) m. ny centralskole m. realafd. under opførelse (arkt. Bach og Egemose; når den er færdig, nedlægges de andre skoler i Hove og Hygum so.), forsamlingshus (opf. 1949, arkt. Hempel og Fischer), sportsplads, jernbanestat. og posteksp. – Saml. af gde og hse: Refskov (o. 1525 Reffue skowe); Knagis; Smedsbol (1687 Smidsboel); Snabe (o. 1525 Snabe); Hove Kirkeby (*1487 Kirckebye); Hovdam (o. 1525 Hoffue dame), delvis i Vandborg so.; Højland (1610 Huifflanndt, 1664 Høylanndt) – Gårde: Hovvinkel (1549 Howinckell, 1587 Vinckel, 1638 Vester-Øster Venkell); Skovbygd., delvis i Hygum so.; Søgd.; Stigd. (1547 Stigaard); Hovmark (1664 Hou Marck); Refshale (1595 Reuffhall); Nødskov (1610 Nødtschouff); Toelbjerg (1610 Thuolbiergh); Løgbjerg (o. 1525 Løberg); Knorborg (1595 Knorbore); V. og Ø. Hovmade (*1478 Hou maye, 1595 Hoffmae, Øster Hoffmaae); Stenhule (1595 Stienhuolle); Hovlind (o. 1525 Hoffue Lyndt, 1595 Houlindtt, Houlindt); Bak; Mariebol (1577 Mariboe); Stor (Hovstov, 1610 Paa Stoer).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

s. 236

H. so., der sa. m. Hygum so. udgør ét pastorat under Vandfuld og Skodborg hrdr.s provsti, Viborg stift, udgjorde indtil 1962 sa. m. Hygum so. én sognekom.; ved kgl. resol. af 3/2 1962 blev Hygum-Hove kom. fra 1/4 1962 sammenlagt m. Tørring-Heldum og Vandborg-Ferring kom. til én kom.: Klinkby kom. Folketallet i de 3 sammenlagte kom. var ved folketællingen 1960: 2640 indb. fordelt på 720 husstande. H. so. har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Harboør so. So. udgør 5. udskrivningskr., III. udskrivningsområde, 206. lægd og har sessionssted i Lemvig.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, indv. til Skt. Peder, består af romansk kor og skib og gotisk v.tårn. De romanske mure er af granitkvadre på dobbeltsokkel. Begge døre og flere vinduer ses tilmurede. Det sengotiske tårns overdel blev nedtaget 1822, men genopf. 1875, dog ikke så højt som før. Det har nu pyramidetag. Tårnrummet har krydshvælv og rundbue ind mod skibet og tjener nu som våbenhus. Kor og skib har flade lofter. Kirken er restaureret 1943 ved arkt. M. B. Fritz. – Kalkdekorationer i korets n.- og ø.side er tildækket 1940. – Altertavle fra 1800t. m. nyere maleri (Kristus og Peter ved Genezareth sø) er 1943 erstattet m. en udsk. og forgyldt tavle af Børge Ishøy. Romansk granitfont m. terningfod stillet oven på en romansk sokkel. Prædikestol fra midten af 1700t. – I skibet storstykket af epitafium uden indskr., sign. A. Quandt fecit 1655, m. maleri af to præster, en kvinde og to små børn (Jakob Pedersen Munk, † 1640, 80 år gl., Jens Olesen Lemvig, † 1683, m. hustru).

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

Vinkel el. Hovvinkel ejedes 1542 og 1549 af adelsmanden Christen Mogensen, der 1543 nævnes i Hove. Hans søn Lars Spend i Vinkelgd. solgte 1568 sin iboende gd. i Hove til Malte Jensen Sehested til Holmgd. 1582 ejedes den af Christen Aagesen, og 1663 var den en bondegd. (16 tdr. hartk.) under Lindbjerg.

Adelsmanden Anders Christensen, mul. broder til ovenn. Lars Spend, skrives 1580 til Tolbjerg.

Helle Linde arkivar, cand. mag.

I præsteindberetn. fra 1638 nævnes Skt. Peders Kilde n.f. kirken (Schmidt.DH. 152).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I so. nævnes tidl. gdene Hofmandsborg (1506 Hoffmantzborgh), Lund (1664 Lundt, 1688 Lunds Værsted) og Nørgård (o. 1525 Nørgord) samt husene Kasthus (1799 Kasthuus), Lundsmark, Vinkelhus, Solhus og Stubbetoft, de sidstn. alle opført i matriklen 1844. Smedsbol hed tidl. Lusborg (1638 Lysborig, 1688 Luusborg).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i so., men der har været to nu sløjfede høje. – S.f. Hove er fundet en grav fra ældre romersk jernalder.

Hove var et eget pastorat, indtil det 1824 blev anneks til Hygum.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I H. so. fødtes 1560 Lars Dyrskøt, 1821 orientalisten V. Fausbøll, 1866 højskoleforstanderen P. C. Davidsen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.