Nørre Højrup sogn

(Uggerslev-Nr. H. kom.) omgives af Uggerslev, Skamby, Grindløse og Nr. Nærå so. Den bølgede morænelersklædte overflade kulminerer i Finshøj med 38,9 m (trig. stat.) og begrænses i v. af en flere steder næsten 30 m høj skrænt ned mod den brede istidsdal, der i nutiden danner leje for Ellebæk å. I dalen ligger Nr. Højrup mose. Gennem det skovløse so. går landevejen Odense-Bogense over Uggerslev.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 419 ha. Befolkning 7/11 1950: 262 indb. fordelt på 67 husstande. (1801: 147, 1850: 193, 1901: 250, 1930: 266).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 349

I sognet byen: Nr. Højrup (*1386 Hødorp; u. 1797) m. kirke og kro. – Saml. af gde og hse: Nr. Højrup Mark. – Gårde: Højrupgd.

M. Walther seminarielærer, cand. mag.

Nr. H. so., der sa.m. Uggerslev so. udgør een sognekom. og eet pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Krogsbølle so. So. udgør 3. udskrivningskr., 143. lægd, og har sessionssted i Otterup.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den smukke lille kirke er helt af munkesten. Ældst er det formentlig romanske skib. I gotisk tid er der ved skibets ø.hjørne sat diagonaltstillede stræbepiller, af hvilke den nordl. endnu står. Sen., nær middelalderens slutn., er det opr. kor nedrevet og et nyt opf. i skibets bredde. Fra senmiddelalderen stammer også våbenhuset mod n. og tårnet i v., der ved en lav spidsbuet arkade, der sen. er tilmuret, stod i forb. m. skibet. Tårnet har gavle i ø. og v. og desuden i n. og s. små gavlkviste m. glugger. Både tårnrum og langhus har ret lavtspændte gotiske krydshvælv; der er vægbuer og hjørnepiller i skibets v.ende, men i øvrigt forløber hvælvene i murene. Alle vinduer og døre er fladbuede gotiske. Såvel kor som våbenhus og tårn har smukt blændingsprydede trappegavle. Ved kirkens hovedistandsættelse 1955 er våbenhusets ndr. del taget ind til ligkapel, medens der i resten af rummet er indrettet materialhus m. adgang fra skibet ad den gl. n.dør. Til gengæld er der i tårnrummet, der har opr. dør i v., indrettet forhal, og en dør er indsat i spærremuren til skibet. – Den ældre altertavle, et Getsemane-maleri fra 1846 i drabelig ramme, er 1955 nedtaget og kirkens sengotiske krucifiks, der fandtes på våbenhusloftet 1924, anbragt på alteret. Messingdrevne alterstager af renæssancetype. Romansk døbefont af granit m. glat kumme. Prædikestol og stolestader, der er enkle arbejder fra nyere tid, er 1955 nystafferede på særdeles heldig vis (Ernst Trier). Jernbunden fattigblok. – Klokken er omstøbt hos Allerup i Odense 1861.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

1688 nævnes Tinghuset under Nr. Højrup by.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: Ø.f. byen den anselige høj Finshøj. – Sløjfet: Nø.f. byen en gruppe på 7 stengrave, hvoraf de to jættestuer; v.f. byen 3 stengrave og en høj, hvori er fundet et bronzesværd. – Nv.f. byen en ældre jernalders boplads.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: FynskHj. IX. 1936. 123.