Obbekær sogn

(O. kom.) omgives af Kalvslund so., Ribe kbst., Seem so. og Haderslev a. (Gram og Sdr. Hygum so. i Frøs hrd.). S.grænsen dannes af Ribe å, langs hvilken der er udstrakte enge (Tofteng, Stavrho). Til so. hører en lille enklave s.f. Ribe å, i Seem so. Det meste af so. ligger på den hedeslette, der af istidens smeltevandsfloder er dannet her i Ribe ås mundingsområde, lavt, sandet terræn, sine steder lidt uroligt af flyvesandsdannelser. Store dele af dette flade terræn, det meste af so.s nordl. del, er dækket af udstrakte moser (Fæsted mose, Gammelmose, Langskifter), hvoraf nu en stor del er opdyrket. Nordligst i so. strækker en tunge af bakkeøterræn sig ind i so.; her har vi so.s største højde, 21 m o.h., og her ligger skoven Haslund krat, hvoraf 64 ha er naturfredet.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 1739 ha. Befolkning 26/9 1960: 325 indb. fordelt på 82 husstande (1801: 99, 1850: 111, 1901: 255, 1930: 284, 1955: 336). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1960 i flg. grupper: 221 levede af landbr. m.v., 35 af håndv. og industri, 10 af handel og omsætning i øvrigt, 7 af transportvirksomhed, 14 af administration og liberale erhverv, 1 af anden erhvervsvirksomhed og 26 af formue, rente, understøttelse olgn.; 11 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Obbekær (1518 Apker, 1537 Obbekier; u. 1787–88, 1792) m. kirke, præstebol. (opf. 1960), centralskole (opf. 1957) m. kom.kontor, forsamlingshus (opf. 1896, udv., m. scene, 1951) og telf.central. – Saml. af gde og hse: Haslund; Vesterenge; Kamp, delvis i Sdr. Hygum so., Haderslev a. – Gårde: Fæstedhede; Bjerregd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

O. so., der udgør én sognekom. og ét pastorat under Ribe kbst.s samt Ribe og Gørding hrdr.s provsti, Ribe stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Ribe Domkirkes landso. So. udgør 7. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 5. lægd og har sessionssted i Ribe.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den beskedne kirke, der består af kor og skib m. våbenhus i v., er opf. 1884–85 (indv. 20/12 1885) ved arkt. Winstrup. Den er bygget af røde mursten i senromanske stilformer m. lisener og rundbuefriser, savskifter og har falsede rundbuevinduer. Over v.gavlen er der et ottekantet, minaretagtigt muret spir og på korets ø.gavl en klokkekam. Våbenhuset har indgang både fra v. og n. Indvendig er der flade lofter. Altertavlen, der er en gave fra Jordrup kirke, er et ganske enkelt renæssancearb. m. korintiske søjler. I midterfeltet nyere maleri »Et er fornødent« og i sidefelterne Thorvaldsenske apostle.

Erik Horskjær redaktør

Skove: Mod n. noget krat. Til Kamp, der ejes af gdr. Terman H. Bech, hører således 12 ha.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 5 høje, hvoribl. de 3 Røgelhøje i Haslund krat. – Sløjfet el. ødelagt: 6 høje, der alle, ligesom de bevarede, ligger i so.s nordl. del. – Vestligt i so. er der fundet urner, antagelig fra jernalderen.

So. hørte før 1864 til den kongerigske del af Fole so.; det blev 1964 ved Danmark, men søgte s. 1049 stadig Fole kirke, indtil der blev bygget kirke i O. Indtil 1918 var sgpr. tillige lærer ved O. skole. Nu er den residerende kapellan ved Skt. Katharinæ kirke i Ribe tillige sgpr. for O. Ved freden 1864 fik so. tillagt nogle fattige mose- og engstrækninger fra Hygum so. og fik i erstatning en årlig godtgørelse af statskassen.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I O. so. fødtes 1868 højskoleforstanderen Rasmus Vind.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.