Skinnerup sogn

(S. kom.) omgives af Thisted kbst., Thisted landso., Torsted so. samt Hillerslev hrd. (Ø. Vandet, Nors og Hillerslev so.). De temmelig jævne og ikke særlig højtliggende jorder gennemskæres ved Skinnerup af en dyb dal, der kan følges helt ud til Limfjorden. Det skovløse so. har lette til gode jorder. Gennem det går jernbanen Thisted-Fjerritslev (Bavn hpl.) og landevejene fra Thisted til Klitmøller henh. til Hansted.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 865 ha. Befolkning 1/10 1955: 319 indb. fordelt på 88 husstande (1801: 178, 1850: 271, 1901: 321, 1930: 411). Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1950 i flg. grupper: 280 levede af landbrug m.v., 14 af håndværk og industri, 7 af handel og omsætning, 5 af transportvirksomhed, 8 af administration og liberale erhverv og 10 af aldersrente, pension, formue olgn.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger Skinnerup (1365 Skyndorp; u. 1801–02) m. kirke, skole, forsamlingshus (opf. 1923), ml. og telf.central. – Gårde: Idasminde; Gadesminde; Ydesminde; Ø.-, V.- og Mellem Bavn m. Bavn jernbanehpl.; Hønbjerg; Nørgd. (1600 Nørgrdt.).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

S. so., der udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Thisted landso. So. udgør 5. udskrivningskr., 565. lægd og har sessionssted i Thisted.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, hvis kgd. er hegnet m. gl. kampestensdiger, hvori der er portpiller fra 1600t., er en blytækket granitkvaderbygn. fra romansk tid, bestående af kor og skib m. sen. tilføjet våbenhus og nyt tårn. Enkelte spor af de opr. rundbuede vinduer kan ses, bedst i korgavlen. S.døren er endnu i behold, n.døren ses som indvendig niche, og dens dæksten, prydet m. et slynget dragerelief, sidder nu tæt ved skibets nv.hjørne. En anden billedkvader m. dyrefigur sidder midt på den nordl. sidemur, mens en tredje m. to løvefigurer er anbragt på korgavlen. Våbenhuset foran s.døren er mul. opf. 1698, samtidig m. portpillerne i hegnet omkring kgd. Et tårn ved skibets v.gavl er opf. 1932 (arkt. Jens Foged) m. anvendelse af kvadersten, bl.a. et par romanske gravsten og en vinduesoverligger; i underste stokv. er indrettet ligkapel. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er korbuen bev. m. de gl. kragsten og på n.siden en kvader m. et udhugget mandshoved. Alterbordet er af granitkvadre. Alteret selv er en nyere, muret opbygn. som ramme om Thorvaldsens Kristus; tre udsk., sengotiske figurer fra en ældre altertavle, o. 1510–20, er opstillet i n.dørens niche. Romansk granitfont af den gængse tybo-type; sydty. dåbsfad fra o. 1575. Enkel prædikestol i renæssance fra o. 1600. Et korbuekrucifiks, s. 586 vistnok fra 1700t., opbevares på kirkeloftet. Ved indgangen til skibet er der rygpaneler fra det ældre stoleværk, o. 1580–90. I tårnet en klokke, støbt af Antonius Wiese fra Lybæk. Et par romanske gravsten er indmuret i tårnets s.mur, en tredje ses under den ene af pillerne ved kirkegårdens sdr. port. Brudstykker af en gravsten fra o. 1625 er nu i Thisted Museum.

Jan Steenberg dr. phil.

(Foto). Skinnerup mølle.

Skinnerup mølle.

Litt.: DanmKirk. XII. 1. Tisted a. 1940. 369–78.

Fredede oldtidsminder: 9 høje, deriblandt Balleshøj og Møgelhøj, hvor der midt i 1700t. var tingsted. – Sløjfet el. ødelagt: 14 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Sognet har tidl. (således 1498 og endnu i 1700t.) været regnet til Hillerslev hrd. Det har fra 1500t., og måske tidl., været anneks til Thisted kapellani og var ligeledes ofte sammenknyttet med rektoratet ved Thisted latinskole.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: AarbThisted. 1912. 26–28 (om degne). Sst. 1921. 207f. (visitatsindberetninger). Sst. 1925. 4 (om indskrifter). P. L. Hald. Troms Kirkegaard, sst. 1931. 213. H. Juul Sørensen. Thisted residerende Kapellani og Skinnerup Sognekald, sst. 1944. 61–90.