Marvede sogn

(M. kom.) omgives af Hyllinge, Karrebæk, Fyrendal og Kvislemark so. Det lavtliggende, jævne el. småbakkede land domineres ganske s. 924 af den betydelige bakke Menstrup Bjerg (43 m, trig. stat.), der er en plateaubakke, dannet ved sedimentation af ler i et issøbassin. Terrænformerne synes i det hele at antyde en israndslinie parallelt med Sjællands sv.kyst og med afvanding gennem Saltø å, der løber langs n.grænsen. Jorderne er jævnt gode morænelersjorder, mod s. dog noget sandede. Gennem det skovløse so. går landevejen Næstved-Skælskør.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 1581 ha. Befolkningen 7/11 1950: 797 indb. fordelt på 239 husstande. (1801: 423, 1850: 644, 1901: 652, 1930: 819). Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1940 i flg. grupper: 512 levede af landbrug m.v., 188 af håndværk og industri, 42 af handel og omsætning, 20 af transportvirksomhed, 24 af administration og liberale erhverv og 51 af aldersrente, formue, pension olgn., medens 8 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet Marvede kirke (o. 1370 Marwith) m. præstegd. og byerne: Menstrup (1387 Meenstorp; u. 1791) m. centralskole (opf. 1939, arkt. F. Halleløv) m. sognebibl. (opret. 1941; 1538 bd.), missionshus, kom. kontor, ml., kro, Marvede Sogns Spare- og Laanekasse (opret. 1872; indskud 31/3 1954 0,6 mill. kr., reserver 0,02 mill. kr.), filial af Banken for Næstved og Omegn og telf.central; Spjellerup (*1458 Spiellerup; u. 1796) m. forsamlingshus; Brorup (1421 Brothorp; u. 1792). – Saml. af gde og hse: Menstrup Enghave. – Gårde: Spjellerupgd., indtil 1907 under Holsteinborg (25,6 tdr. hartk., 150 ha; ejdsk. 320, grv. 185).

J. Tyge Møller lektor, dr. phil.

Marvede so., der udgør een sognekom. og sa.m. Hyllinge so. eet pastorat, har tingsted i Rude og hører under 16. retskr. (Skælskør kbst. og Vester Flakkebjerg hrd. med Korsør kbst. og landjurisdiktion samt Holsteinborg birk), 12. politikr. (Skælskør-Korsør), Slagelse amtsstuedistrikt, Herlufsholm lægekr., 17. skattekr. (Skælskør), 16. skyldkr. (Sorø amtr.kr.), amtets 4. folketingsvalgkr., dets 3. forligskr. (Rude) og udgør 2. udskrivningskr., 306. lægd og har sessionssted i Skælskør.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken er et langhus, bestående af romansk skib og gotiserende ø.forlængelse fra 1863–64 (J. D. Herholdt). Af andre tilbygn. findes nu kun et sengotisk tårn i v., af munkesten (med lidt yngre trappehus i s.); et sakristi og et våbenhus blev nedbrudt 1863. Skibet er af rå kamp med detaljer af granit og kridt; kun et s.vindue og n.døren spores. Skibet har to smukke stjernehvælv fra o. 1500, og disse er efterlignet i ø.forlængelsen. Skibets store støttepiller med sprængbuer er fra 1863. Tårnets underste stokv. er hvælvet, dets v.gavl har blændinger og ø.gavlen er glat. Kirken er rest. 1942 (Marinus Andersen). – Delvis middelald. kgd.smur af munkesten med kamtakket portal i ø.

Elna Møller arkitekt

1942 fremdroges sengotiske kalkmalerier fra o. 1525 i skibets østligste fag (passionsbilleder). – Alteropbygningen, udført af Peters, er samtidig m. det nye kor og består af en krucifiksgruppe over et fodstykke m. bronzeret zinkrelief efter Lucas 2,10–11. Alterkalk 1580 m. præstens navn. Tysk alterbibel 1720 m. messingbeslag. Romansk granitdøbefont m. tovstave, ophugget. Nederlandsk dåbsfad af messing, omtr. som Vallensved. Sengotisk korbuekrucifiks fra 1475–1500, af landlig karakter. Prædikestolen, o. 1630, er sikkert fra Abel Schrøders værksted m. Kristus, evangelist- og apostelfigurer på hjørnerne og i storfelternes nicher; de opr. farver er fremdraget 1944. Nyt stoleværk. Klokker: 1) 1685, støbt af Claus Jørgensen, Kalundborg, 2) 1918.

Erik Moltke redaktør, dr. phil.

Litt.: DanmKirk. V. Sorø a. 1040–45.

På kgd. er begr. politikeren Hans Hansen (-Menstrup), † 1899.

s. 925

Menstrup er en meget stor landsby, hvor i middelalderen såvel Roskildebispen som Skovkloster, Antvorskov og Ringsted klostre har ejet gde, som bortforlenedes. 1387 fik hr. Fikke Moltke tillige med Solte (sen. Saltø) len 5 gde i M. 1408 nævnes Tidicke Bæne (el. Tyge Benck) af M., 1416 væbn. Velatus Kat. 1472 lejede landsdommer i Sjælland hr. Henrik Meinstorf († 1497) for livstid af abbed Børge i Ringsted kloster gde i M. 1504 solgte kong Hans 9 gde i M. til Oluf Daa af Ravnstrup.

Jens Holmgaard arkivar, cand. mag.

Fredede oldtidsminder: Ved Spjellerup den ret anselige høj Lerhøj. – Sløjfet el. ødelagt: En ubest. stengrav og en større høj, Knoldhøj.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Genforeningssten i Spjellerup, rejst 1920. Mindesten for befrielsen 1945 i Menstrup.

F. D. Møller, g.m. Jutta Bojsen-Møller, var sgpr. i M.-Hyllinge 1874–88.

I Marvede so. fødtes 1819 politikeren Hans Hansen (-Menstrup), 1848 præsten J. H. Monrad.

Litt.: AarbSorø. 1917, 149–61; 1935, 8–28; 1950, 16–39; 1954.