Mårup sogn

(Rubjerg-M. kom.) omgives af Skallerup, Vennebjerg og Rubjerg so. samt Skagerrak. I so. en enklave af Skallerup (Præstholm). Ud mod havet hæver sig den ejendommelige Lønstrup klint til en højde af 30–50 m. Mod s. er lagene stejltstillede, afvekslende sand- og lerlag, resultatet af isens tryk under sidste istid, og i århundredernes løb er der herfra fjernet store stykker af land. En del af klintevæggens sand rives løs af vinden og føres som flyvesand ind over land, hvor det aflejrer sig som klitter. Et stykke n.f. Lønstrup drejer en lavere klint, udformet i istidens slutning, ind i land, og s. 228 ml. denne og havet breder der sig en sandslette ud med lave klitter. Her er feriebyen Harerenden opført (1958: 187 sommerhuse). Ved Lønstrup danner en slugtformet dal, skabt ved en oversvømmelseskatastrofe 1877, en naturlig adgang til havet. Hvor landet ikke er dækket af flyvesand, er jorderne mest sandede, senglaciale aflejringer. Bortset fra nogle få plantninger er so. skovløst. Det gennemskæres af jernbanen Hjørring-Åbybro (Lønstrup stat.).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).
(Foto). Fiskebåde på stranden ved Løkken.

Fiskebåde på stranden ved Løkken.

Areal i alt 1955: 695 ha. Befolkning 1/10 1955: 586 indb. fordelt på 194 husstande. (1801: 179, 1850: 334, 1901: 466, 1930: 584).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. den enligtliggende, gl. Mårup kirke (1374 Mathorp) og Lønstrup (*1355 Lønnstrup, *1418 Lodenstrup, 1457 Lødenstrop), fiskerleje og badested – bymæssig bebyggelse med 1955: 378 indb. fordelt på 123 husstande (1930: 457); fordelingen efter erhverv i den bymæssige bebyggelse var 1950 flg.: 99 levede af landbrug, fiskeri m.v., 82 af håndværk og industri, 46 af handel og omsætning, 48 af transportvirksomhed, 14 af liberale erhverv og administration og 68 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 15 ikke havde givet oplysning om erhverv – m. kirke, kom.kontor (1951), skole (opf. 1900), hvilehjem, flere feriekolonier, Linnemanns Hotel, L. Badehotel, flere badepensionater, restaurant, biograf, campingplads, filial af Jelstrup-Lyngby Sparekasse, redningsstat., andelsmejeri (opret. 1930), jernbanestat., posteksp. og telf.central. – Saml. af gde og hse: Mårupgde; V. Vidstrup (*1436 Vester Vidstrup); Klithuse. – Gårde: Harregd.; Kirkedal.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

s. 229
(Foto). Mårup kirke set fra sydøst.

Mårup kirke set fra sydøst.

M. so., der sa. m. Rubjerg so. udgør én sognekom. og sa. m. Jelstrup so. ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Skt. Hans so. So. udgør 5. udskrivningskr., 500. lægd og har sessionssted i Hjørring.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kirke, der ligger ensomt, få hundrede m. fra klinten ud mod Vesterhavet, er siden 1928 ude af brug, og den vedligeholdes nu som fredet minde under Nationalmus. Det er en pyntelig bygning bestående af romansk kor og skib med vistnok sengotisk våbenhus. Den senromanske kirke er opført af teglsten iblandet enkelte kvadre og ret store mængder håndstore havsten. Nordsiden har bevaret den opr. udformning, der er karakteristisk for Vendsyssels teglstenskirker (Aarb. 1914. 139 f.), idet murene er leddelt af lisener, hvis mellemliggende felter foroven er afsluttet med dobbelte el. tredobbelte rundbuer, hvilende på forsk. formede konsoller. Korets n.vindue, der har aftrappet sålbænk, står bev. som ud- og indvendig niche. I skibet anes den tilmurede n.dør, og der skimtes længst mod v. et vindue. Den runde, trefalsede korbue står bevaret. 1797 er både skibets og korets s.mur ombygget fra grunden. Ved bygningens helt ommurede v.gavl ses fundamenterne af et sandsynligvis gotisk † tårn, der imidlertid, uvist når, er helt fjernet. Det lille våbenhus er sikkert sengotisk, men uden enkeltheder. – På alteret er opsat midtergruppen af en sengotisk altertavle, Skt. Anna selvtredie, vist fra o. 1520 og beslægtet med Skt. Catharina-figuren i Hjørring – altså langt ude et arbejde af Claus Bergs skole. Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra midt i 1600t. og stoleværket nyere. Klokke af Las Klockesteber med påkaldelse af Jesus og Maria (Uldall. 126. AarbVends. 1937. 4), tilbageflyttet til kirken 1939. Kirkens øvr. inventar er overført til den nye kirke i Lønstrup ligesom mindetavlen over de druknede fra The Crescent. Ved kirkens v.gavl er 1940 anbragt et meget stort anker fra The Crescent 1808. Kgd., der hegnes af stendiger, er overvejende græsgroet med rester af de karakteristiske træstakitter omkr. gravene. De druknede fra The Crescent er begravet her.

