Mygind sogn

(M.-Krogsbæk-Skørring kom.) omgives af Lime so., Galten hrd. (Voldum so.) samt Hørning so. På skellet til sidstn. løber den kanaliserede Alling å, hvis tilløb Skader å danner grænsen til Galten hrd., mens et andet tilløb, Rosenholm å, skiller so. fra Voldum. Fra Alling å’s brede tunneldal hæver istidslandskabet sig til en bølget moræneoverflade m. ganske gode jorder. Højeste punkt (Jomfruhøj 51 m) ligger i Mygind skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 338 ha. Befolkning 26/9 1960: 153 indb. fordelt på 51 husstande (1801: 142, 1850: 172, 1901: 189, 1930: 184, 1955: 154).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Mygind (1396 Mygynd; u. 1787) m. kirke, præstegd., afdelingsbibl. (i tidl. skole) og forsamlingshus (opf. 1898). – Gårde: Mygind Ml.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

M. so., der sa. m. Krogsbæk og Skørring so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Rougsø og Sønderhald hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Fausing so. So. udgør 4. udskrivningskr., 306. lægd og har sessionssted i Randers.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af kor og skib m. v.forlængelse, hvorover et lille tårn, samt våbenhus mod s. Kor og skib er romansk, af granitkvadre på sokkel m. skråkant. I koret er opr. vinduer bev. mod ø. (tilmuret) og n., ligesom et vindue i skibets n.side er i brug. Begge døre, m. rundstav langs kanten og glat tympanonfelt, er bev., den ndr. tilmuret. Korbuen, m. profilerede kragbånd, er opr. I senmiddelalderen er skibet forlænget mod v., o. 6 m, af udflyttede kvadre og rå kamp. Fra gotisk tid er også det rummelige våbenhus, af kamp og munkesten. I nyere tid s. 900 (efter 1768) er over v.forlængelsen rejst et spiragtigt murstenstårn m. skiferklædt pyramidetag (årst. 1881 i vindfløjen). Ved hver side af tårnet er fraskilt et lille rum til redskaber m.m. Kirken er delvis hvidkalket og tækket m. røde tegl. Kor og skib har bjælkeloft (fremdraget 1942). Kalkmalerier (bl.a. en korsfæstelsesscene) fra o. 1500 fremdroges i forb. m. en hovedistandsættelse 1942, men blev atter overkalket. – Alterbord fra 1942 af kvadre fra den o. 1880 nedrevne Halling kirke. Altertavle fra 1920 m. maleri (Kristus, Martha og Maria) af J. Th. Skovgaard. Alterstagerne er formentlig fra o. 1650. Knæfaldsskranken er givet af sgpr. Chr. Albr. Copmann og hustru 27/2 1766. Romansk granitfont m. akantusranke (Mackeprang.D. 299). Glat messingdåbsfad m. to adelsvåben (Gyldenstierne og mul. Lange). Prædikestol fra 1588 istandsat 1942 m. staffering fra o. 1700. Stolestader fra 1942. Ny series pastorum. Lysekroner fra 1934. Harmonium. Klokke fra 1902, støbt til Krogsbæk (Karlby) kirke.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

I M. so. er der to helligkilder, Vor Frue kilde ved bakkerne mod Rosenholm å og Helligkilde ø. derfor (Schmidt.DH. 143).

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i so., men der vides at have været 3 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: P. A. Petersen. Hr. Christopher Beyer, den store Procesmager i M., AarbRanders. 1946. 75–96.