Ribe Domkirkes landsogn

(Ø. Vedsted kom.) omgives af V. Vedsted so., Tønder a. (Roager so. i Hviding hrd.), Seem so., Ribe kbst. og Farup so. Der er flere små enklaver i Ribe kbst. og en lidt større enklave ml. V. Vedsted og Farup so. og Vesterhavet. N.grænsen dannes delvis af Ribe å. So.s sydøstre del er lavtliggende, sandet bakkeøterræn (største højde 15 m o.h.), sine steder m. flyvesand. Omkr. Ø. Vedsted er der hedeslette og n. og v. derfor marskenge. Mod s. er der en del plantage (Tradsborg og Klåbygård plantager). Gennem so. går banen Ribe-Tønder og hovedvej A 11 (Varde-Tønder).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 1159 ha. Befolkning 26/9 1960: 351 indb. fordelt på 96 husstande (1801: 199, 1850: 206, 1901: 289, 1930: 317, 1955: 308). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1960 i flg. grupper: 188 levede af landbr. m.v., 80 af håndv. og industri, 13 af handel og omsætning i øvrigt, 3 af transportvirksomhed, 22 af administration og liberale erhverv, 3 af anden erhvervsvirksomhed og 35 af formue, rente, understøttelse olgn.; 7 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Ø. Vedsted (1288 Osterwitstæth, 1291 Østærwith(æ)stath, Østerwithestath; u. 1773) m. skole (opf. 1899, udv. 1942), bibl. (i skolen; opret. 1952; 1100 bd.), forsamlingshus (opf. 1921) og C. H. Petermanns bakelit- og plasticfabr. (31 arb.). – Saml. af gde og hse: Inder Bjergum. – Gårde: Klåbygd. (1291 Klaby); Skønagergd.; Grangd. Klåbygd. mergelleje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

s. 1040

R. Domkirkes landso., der udgør én sognekom. og sa. m. Ribe Domkirkes so. ét pastorat under Ribe kbst.s samt Ribe og Gørding hrdr.s provsti, Ribe stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Ribe kbst. So. udgør 7. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 7. lægd og har sessionssted i Ribe.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I Ø. Vedsted lå nonneklostrets ladegård, som kongen efter reformationen lagde under Riberhus. 1720 skænkede kongen bygningerne til stiftamtmand i Ribe Henrik Ernst v. Calnein, og 1743 skødede han ladegårdens hovedgårdstakst (92 tdr. hartk.), der da var bortforpagtet til bønderne, til Sigfred Enholm og dr. med. Anker Ankersen, som hver fik en halvpart. Jorderne var tidl. ved auktion tilslået Fr. Hein til Stensgd., som havde overdraget dem til ovenn.

Helle Linde arkivar, cand. mag.

Dronning Margrethe Sprænghest gav 1259 Ribe Domskole noget gods i Ø. Vedsted og Yder Bjergum.

Ved Klåbygd. er der et stort mergelleje, hvorfra der, til dels ved mergelbane, er udkørt store mængder mergel til omegnens so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Mod s. en del plantage, således Tradsborg plantage, 70 ha, hvoraf en del i V. Vedsted so. jf. s. 1056. Den er anl. 1882 på kyttehede og består på nuv. tidspunkt overvejende af 1–30-årige kulturer (2. generation). Plantagen tilh. fru H. Stürup, Gentofte. Klåbygård plantage, 36 ha, anl. 1881, tilh. et aktieselskab. Klåbygård skov, 17 ha, ejes af dir. V. Rahbek, Klåbygård.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Der er ingen bevarede oldtidsmindesmærker i so., men på marken Femhøjsagrene n.f. Tradsborg plantage skal der have ligget 5 høje, hvoraf der nu intet spor er. – V.f. Ø. Vedsted er der fundet en boplads fra ældre romersk jernalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.