Erik Horskjær redaktør

Lønstrup kirke er opført 1926–28 (arkt. Vald. Schmidt og Charles Jensen), indviet 23/9 s. 230 1928), af gule mursten. Byggesum 87.500 kr., hvoraf 17.000 var indsamlet af beboerne. Kirken består af et tresidet langhus med vesttårn (1939), indv. overhvælvet med ét stort nethvælv. Af inventaret nævnes dele, som er overført fra Mårup kirke, nemlig kalk fra beg. af 1700erne, romansk granitfont, en af Vendsyssels smukkeste (Mackeprang. D. 150). sydty. dåbsfad o. 1575 med spejderne i Kanaan. I tårnrummet er opsat en mindetavle, bekostet 1895 til Mårup kirke af det britiske admiralitet over druknede søfolk fra marinefartøjerne The Crescent (strandet her 1808), St. George og Defence (strandet 1811 ved Bovbjerg). Klokke 1938, Smithske Støberier, skænket af gross. C. P. A. Jensen.

Erik Horskjær redaktør

I Lønstrup fandtes i middelalderen en adelig hovedgd. 1436–92 skrev Knud Jensen (Rotfeldt) († tidligst 1492) sig af L., og hans søn, væbneren Thomes Knudsen Rotfeldt († tidligst 1545) nævnes 1499–1543 i L. (Det 1344 nævnte »Lothenstorp« er Løjstrup, Galten hrd.).

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

I Lønstrup begyndte skudehandel o. 1765, og i hvert fald noget sen. var der her 2 kbmd. Kendt er især Axel Rosenkrantz Segelcke († her 1881), der havde filial i Hjørring.

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Litt.: C. Klitgaard i AarbVends. I. 1915–16. 337–39. Johan Skjoldborg i JySaml. 2. Rk. IV. 1893–95. 432 f.

Af fredede oldtidsminder er der kun den under Rubjerg nævnte Tophøj; men desuden har der været 4 andre høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ill. af Lønstrup strand I. 168.

V. Vidstrup var if. præstebeskr. 1638 »for nogle år siden« en stor by, som blev ødelagt af sandet; 1638 var der kun 6 fiskerhytter der.

Mårup so. var indtil 1912 anneks til Rubjerg.

I Mårup so. fødtes 1855 fiskeeksportøren K. M. Vendsyssel.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: P. Rømer Sanne. En Stranding paa Vestkysten i 1808, JySaml. 3. Rk. II. 1899–1900. 487–94, jf. sst. 3. Rk. III. 1901–03. 390–401, 411–12. Anton Jakobsen. En Prædiken i Maarup Kirke 1809, Aarb-Vends. 1928. 154–59. C. Klitgaard. »The Crescent«s Stranding ved Lønstrup 1809, sst. 1935. 211–19. N. J. Jørgensen. Katastrofen i Lønstrup d. 11. Aug. 1877, sst. 1939. 122–28. C. Klitgaard. Handelshuse i Klitten, sst. 1953–54. 105–62. Jf. Mårup.