Ølby sogn

(Ø.-Asp-Fovsing kom.) omgives af Struer kbst., Gimsing, Vejrum og Fovsing so. samt Skodborg hrd. (Resen so.), hvorfra so. skilles ved Kilen. Dennes omgivende stejlsider og bugtede forløb angiver dens oprindelse som tunneldal. Mod sv. fortsætter dalen som et formentligt senglacialt erosionssystem forbi s. 281 Kærgårds vandml. Resten af so. har en ujævnt bølget, mod s. mere småbakket overflade, fortrinsvis m. gode, lermuldede jorder.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1962: 1168 ha. Befolkning 26/9 1960: 400 indb. fordelt på 109 husstande (1801: 192, 1850: 184, 1901: 396, 1930: 443, 1955: 392).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet Ølby Kirkeby (1330–48 Ølby) m. kirke, skole (opf. 1907), missionshus (opf. 1894), sportsplads, Ølby-Asp og Fovsing Spare- og Laanekasse (opret. 1878; 31/3 1963 var indskuddene 705.000 kr., reserverne 78.000 kr.) og telf.central; V. Ølby (1610 Westerølby; u. 1787) m. præstegd. (opf. 1894); Ø. Ølby (*1491 Øster Ølby; u. 1788). – Gårde: Kokholm; Ølbygd. (1610 Ølbygrd); Ørgd.; Søndergd.; V. Ølbygd.; Damgd.; Nr., Sdr. og Ny Dalgd.; Mølbjerg; Kærgårds Ml. (1547 Kergaards Mølle) m. dambrug; Brasholm; Dueholm; Kirkegd.; Hanedal (Nr. Kokholm); Tagd.; Melgd.; Sdr. Ølbygd.; Møllegd. Ved Skovlund i Ø. Ølby et større mørtelværk.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ø. so., der sa. m. Asp og Fovsing so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hjerm og Ginding hrdr.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Vejrum so. So. udgør 5. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 178. lægd og har sessionssted i Struer.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, viet til Skt. Nicolaus, består af kor, skib, våbenhus (nu materialskur) mod n. og et nyere tårn ved v.gavlen. Kernen er det romanske kor og skib, begge blytækkede og opf. af granitkvadre på skråkantsokkel. Fire opr. vinduer er stadig i funktion, dog noget udv. i lysningen. S.døren er helt forsv. Den tilmurede n.dør skimtes svagt under skibets indre hvidtekalk. Våbenhuset, af små sten, er mul. fra tiden o. 1800. Et tårn byggedes 1905 foran v.gavlen, hvorefter tårnrummet fungerer som forhal. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er den romanske korbue m. enkelt profilerede kragsten bev. Ved en brand 1911 blev koret m. dets inventar delvis ødelagt, således alterbord og -tavle fra o. 1600, altersølv, messehagel, loft og gulv. En rest af det murede alterbords gl. plade m. helgengrav er indmuret i korgulvets nv.hjørne. Ny altertavle m. bord og knæfaldsskranke blev anskaffet 1911, efter tegn. af N. Termansen, udf. efter gl. renæssancemønstre m. et maleri, den korsfæstede, af Poul Christiansen 1912. To alterstager er skænket 1695 af sgpr. Jens Poscolan (Paaske) og sognemændene. Romansk font af granit har glat kumme og høj fod m. hjørneknopper. Prædikestol i renæssance fra o. 1600 m. balustersøjler, arkadefelter og samtidig himmel. To lysekroner skænket 1905 og 1945. På skibets n.væg en series pastorum (vistnok anskaffet 1911). Nyere stoleværk. Spor af kalkmalet frise fandtes 1904, men er atter tildækket. Den skriftløse middelalderklokke blev omstøbt 1924. På kgd., der blev udv. 1961 m. delvis omsætning af de gl. kampestensdiger, ligger en stor gravsten over sgpr. Jeppe Gundorph, † 1821.

Jan Steenberg dr. phil.

Da Henrik Richter til Kongensgd. 1760 frasolgte bøndergodset, købte løjtn. Philip Ferdinand v. Kühlwein († 1790) en gård i Ø. Ølby, der sen. kaldtes Parrebjerg. 1782 solgte han den til sin svigersøn Jens Christensen Venø († 1793), hvis enke Vilhelmine Christiane v. K. († 1839) kort efter sin anden mand David Ellerbæks død 1822 solgte gden til deres søn Jens Davidsen, som 1832 solgte den til ejeren af Ravnsgd. Henrik Nielsen, der lagde jorden under Ravnsgd.

Helle Linde arkivar, cand. mag.

Kilen, der tidl. har skåret sig dybere ind mod sv. og som har været en åben vig fra Struer bugt, er 1856 lukket med en dæmning m. sluseværk, hvorover jernbane og landevej går; tidl. var her et vadested.

Skt. Nicolaj kilde, nævnt 1638, lå ø.f. kirken; nu er der branddam på stedet (Schmidt.DH. 152).

Fredede oldtidsminder: 10 høje og en langhøj. En del af disse ligger langs oldtidsvejen, der her passerer dalen ved Kærgårds Mølle ved v.enden af fjorden Kilen. Her ligger langhøjen og s. 282 en større høj, og på gården Mølbjergs mark ligger en gruppe på 5 høje, hvoraf flere er ganske anselige. Andre større høje ligger s.f. Ø. Ølby, sv.f. Ørgård og ved præstegården. – Sløjfet el. ødelagt: En langhøj og 33 høje, hvoraf en stor del lå langs oldtidsvejen. – Ved Mølbjerg findes en betydelig boplads fra jættestuekulturen.

1/4 1950 indlemmedes Foldgd., 33 ha, i Struer kom., efter at denne havde købt gden; også Østergd., 25 ha, har denne kom. købt.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Chr. Jensen. Præsten Jacob Schrive, AarbHards. 1924. 38–62. Peder Christensen. Ølby-Asp og Fousing sogne. 1959.