Søby sogn

(S.-Skader-Halling kom.) omgives af Krogsbæk so., Ø. Lisbjerg hrd. (Hornslet, Todbjerg og Mejlby so.) samt Skader so. Det mest uroligt småbakkede terræn kulminerer i Søby høje m. 70 m. De tidl. mange små moser er nu næsten alle afvandede og opdyrkede, og jorderne er gennemgående ret gode. Til so. hører en del af skoven Estrupbirke.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 967 ha. Befolkning 26/9 1960: 289 indb. fordelt på 88 husstande (1801: 181, 1850: 274, 1901: 323, 1930: 335, 1955: 304).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Søby (*1457 Søbye; u. 1781) m. kirke, præstegd., forskole (opf. 1928), bibl. (i skolen; opret. 1915; 1200 bd.), forsamlingshus (opf. 1890), Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse (opret. 1872; 31/3 1962 var indskuddene 1, 2 mill. kr., reserverne 49.000 kr.), filialer af Hornslet Bank og Købmands- og Håndværkerbanken, Århus, og telf. central. – Saml. af gde og hse: Estrupgde (*1463 Estrup; u. 1782); L. Søby.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

S. so., der sa. m. Skader so. samt Halling so. (i Galten hrd.) udgør én sognekom. og ét pastorat under Rougsø og Sønderhald hrdr.s provsti, Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Hvilsager so. So. udgør 4. udskrivningskr., 305. lægd og har sessionssted i Hornslet.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af kor og skib, tårn mod v. og våbenhus mod s. Kor og skib er fra romansk tid, af granitkvadre på sokkel m. skråkant. På n.siden er 2 romanske vinduer genåbnet og et tredie rekonstrueret 1938. På v.siden af den tilmurede, rundbuede n.dør er hugget en løvefigur i højt relief (Mackeprang.JG. 244); s.døren er retkantet m. indvendig plankeafdækning. Korbuen, s. 903 m. bladværk og dyrefigurer på kragstenene, er bev. Skibets bjælkeloft er fremdraget 1938, i koret er indbygget en senmiddelald. krydshvælving. Våbenhuset, overvejende af rå kamp, og det smalle tårn, af kamp og munkesten, er senmiddelald. tilføjelser. Tårnet, som forhøjedes 1938, har kamtakkede gavle mod ø. og v. En smal rundbue forbinder skibet m. det fladloftede tårnrum. Tårn og våbenhus er hvidkalkede, alle tage teglhængte. På korets hvælving fremdroges 1938 en kalkmaleridek. fra o. 1480, bl.a. Århusbispen Ejler Madsen Bølles våben (rest. af H. Borre 1939). – Alterbord af granitkvadre fra 1938. Altertavlen er et maleri (korsfæstelsesgruppe) fra 1700t. i profileret ramme. En altertavle fra 1895 m. maleri (en af de kloge jomfruer), kopi efter C. Dalsgaard ved fru M. D. Krabbe, er 1934 fjernet og hensat på loftet. I n.dørens blænding en udskåren, siddende bispefigur fra en sengotisk altertavle. Alterstagerne er nye. Romansk granitdøbefont m. tovsnoninger, buefrise og løver på kummen og kronede og bevæbnede menneskefigurer på foden (Mackeprang.D. 275). Nyt dåbsfad. Prædikestolen, m. foldeværksfyldinger, er et snedkerarb. i ung-renæssancestil. Degnestol fra 1593. De lukkede stolestader er i hovedsagen fra 1866. I tårnrummet står et harmonium. Klokken er omstøbt 1938, den forrige var fra 1656. En mindetavle over provst Jørgen Madsen, † 1696, og hustru Maren Mogensdatter findes nu på kgd. sa. m. andre gl. gravminder, bl.a. en gravsten af granit m. initialer og årst. 1768. Under koret findes en tilkastet gravkælder, hvori flere kister (undersøgt ved kirkens rest. 1938). Ligkapel på kgd. En middelald. vinduesramme opbevares i Nationalmus.

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

Skove: En del af skoven Estrupbirke samt plantagen Sibirien, der begge hører under godset Clausholm, jf. omtalen under Voldum so. s. 816.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: Gruppen Søby høje, 4 høje på en bakke nv.f. Søby. Andre mindesmærker kendes ikke i so.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.