Røgen sogn

(R.-Sporup kom.) omgives af Sporup, Dallerup og Skannerup so. Det især mod s. stærkt bakkede terræn når i Birkebakke 103 m, mens højeste punkt (i Hundskov) er 112 m. Grænsen til Dallerup følger bunden af en mærkelig, slynget dal m. skovklædte skrænter (Klintrup skov, L. Lyngdal s. 583 skov). Mod ø. bliver terrænet noget jævnere og stedvis småbakket. Ø.f. Røgen ligger Rukær. Jorderne er middelgode, sandmuldede. Længst i sø. passerer landevejen ml. Låsby og Hammel.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).
(Foto). Røgen kirkes døbefont.

Røgen kirkes døbefont.

Areal i alt 1960: 1091 ha. Befolkning 26/9 1960: 399 indb. fordelt på 118 husstande (1801: 194, 1850: 319, 1901: 415, 1930: 437, 1955: 414).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Røgen (*1418 Røgen; u. 1780, 1783 og 1788) m. kirke, præstegd., skole, forskole, bibl. (i skolen; opret. 1962 ved sammenslutning af R. og Sporup so.s bibl.; 3800 bd.) og forsamlingshus (opf. 1960); Klintrup (*1485 Klinttrup; u. 1781 og 1782). – Saml. af gde og hse: Ovstrupgde (*1565 Oustrup marck; u. 1780); Klintrup Hede; Skytsbjerg andelsmejeri (opret. 1889). – Gårde: Ovstrupgd.; Ovstruplund; Løkkegd. (1683 Lychehuuset).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

R. so., der sa. m. Sporup so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hjelmslev og Gjern hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Hammel so. So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 219. lægd og har sessionssted i Hammel.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, der ligger højt på en banke m. stejlt fald mod ø. og s., var i sit opr. anlæg en romansk kvaderstensbygn., bestående af apsis, kor og skib, men er stærkt ændret ved en ombygning 1864. s. 584 Nu står af det ældste anlæg kun kor og skib i stærkt omsat kvadermurværk på skråkantsokkel. På skibets n.mur ses spor af et tilmuret, romansk vindue. Begge skibets døre er forsv., men ved tårnet er hensat et par søjlerester og nogle kapitæler, der formentlig stammer fra en af portalerne. Ved ombygningen 1864 blev apsis revet ned, en ny korgavl opf. m. anv. af de krumhugne apsissten, og der indsattes et par vinduer m. indfatninger af røde mursten (atter tilmuret 1938). Desuden fik den øvr. kirke nye, store, rundbuede jernvinduer, og sidemurene forhøjedes m. røde mursten; ved v.siden opførtes et tårn m. kamtakkede gavle; kirkens hovedindgang blev henlagt til tårnets s.side, og underrummet danner nu forhal. Et jernanker i korgavlen m. Fr. IV.s navnetræk må hentyde til en tidl. reparation, hvis spor dog nu er udslettet. I det indre, der dækkes af flade gipslofter, er korbuen bevaret m. svære kragsten. – Altertavlen er et maleri af P. A. Lüders fra 1861, Kristus indbydende menigheden, i samtidig ramme. Romansk font af granit (Mackeprang.D. 241). Prædikestolen, der er et ret primitivt snitværk fra renæssancetiden, har firsidede balusterstave som ramme om panelfelter og bærer skåret årst. 1650 samt initialerne IOS og KPD. På skibets s.væg er opsat en stentavle over sgpr. Søren Ottesen Grønbech, † 1748, og hustru. I korets n.væg er indsat en anselig gravsten m. tre portrætfigurer fra 1616 over ridefoged i Skanderborg Seier Andersen i Ovstrup, hans hustru og dennes anden mand, herredsfoged Jesper Pedersen. Tre senmiddelald. krucifikser er sa. m. et epitafiebill. 1952 afleveret til købstadsmuseet Den gamle By i Århus (ØstjyHj. 1954. 97–102). I Nationalmuseet findes en romansk korbuekragsten, indsendt fra Røgen præstegd., men den stammer dog ikke fra kirken. Series pastorum på n.væggen.

Jan Steenberg dr. phil.

Ovstrupgård beboedes 1555 af herredsfoged Anders Bonde († 1580), derpå af sønnen, ridefoged Sejer Andersen Bonde († 1598), dennes enke Johanne Grøn og hendes 2. mand, herredsfoged Jesper Pedersen († o. 1650). Sen. kom O. under det skanderborgske rytterdistr., fra 1767 (2 gde å 8 tdr. hartk.) under Søbygd. O. 1850 overgik O. (3 gde) til selveje og udflyttedes.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Litt.: S. Leth Danielsen. O., AarbAarh. 1938. 1–69.

En folkehøjskole fandtes i Røgen 1868–77.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ml. Røgen og Sorring har der ligget en landsby Sinding (*1489 Synding). Den nævnes sidste gang 1490.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skove; Lidt skov. Hundskov el. Røgen skov, 19 ha, hører under Frijsenborg (jf. Hammel so. s. 578). Mod ø. grænser den op til præstegårdsskoven, 7 ha. Klintrup skov, 19 ha, hører til Røgen Vestergård. Endv. ligger i so. en del af St. Lyngdal plantage (resten i Skannerup so. jf. s. 563), samt andre, mindre skove og plantager, der tilh. egnens gde.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 5 høje, hvoraf de 3 ligger i Hundskov. – Sløjfet el. ødelagt: 16 høje. – Fra Røgen kendes to vredne halsringe fra yngre bronzealder og fra Ovstruplund en boplads fra ældre romersk jernalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.