Øster Velling sogn

(Ø. V.-Helstrup-Grensten kom.) omgives af Helstrup, Grensten, Langå og V.Velling so. samt Sønderlyng hrd. (Ålum so.). So. skilles fra Sønderlyng hrd. af Nørreå og fra Helstrup og Grensten so. af Ellebæks brede og af høje skrænter begrænsede dalstrøg. Her ligger mod n. Ø.Velling skov. Det noget småbakkede terræn i so.s indre har lermuldede jorder af god beskaffenhed. Gennem so. går landevejen Randers-Silkeborg over Ans.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 889 ha. Befolkning 26/9 1960: 341 indb. fordelt på 105 husstande (1801: 165, 1850: 232, 1901: 389, 1930: 421, 1955: 363).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Øster Velling (*1231 Wæling, 1355 Østerwælyngh; u. 1789) m. kirke, præstegd., forsamlingshus (opf. 1899), Øster Velling Pastorats Spare- og Laanekasse og vandml. (m. elektricitetsværk). – Saml. af gde og hse: Dagsvad m. andelsmejeri (opret. 1887).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

Ø. V. so., der sa. m. Helstrup og Grensten so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Middelsom og Sønderlyng hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under s. 395 de sa. kr. som V. Velling so., idet dog en del af so. – bl.a. Bistrup hovedgård og en del huse og gde under denne – hører under Randers amtstuedistrikt m. amtstue i Randers. So. udgør 4. udskrivningskr., 527. lægd og har sessionssted i Randers.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den kullede, teglhængte kirke består af kor og skib samt nyt våbenhus på n.siden. De ældre dele, kor og skib, stammer fra romansk tid og er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel, men kirken er dog i den nuv. skikkelse p.gr.af brøstfældighed helt ombygget 1875 m. benyttelse af gl.t materiale (arkt. F. Uldall) og indv. 2/1 1876. Våbenhuset, der ligeledes synes fornyet 1875, blev atter nybygget 1940. N.sidens tre romanske vinduer er utvivlsomt alle af romansk oprindelse, men udv. i lysningen. N.døren m. gl. kragsten er endnu i brug, men delvis fornyet. Det indre, der dækkes af bjælkeloft, har fået sin nuv. skikkelse 1875, men koret er atter omdannet 1940–41, da der lagdes nyt murstensgulv (arkt. S. Vig-Nielsen). Alterpartiet er fra denne sidste rest. m. bord muret af gule sten og derover en krucifiksgruppe, Den Korsfæstede ml. Maria og Johannes, udf. af J. Th. Skovgaard; den ældre alterprydelse, et krucifiks udf. af N. W. Fjeldskov 1875, hænger nu over n.døren. Tre gotiske helgenfigurer af træ, fundet på våbenhusets loft, indgik 1940 til Nationalmuseet. Romansk font af granit m. mandshoveder og bladornamenter. Den ejendommelige firesidede prædikestol m. drejede søjler og dobbeltfelter m. udsavede balustre er i renæssance fra o. 1600. Foran denne en gl. degnestol m. skåret årst. 1588. Den skriftløse klokke, i et lydhul i v.gavlen, er fra ældre middelalder (Uldall. 4, 10). I skibets v.væg er indmuret en gravsten over Søren Pedersen Velling, † 1624. I korets n.væg en sten over sgpr. H. M. Berg, † 1787. Vedr. runesten, se ndf.

Jan Steenberg dr. phil.

Litt.: AarbViborg. 1942. 64f. Kirke og Sogn. Viborg Stift. 840ff.

Vistnok i dette so. har ligget en gd. Madegård (*1453 Madegaards skouff, 1497 Maygard).

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Øster-Velling birk. Allr. i ValdJb. havde kongen et betydeligt gods i »Wæling« (3 mark guld tillige med byen, der var 5 bol), sen. var det et særligt len, som af dronning Margrete blev bortforlenet til Stig Andersen, omkr. 1500 var Erik Ottesen Rosenkrantz lensmand, derefter hans svigersøn Predbjørn Podebusk. 5/9 1569 blev Ø. Velling birk skødet til Erik Podebusk, det bestod da af 13 gde i Ø. Velling, Velling Mølle, Torup og Madegård. Hvis Erik Podebusk døde uden livsarvinger, måtte hans hustru beholde det på livstid, hvorefter det atter skulle tilfalde kronen. Da ægteparret ingen børn havde, overtog kongen på ny birket. 1594 fik kronens bønder i Grensten, Helstrup og Svenstrup byer lov til at søge birketinget. 1686 blev det lagt sammen med Middelsom-Sønderlyng hrd.

Ca. 1680 blev tinget holdt på Helstrup mark ved Randers-vejen.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 1926–43. 41. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1936. 273.

Skove: So.s eneste skov, Øster Velling skov, 50 ha, er opdelt på flere parceller, der hører under egnens gde.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 7 høje, samt to helleristningssten, der blev fundet i den sløjfede Mandbjerghøj nær Velling vandmølle; den ene har en del små cirkler, hvoraf nogle er omskrevet med ovaler. – Sløjfet el. ødelagt: 20 høje; Mandbjerghøj indeholdt en grav fra ældre bronzealder med sværd og bæltekrog med guldplade.

Ved kirkens ombygning blev fundet et brudstykke af en runesten, nu i Nationalmuseet; det eneste af skriften, der er bev., er: – – Thorg – – (DRun. 129).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

I Øster Velling so. fødtes 1839 præsten W. L. Nannestad.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.