Simmelkær sogn

(S. kom.) omgives af Ilskov, Sunds og Ørre so. samt Ginding hrd. (Hodsager, Haderup og Grove so.). Langs skellet til Sunds so. løber Røjen bæk, mens Lilleås øvre løb gennemstrømmer so., omgivet af eng- og mosearealer (Simmelkær enge). Terrænet er udelukkende hedeslette, hvis eneste ujævnheder s. 352 er nogle klitrygge og små indsande (Lilkær bakker, Troldbjerg). Den ældre bebyggelse har mest været knyttet til Lilleåens enge, hvorfra den har bredt sig ud over hedesletten i takt m. opdyrkningen. De lette jorder viser mange steder tegn til muldflugtsødelæggelser. Gennem so. går landevejen Herning-Skive.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 2469 ha. Befolkningen 26/9 1960: 626 indb. fordelt på 157 husstande (1901: 394, 1930: 477, 1955: 575). – Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1960 i flg. grupper: 369 levede af landbr. m.v., 105 af håndv. og industri, 46 af handel og omsætning i øvrigt, 44 af transportvirksomhed, 11 af administration og liberale erhverv, 6 af anden erhvervsvirksomhed og 39 af formue, rente, understøttelse olgn.; 6 havde ikke givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Over Simmelkær (*1500 Semelkier, 1683 Offver Simmelkier) m. kirke, centralskole (opf. 1955, arkt. P. Hempel), bibl. (i skolen; opret. 1959; 1300 bd.), missionshus (opf. 1961), forsamlingshus (opf. 1946), sportsplads, Simmelkær og Omegns Spare- og Laanekasse (opret. 1873; 31/3 1963 var indskuddene 2,8 mill. kr., reserverne 205.000 kr.; nybygn. 1947), ml., andelsmejeri (opret. 1908, nybygn. 1957), savskæreri og telf.central. – Saml. af gde og hse: Neder Simmelkær (*1500 Semelkier, 1683 Neder Simmelkier; u. 1815); Sneptrupgde (*1497 Snepdrop); Sneptrup Hse; Talund Hse. – Gårde: Vesterager; Skovlund; Engesholm; Christinesminde; Vestergd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

S. so. udgør én sognekom. og sa. m. Grove so (i Hjerm og Ginding hrdr.s provsti, Viborg stift) ét pastorat. So. har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Ørre so. So. udgør 5. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 47. b lægd og har sessionssted i Herning.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, opf. 1893 (indv. 14/1 1894) ved arkt. Wiinholt, er bygget af røde mursten i unggotiske stilformer. Den består af tresidet afsluttet kor, skib og tårn i v. m. ottesidet spir. Tagene er tækket m. skifer. Indvendig har skibet trekløverbuet, pudset træhvælv m. stikkapper, koret grathvælv m. skarpe grater og isselinier. – Alterbordet har træpanel m. lilje og rosetter, og altertavlen er en gotiserende ramme om maleri, Jesus med Martha og Maria, af P. Thørrestrup. Der er to sæt messing-alterstager og en ottekantet granitfont samt en enkel, snedkret prædikestol, alt fra opførelsestiden.

Erik Horskjær redaktør

I Simmelkær blev der tidl. udvundet en del jern af myremalm; 1597 leveredes der således til Bremerholm i Kbh. 187 kloder jern fra Simmelkær. Den tidl. skov er antagelig ødelagt ved jernudvindingen; store træstubbe i jorden og slaggedynger vidner herom. I præsteindberetn. af 1638 omtales Simmelkær »med Ris og Krat, hvor i gamle Dage toges Malm til at welde Jærn af«.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Ved arbejde i en tørvemose i Simmelkær fandtes 1948 20 daler, mest ty. og nederl. m. årst. 1544–1643.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Litt.: Nord.Num.Årsskr. 1949. 155.

Skove: En del plantager. Sneptrup plantage, 51 ha, hvoraf 40 ha tilplantet, tilh. A/S Ørre plantage (jf. Ørre so. s. 347). Andre plantager ejes af enkeltpersoner.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Der er ingen bevarede oldtidsmindesmærker i so. og vides heller ikke at have været sådanne.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Simmelkær so. blev ved resol. af 20/9 1893 udskilt fra Ørre so.; først 1/4 1925 blev det også i kommunal henseende adskilt fra dette.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.