Skorup sogn

(S.-Tvilum-Voel kom.) omgives af Søby, Gjern og Tvilum so. samt Viborg a. (Vejerslev, Aidt og Thorsø so. i Houlbjerg hrd.). Det jævnt bølgede bakkeland m. de temmeligt sandede jorder, gennemskæres i so.s midte af en række dale, der samler sig i et lavt parti omkr. Tudbæk ved grænsen til Viborg a. Her ligger Nørreskov. En anden skov er Sønderskov. Højeste punkt er 72 m, mens Langtvedhøj når 71 m. Gennem so. går jernbanen Silkeborg-Langå, mens landevejen Århus-Viborg krydser so.s sø.hjørne.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 1208 ha. Befolkning 26/9 1960: 339 indb. fordelt på 101 husstande (1801: 206, 1850: 235, 1901: 350, 1930: 347, 1955: 336).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Skorup (*1319 Scoghrop, 1327 Skoughæthorp; u. 1787) m. kirke, præstegd., skole (opf. 1931; en centralskole for S. og Tvilum so. er under opførelse ml. S. og Fårvang på S. so.s grund og ventes færdig 1963), filialbibl. (i skolen) og Spare- og Laanekassen for Skorup og Tvilum Pastorat (opret. 1875; 31/3 1962 var indskuddene 1,4 mill. kr., reserverne 111.000 kr.); Grølsted (*1404 Grelstæt, 1406 Grelstæd; u. 1780). – Saml. af gde og hse: Grølsted Mark. – Gårde: Kirstinesminde; Hedeagergd.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

