Karleby sogn

(K.-Horreby-Nr. Ørslev kom.), herredets mindste, omgives af Østersøen samt Sdr. Alslev, Sdr. Kirkeby, Horreby og Horbelev so. Den jævnt bakkede overflade har sin kulmination i Delsehøj (20 m, trig. stat.) og sænker sig i øvrigt langsomt ned mod den flade Østersøkyst, hvor sandstranden i læ af Mellemskov byder på gode bademuligheder. Afvandingen af den lavtliggende Tunderup Slette sker gennem en sluse. Jorderne er særdeles gode og kalkrige, og den eneste skov er Søndre Mellemskov. Gennem so. går landevejen Horbelev-Nykøbing, langs hvilken en del villabebyggelse.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 860 ha. Befolkning 7/11 1950: 444 indb. fordelt på 123 husstande. (1801: 284, 1850: 420, 1901: 477, 1930: 475).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Karleby (*1231 Karlæby; u. 1796) m. kirke, præstegd. (opf. 1750, rest. 1949–50), skole (opf. 1922), forsamlingshus (opf. 1920), rekonvalescenthjem (for unge kvinder, opret. af Det Classenske Fideikommis 1877. 16–24 pl.), vandværk og telf.central; Tunderup (*1231 Tonnæthorp; u. 1796). – Saml. af gde og hse: Smalby m. Hjortebjerg Andelsmejeri og Hjortebjerg Skole (for ukonfirmerede piger, opret. 1866 af Det Classenske Fideikommis m. 15 pl.; fra 1935 drevet af »Foren. af 1837 til forsømte Børns Frelse«). – Gårde: Lindegård (17,9 tdr. hartk., 77 ha; ejdsk. 221, grv. 168). Donnemose Feriekoloni, ved Østersøen, (opret. 1918 af Det Classenske Fideikommis til Frederiksberg Kommunelærerforening).

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

K. so., der sa.m. Horreby so. og Nr. Ørslev so. udgør een sognekom. og sa.m. Horreby so. eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Systofte so., dog under amtets 5. folketingsvalgkr. So. udgør 2. udskrivningskr., 201. lægd og har sessionssted i Nykøbing.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken (mul. viet Skt. Jørgen el. Skt. Morten) er en senromansk munkestensbygn. bestående af kor og skib, der har lisener på langsidernes hjørner. I korgavlen et blændet, lancetformet, smiget vindue m. aftrappet sålbænk; spor af opr. vinduer ses over alle de nuv. I korets s.mur en lav, spidsbuet, falset, nu tilmuret præstedør i fremspring m. to spidsbuede blændinger. Skibets s.dør er omdannet, den tilmurede, spidsbuede, mangefalsede n.dør sidder i et delvis borthugget fremspring. Korets ø.gavl har spidsbuede blændinger. 1855 opf. på skibets v.gavl en tagrytter m. spåntækt spir, i vindfløjen Johan Fr. Classens forbogstaver. I ny tid rejstes i s. et våbenhus af munkesten og små mursten (arkt. Tvede); det har afløst et ældre. Kirken er hvidkalket og har bræddeloft og nye, spidsbuede jernvinduer. – Alterbord og portalformet altertavle, skænket 1832 af Det Classenske Fideikommis, m. indsat maleri: Kristus i Emaus, sign. Anker Lund 1892. †Altertavle, sikkert i ungrenæssance fra 1580erne, m. indskrifter i seks felter. Alterstager, if. indskr. skænket 1605 af sgpr. Niels Hansen Vingaard og hustru Margrethe, m. forbandelse over den, der vil fjerne stagerne til andet brug. Gotisk døbefont o. 1450 af gotlandsk kalksten m. 16-kantet kumme (Mackeprang. D. 401); sydty. dåbsfad o. 1575. Unggotisk krucifiksfigur o. 1300, af sa. type som Nr. Ørslev, i Stiftsmus. Enkel empireprædikestol o. 1810 m. samtidig opgang og himmel. †Prædikestol m. årst. 1589. Renæssance stolestader o. 1635, den sdr. række svarende til Tingsteds. Præste- og degnestol vist fra 1820erne. Pengeblok m. jernlåg fra 1766. Klokke støbt 1832 af I. C. og H. C. Gamst.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Litt.: DanmKirk. VIII. Maribo a. 1404–12.

På kgd. støbejernskors over stiftsprovst Hans Resen Steenstrup, † 1845, og hustru Johanne Magdalene, f. From, † 1832.

s. 984
(Foto). Karleby præstegård.

Karleby præstegård.

Præstegden opførtes 1750 af materiale fra Nykøbing slot; hovedrest. og moderniseret 1949–50.

I Falsterlisten (o. 1250) i ValdJb. nævnes Karleby (m. 4 bol og 288 ørtug skyldjord) og Tunderup (1 bol, 96 ørtug). Kongen ejer godt 5/6 af K. og knap halvdelen af Tunderup.

Chr. Lisse ordbogsredaktør, amanuensis, cand. mag.

Skove: Langs kysten et gennemsnitlig 600 m bredt skovbælte, Søndre Mellemskov (110 ha), der tilhører Korselitse. I skoven findes Donnemose Feriekoloni (se ovf.).

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Der er ikke og vides ikke at have været oldtidsmindesmærker i so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Befrielsessten i Karleby.

Litt.: Ole Rasmussen og F. V. Ingemann. Kirkestriden i Karleby-Horreby-N. Ørslev Sogne, AarbLollF. 1930. 87–97.