S. so., der sa. m. Tvilum og Voel so. udgør én sognekom. og sa. m. Tvilum so. ét pastorat under Hjelmslev og Gjern hrdr.s provsti, Århus stift, hører under 64. retskr. (Hammel) og har tingsted i Hammel, under 44. politikr. (Hasle m.fl. hrdr.s), under 38. lægekr. (Silkeborg), under Skanderborg amtstuedistr. m. amtstue i Skanderborg, under 43. skattekr. (Silkeborg), under Skanderborg amtsskyldkr., 5. vurderingskr. (Gjern hrd.s) og under a.s 4. folketingsopstillingskr. (Silkeborg). So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 218. lægd og har sessionssted i Hammel.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kirke består af romansk kor og skib m. nyere tagrytter over v.gavlen samt våbenhus i v. fra o. 1887 (arkt., bygningsinsp. V. Th. Walther), som har afløst et andet smst., opf. ved rest. 1856, da et ældre våbenhus i s. blev nedbrudt. De opr. mure, der er delvis omsatte 1856, er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel, skibets gavle indvendigt over loftet dog sat af rå marksten. Begge opr. døre er ødelagt, s.dørens fritstående søjler fjernet 1856. Bev. er blot to karmsten m. kvartrundstave, indsat i s.muren, nogle baser og kapitæler (nu på kgd.) samt et forhugget og delvis afslidt tympanon m. den velsignende Kristus (1903 flyttet fra præstegden til våbenhuset), der tyder på, at portalen har været af type som Linås (Mackeprang.JG. 34, 170). I n. er ét opr. vindue i koret samt ét i skibet bev. som udvendige blændinger, begge høje og m. monolitte overliggere. V.gavlens tagrytter har pyramidespir, dens vejrfløj, hentet fra et s. 564 ældre spir, indskr. HHR og 1773. Det nyere våbenhus, opf. af små, røde sten, har indgang i v. Kirkens indre har fladt loft. – Alterbord, rimeligvis fra rest. 1908. Altertavle i senrenæssance, m. skåret årst. 1655, initialer og våbener for Mogens Høg og hans to hustruer, Helvig Lindenov og Christence Rosenkrantz, fra sa. værksted som altertavlerne i Vrads (Vrads hrd.) og Funder (Hids hrd., Viborg a.), som har dannet forbillede for topstykkets vandrette ornamentled samt de tre frifigurer, nyskåret ved rest. 1908, da tavlen også nystafferedes (P.Rahbek). Bagpå skåret: 1723, IISM. Det tidl. altertavlemaleri, på lærred: den velsignende Kristus, af T. M. Jensen 1856, nu på skibets s.væg. Selve altertavlen har en tid tjent som præsterækketavle. Alterkalk 1667, opr. tilh. Tvilum kirke, bægeret fornyet 1898 af grev M. Krag-Juel-Vind-Frijs. På fodtungerne graveret evangelisterne m. deres tegn, Gethsemanescene samt et bomærkeskjold m. initialerne MPS og AND. En kalk og disk skal if. Pont.Atlas (IV. 216) være skænket af Peder Rosenørn og Anne de Hemmer. Oblatæske givet 1807 til Skorup og Tvilum af degnen Niels Grølsted og Ellen Hegaard, m. stempel for Viborg-guldsmeden Mathias Busch. Alterstager fra 1500t.s slutn. Stor, nyere granitdøbefont; den opr., romanske font skal if. F. Uldall være hensat i Søbygårds have (jf. Mackeprang.D. 338). Nyt messing-dåbsfad m. kande, egnens vanlige fad fra slutn. af 1800t., er nu under alterbordet. Nygotisk prædikestol, opgang og himmel, vel fra 1856. Nyere stoleværk, orgel, pulpitur og lysekroner. Præsterækketavle o. 1925. Klokke 1858, i tagrytteren, støbt af P. P. Meilstrup, Randers. If. Pont.Atlas fandtes en åben præstebegravelse. Sa. kilde beretter om den finthugne, romanske granitgravsten (siden 1887 i våbenhuset) m. cirkelkors og majuskelindskr.: Thord-Thruend (Løffler. Gr. pl. VII), at den da lå på kgd. og først skulle have ligget over en herremand på Dussit herregård (jf. voldstedet ndf.), nu over den første lutherske præst Villum Pedersen, tidl. munk i Tvilum kloster. I våbenhuset, tidl. på kgd., en støbejernsplade fra Fritzøe jernværk i Norge (efter træmodel af Joh. Jørgen Schram, 1710, nr. 862; jf. Arne Nygård-Nilssen. Norsk Jernskulptur. I. 1944. 229), over Christen Sørensøn i Grølsted, † 1700, bekostet 1719 af sønnen, forv. ved jernværket Niels Christensøn Friis. Smst. to bondegravsten, af granit: 1) Palle Jensøn Hborg, degn i Skorup i 10 år, † 1739, 2) Peder Nielsen fra Grølsted, † 1802. På korets n.væg en gravsten over pastor Friderik Grüner Calundan, † 1822.

Vibeke Michelsen museumsinspektør, mag. art.

Niels Palnesen af Skorup nævnes 1319 og 1327.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

I Vinkelen ml. Skorup-Grølstedvejen (S.f. denne) og Jernbanen har der ligget et Voldsted, Dusvolden, der er sløjfet saa grundigt, at ikke mindste Spor er efterladt synl.

Hans Stiesdal museumsinspektør, cand. mag.

Der har i so. vistnok ligget en hovedgd. Have (*1398 Haffue, 1688 Sønderbyehauge), som Palle Nielsen Brammel 1398 tilskødede Tvilum kloster. Den er mul. identisk m. den i Pont.-Atlas omtalte sædegård Dussit, jf. Dusvolden ovf.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Skove: Kun lidt skov. Grølsted Nørreskov, 43 ha, og Grølsted Sønderskov, 27 ha, tilh. Frijsenborg (jf. Hammel so. s. 578).

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 3 høje, hvoraf Kærn Hanstedhøj n.f. Skorup er ret stor; de to andre ligger i skov. – Sløjfet el. ødelagt: 16 høje. Ved Grølsted er der fundet en gravplads fra yngre romertid m. lerkar og perler af glas, mosaik, rav og ler.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.